Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na dostawie i montażu systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9 w oparciu o projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego z podziałem na etap I oraz etap II.

Zakres prac będzie obejmował roboty instalacyjne, w tym ułożenie okablowania, montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, modułów kontrolno-sterujących i sygnalizatorów, montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru, oraz prace rozruchowe, wykończeniowe, odtworzeniowe i odbiorcze.

Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania szczegółowych rozwiązań technicznych i technologicznych realizacji zadania do aktualnego stanu pomieszczeń.

Materiały i urządzenia instalacji muszą być zgodne z Projektem wykonawczym instalacji sygnalizacji pożaru. Dopuszcza się stosowanie innego systemu sygnalizacji pożaru o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych projektowo.

2. Termin wykonania zamówienia i płatność:

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 października 2018 r.
 2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

3. Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. W ofercie należy podać czas, na jaki udzielana jest gwarancja na wykonanie robót.

4. Warunki udziału w postepowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (szczegółowe informacje ujęto w części opisowej projektu);
 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

5. Istotne postanowienia umowy

Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określonew projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
 2. oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną,

7. Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę cenową prosimy złożyć na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Gazowej 15 p. 111 II piętro w terminie do dnia 26 lipca 2018 r. do godziny 12.00.
 2. Oferta winna zawierać:
  1. wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  2. szczegółowa wycena ofert (kosztorys ofertowy),
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - załącznik nr 2,
  4. zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 3,
  5. odpis z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

8. Kontakt z Zamawiającym

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46 w. 120 lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Inne informacje

 1. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem  ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu (12) 430-70-46 w. 120.
 2. Oferta będzie rozpatrywana całościowo. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych na poszczególne etapy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu wykonywanego montażu systemu przeciwpożarowego do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty oraz zastrzega sobie prawo do zmian w trakcie ogłoszenia zapytania, co będzie skutkować przedłużeniem terminu składania ofert.
 5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
 6. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe. Adres strony www.pssekrakow.wsse.krakow.pl

10. Klauzula obowiązku informacyjnego w zapytaniu ofertowym

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu związanym z rozpatrzeniem oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9 (przedmiot/nazwa oferty) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 8. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 2)

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie