Zapytanie ofertowe na wykonanie serwisu i konserwacji urządzeń chłodni.

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie serwisu i konserwacji urządzeń chłodni: dwóch niezależnie pracujących agregatów chłodniczych, komory chłodniczej, systemu alarmowego, agregatu prądotwórczego oraz klimatyzatora ściennego Magazynie Szczepionek w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15. W przypadku awarii urządzeń chłodniczych należy przystąpić bezzwłocznie do ich usunięcia nie później, niż w terminie do 8 godzin od chwili zgłoszenia.

Zakres prac konserwacyjnych:

1. Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej.

2. Sprawdzenie stanu czynnika chłodzącego w instalacji.

3. Oględziny całej instalacji pod kątem śladów olejowych i widocznych uszkodzeń mechanicznych.

4. Sprawdzenie wszystkich elementów ruchomych pod kątem ich właściwej pracy.

5. Sprawdzenie załączenia i wyłączenia wszystkich kompresorów, wentylatorów i innych urządzeń.

6. Sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń i regulatorów instalacji.

7. Sprawdzenie resetu automatycznego i ręcznego w działaniu.

8. Sprawdzenie pracy w reżimie awaryjnym.

9. Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych pod kątem uszkodzeń eksploatacyjnych.

10. Sprawdzenie stanu czynności instalacji (skraplacz, parownik, wentylator, agregaty).

11. Pomiar poboru prądu przez poszczególne elementy elektryczne.

12. Sprawdzenie nastaw automatyki, ewentualnie ich regulacja.

13. Sprawdzenie ciśnienia w instalacji chłodniczej.

14. Sprawdzenie sposobu eksploatacji chłodni, czy nie ma przekroczeń warunków granicznych.

15. Sprawdzanie stanu załadowania chłodni, dostęp powietrza do parowników.

16. Sprawdzanie drożności instalacji skroplin.

17. Wymiana filtrów lub ich czyszczenie.

18. Sprawdzenie stanów zaworów.

19. Sprawdzenie temperatury pracy kompresora i skraplacza oraz parownika grzałek.

20. Sprawdzenie grzałek parowników (włączenie, wyłączenie, automatyczne, ręczne).

21. Uzupełnienie czynnika chłodzącego – w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

22. Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego.

23. Wymiana oleju, filtra powietrza, benzyny w agregacie prądotwórczym – 1 raz w roku.

24. Sprawdzenie poprawności działania systemu alarmowego, a w szczególności:

1) zadziałanie alarmu wysokiej temperatury,

2) zadziałanie alarmu niskiej temperatury,

3) zadziałanie alarmu załączenia agregatu chłodniczego awaryjnego,

4) zadziałanie alarmu załączenia agregatu prądotwórczego,

5) zadziałanie alarmu braku zasilania.

  1. Wykonanie protokołu z przeprowadzonej konserwacji urządzeń z uwzględnieniem wszystkich wyżej wymienionych punktów

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2018 r. godz. 12:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.

KONTAKT:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew.120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

1. Termin wykonania usługi od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

1.Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

2.Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

3.W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1) Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie serwisu i konserwacji urządzeń chłodni (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

6.W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

7.Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

8.Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

9.Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

1) usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

2) prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi serwisu i konserwacji urządzeń chłodni w Magazynie Szczepionek w budynku PSSE w Krakowie ul. Gazowej 15

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie