Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie nieruchomości, zapasów szczepionek, sprzętu komputerowego, OC

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 1. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 30.12.2018 r. do dnia 29.12.2019 r. - załącznik nr 1.
 2. Ubezpieczenie zapasów szczepionek w magazynie w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 30.12.2018 r. do dnia 29.12.2019 r. - załącznik nr 2.
 3. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego na okres od dnia 30.12.2018 r. do dnia 29.12.2019 r.- załącznik nr 3.
 4. Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia na okres od 30.12.2018 r. do 29.12.2019 r. - załącznik nr 4.

Wykaz mienia i zakres ubezpieczenia znajduje się w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4  do zapytania ofertowego.

Wraz z ofertą cenową należy przedstawić ogólne warunki ubezpieczenia.

Warunki płatności: 4 stycznia 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Krakowie jest państwową jednostką budżetową, finansowaną z budżetu państwa. Stacja nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym nie osiąga przychodów.

W zapytaniu ofertowym wymieniono sumy brutto.

Informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela Pani Małgorzata Szewczyk pod nr telefonu 12 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ofertę cenową wraz z podpisanym załącznikiem nr 5 prosimy przesłać na adres email: adTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15 w Krakowie.

 

Uwaga:
Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków informuje, iż przedłuża termin składania ofert na ubezpieczenie mienia do dnia 21 grudnia 2018 r. do godziny 15.00.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
 4. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliwa (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 9. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 10. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 11. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
 12. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 13. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
 14. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 15. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 5).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenie mienia

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
 2. Załącznik nr 2 - Ubezpieczenie zapasów szczepionek w magazynie w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie od ognia i innych zdarzeń losowych.
 3. Załącznik nr 3 - Ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego.
 4. Załącznik nr 4 - Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia.
 5. Załącznik nr 5 - oświadczenie.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie