Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na realizacji zadania pn.„Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)”.

1.  Opis przedmioty zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie pomieszczenia na potrzeby serwerowni zlokalizowanego na parterze budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9. Powierzchnia adaptowanych pomieszczeń wynosi 23,17 m2 , wysokość pomieszczeń – 3,20 m. Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową - projektem wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

 1. opiniowanie wszystkich, związanych z budową czynności faktycznych, prawnych, organizacyjnych, administracyjnych podejmowanych przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego w terminie nie powodującym przerw w realizacji robót, nie dłuższym niż siedem dni od daty uzyskania informacji o tych czynnościach;
 2. udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy i udział w zatwierdzeniu Harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy przygotowanym dla realizacji zadania inwestycyjnego i jego zmiany;
 3. nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną i umową na wykonanie zadania inwestycyjnego, poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją wszystkich robót. Nadzór ma być prowadzony w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z projektem technicznym, zasadami sztuki budowlanej, umową na realizację zadania inwestycyjnego oraz interesem inwestora;
 4. kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót dodatkowych i zamiennych;
 5. uzgadnianie z Zamawiającym w trakcie realizacji robót zmian zakresów rzeczowych mającychwpływ na koszt inwestycji;
 6. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
 7. przygotowanie inwestycji do odbiorów technicznych poszczególnych faz robót oraz przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego;
 8. uczestniczenie w odbiorze inwestycji (potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, potwierdzanie usunięcia wad);
 9. informowanie Zamawiającego o problemach, sugerowanie zmian w projektach itp.;
 10. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego;
 11. sprawdzenie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganiu stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 12. sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczonych materiałów i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem;
 13. sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
 14. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;
 15. przekazanie Zamawiającemu protokołów odbiorów oraz dokumentacji powykonawczej i projektu technicznego, podpisanych przez siebie i wykonawcę robót na zgodność z tym projektem;
 16. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowanie faktur częściowych i faktury końcowej, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
 17. uczestniczenie przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń;
 18. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych a także inicjowanie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność;
 19. udział w przeglądach gwarancyjnych i wyrażanie opinii w kwestii stanu technicznego odebranego zadania inwestycyjnego w szczególności poprzez wskazanie sposobu poprawienia wykonanych niezgodnie z umową o realizację zadania inwestycyjnego robót lub usunięcia wad i usterek, jeżeli zostaną stwierdzone; nadzór nad poprawieniem przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego wykonanych niezgodnie z umową robót oraz usunięciem wad i usterek;
 20. udział w odbiorze pogwarancyjnym;
 21. zawiadamianie w formie pisemnej Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach;
 22. wydawanie Wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych za pisemną zgodą Zamawiającego;
 23. przedstawianie Zamawiającemu swojej opinii na piśmie w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez wykonawcę robót. Bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonawca nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach;
 24. pobyt na terenie prowadzonych prac - stosownie do okoliczności wynikających z przebiegu procesu budowlanego i potrzeb Zamawiającego - w celu zapewnienia prawidłowego wykonania usługi; doradztwo, na wniosek Zamawiającego, w analizie ofert złożonych w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane w przedmiotowej inwestycji.

Wyszczególnione obowiązki i czynności mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązań inspektora wynikającego z umowy, a także nie stanowią podstawy do odmowy wykonania jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych inwestycji – wrzesień 2019 r. – uzależnione od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane) do dnia ukończenia i rozliczenia wszystkich etapówinwestycji. Zamawiający zakłada, że realizacja inwestycji potrwa 15 miesięcy od czasu rozpoczęcia robót budowlanych

 1. realizacja I etapu inwestycji potrwa do 3 miesięcy od czasu rozpoczęcia robót budowlanych;
 2. realizacja II etapu inwestycji rozpocznie się w 04/2020 i potrwa do 5 miesięcy od czasu rozpoczęcia robót budowlanych.

3.  Warunki udziału w postepowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów
 2. do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
 3. posiadających uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
 4. w budownictwie;
 5. posiadających wykształcenie techniczne;
 6. są członkami odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

4.  Kryterium oceny ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium;

Cena 100%

5.  Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i bruttoza całość zamówienia.
 2. Oferta winna zawierać wskazanie terminu realizacji zamówienia.
 3. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Do oferty należy dołączyć zaparafowany projekt umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.  Kontakt z Zamawiającym

Informacji w sprawach dotyczących postępowania udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew. 168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.  Inne informacje:

 1. Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaprasza Wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej celem ustalenia szczegółowego zakresu prac Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru prac, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu 693 035 308.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 4. Wykonawca przed złożeniem oferty Zamawiającemu zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowania.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

 1. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:
 2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 3. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 4. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
 5. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 6. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty
 8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO)
 9. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.
 10. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 11. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO)
 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
 • usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

1.     Załącznik nr  1 –  Formularz ofertowy

2.     Załącznik nr  2 –  Projekt umowy

3.     Załącznik nr  3 –  Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie