Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi dostępu do sieci Interneto wskazanych poniżej parametrach:

parametr

wartość

Adres świadczenia usługi

 

 

Medium:

Lokalizacja A)  31-060 Kraków, ul. Gazowa 15

Lokalizacja B)  31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9

Punkt styku z siecią Internet zamontowany ul. Makuszyńskiego 9

 

symetryczne łącze światłowodowe o przepustowości  200 Mbps

Transmisja danych

Lokalizacja A  -  Lokalizacja B

prędkość 1Gbps (symetryczna)

Adresacja IP

Minimum 8 stałych adresów

SLA

Roczna dostępność usługi  99,5% lub wyższy,

czas usunięcia awarii poniżej 9h

Operator posiada Centrum Zarządzania Siecią pracujące 24/7

Czas trwania umowy

12 miesięcy

Odpowiedź urządzeń w obrębie sieci szkieletowej (opóźnienie pakietów)

<1ms

Średnia miesięczna wartość strat pakietów w sieci operatora

<0,9%

Sprzęt

ISP zapewni infrastrukturę i sprzęt niezbędny do uruchomienia i świadczenia usługi, który będzie objęty gwarancją na warunkach SLA przez cały okres trwania umowy. Transmisja danych zostanie zabezpieczona sprzętowo przez dostawcę w celu zapewnienia poufności przesyłanych informacji.

Infrastruktura usługodawcy

ISP dostarczy usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych w ramach własnej sieci szkieletowej.

 

Kabel światłowodowy licząc od najbliższej studzienki teleinformatycznej do budynku/ów Zamawiającego (tzw. "ostatnia mila") przechodzi na własność Zamawiającego po zakończeniu okresu na jaki zostanie podpisana umowa.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. godz. 12:00, podając cenę netto i brutto.

Kontakt

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 684 40 99 w. 168 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w zapytaniu ofertowym

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego
  o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala:
  (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu związanym z rozpatrzeniem oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet(przedmiot/nazwa oferty) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt, określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 8. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do sieci Internetu

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie