Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Ogłoszenie nr 587331-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.

 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na:

 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9  - przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia) – I etap

 

NR SPRAWY: AD-281-1/19

 

 

1.      ZAMAWIAJĄCY

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, NIP: 675-11-59-603, Regon: 351371049

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.05, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

tel. (12) 644-09-35, fax (12) 684 39 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Strona www Zamawiającego: http://www.pssekrakow.pl.

 

Zamówienia Publiczne:

tel. (12) 430 70 46 w. 120, faks (12) 430 69 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą PZP”.

 

3.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania
pn. „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)” - I etap. Zakres prac obejmuje roboty wyburzeniowe, ogólnobudowlane, instalacyjne wewnętrzne (instalacje sanitarne – wod.-kan., wentylacji
i klimatyzacji; inst. elektryczne, teletechniczne, przeciwpożarowe oraz systemu alarmowego) oraz wykończeniowe.

Szczegółowy zakres robót określony został w załącznikach w postaci projektu budowlanego
i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów.

2.      Wspólny słownik CPV:

·        45000000-7 – Roboty budowlane;

·        45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

·        45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

·         45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

·         45410000-4 Tynkowanie

·         45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

·         45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

·         45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

·         45432130-4 Pokrywanie podłóg

·         45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

·         45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

·         45442100-8 Roboty malarskie

·         45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty instalacyjne w budynkach

·         45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

·         45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

·         45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

·         45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

·         45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

·         45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

·         45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

3.      Charakterystyka ogólna projektowanego pomieszczenia:

Pomieszczenie w którym będą prowadzone roboty budowlane zlokalizowane na parterze budynku PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9. Powierzchnia przebudowanego pomieszczenia wynosi około 24 m2, wysokość pomieszczenia 3,20 m.

4.      Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, Wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Przedmiot zamówienia został określony, w szczególności przez dokumentację projektową, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

 1. Zamawiający zamieszcza przedmiary robót jako materiał pomocniczy. Wykonawca nie może powoływać się na błędy i pominięcia w przedmiarach. Wykonawca winien sporządzić ofertę (wraz z uproszczonym kosztorysem i zestawieniem materiałów) w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR oraz opis przedmiotu zamówienia i postanowienia projektu umowy, a także po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia w trakcie wizji lokalnej.

6.      Uwaga: Przed złożeniem oferty Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców do wzięcia udziału
w wizji lokalnej, które odbędzie się w pomieszczeniu planowanej serwerowni w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Makuszyńskiego 9. Termin wizji lokalnej
do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – numer telefonu 693 035 308. Wykonawca rezygnujący z uczestnictwa w ww. wizji lokalnej, a składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu, przyjmuje konsekwencje wynikające z tego tytułu.

7.      Zamawiający wymaga min. 36 miesięcznej gwarancji na roboty wykończeniowe oraz dostarczony sprzęt. W stosunku do wykonanych robót budowlanych i zastosowanych materiałów, będących przedmiotem niniejszej umowy, zastosowanie będzie miał 5-letni termin rękojmi. Gwarancja i rękojmia liczone będą od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

8.      Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac w celu akceptacji, tak aby nie zakłócić ciągłości pracy PSSE w Krakowie. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu realizacji prac zmiany należy przedstawić i ustalić z Zamawiającym z 3-dniowym wyprzedzeniem.

9.      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzone roboty i jakość zastosowanych materiałów, jak również zabezpieczenie terenu robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

10.   Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały składowane i pozostawione na jego terenie przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu. Zapewnienie bezpiecznego składowania oraz zabezpieczenia materiałów znajduje się po stronie Wykonawcy i nie może powodować utrudnień
i zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania PSSE w Krakowie.

11.   Utylizacja odpadu powstałego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga bieżącej utylizacji powstałego odpadu. Zamawiający zastrzega sobie otrzymanie dokumentów potwierdzających utylizację odpadu w podmiotach posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie.

12.   Zamawiający zastrzega sobie obowiązek zabezpieczenia przez Wykonawcę miejsca robót przed działaniem niekorzystnych czynników środowiska.

13.   Zamawiający zastrzega sobie prawo  zawarcia porozumienia z Wykonawcą, dotyczącego koordynacji
w zakresie BHP i sposobu prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla bieżącego funkcjonowania Zamawiającego.

14.   Zamawiający poniżej podaje parametry równoważności, które musza spełnić oferowane w przetargu urządzenia:

1)     Rozdzielnica naścienna R-SERW:

-       do montażu natynkowego - standardowo, podtynkowego i częściowo wpuszczonego, opcja z ramką maskującą (redukuje do IP30),

-       głębokość: 205 mm,

-       klasa ochronności: II,

-       odporność udarowa: IK09,

-       stopień ochrony: IP44,

-       stopień ochrony przy otwartych drzwiach: IP3X,

-       kolor: RAL9010,

-       maksymalny prąd zasilania 355A

-       dla aparatury do 400A,

-       AC 230V/400V 50 Hz,

-       kategoria przepięciowa IV,

-       stopień zanieczyszczenia 3,

-       materiał – konstrukcja blacha stalowa gr. 1 mm powlekana lakierem proszkowym i wypalana,

-       osłony wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, samogasnące, test metodą rozżarzonego drutu o temp. 6500 C.

 

4.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.      Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 75 dni od dnia podpisania umowy.

2.      Za termin zakończenia zamówienia Zamawiający uzna dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

3.      Realizacja prac będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

5.      OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

6.      OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7.      OFERTY RÓWNOWAŻNE,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Wszystkie materiały i rozwiązania, wymienione w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarach, mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów. Zamawiający dopuszcza materiały
i rozwiązania innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Zgodnie
z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W przypadku zaoferowania materiałów i rozwiązań innych niż zostały wskazane, Zamawiający wymaga złożenia na etapie postępowania dokumentów uwiarygodniających te materiały i rozwiązania. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji
o akceptacji równoważników lub ich odrzuceniu z powodu nie równoważności.

 

8.      UMOWA RAMOWA,

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

9.      AUKCJA ELEKTRONICZNA,

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

10.   ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.

 

11.   KATALOGI ELEKTRONICZNE

Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

 

12.   INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA, PODWYKONAWSTWO

 1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 3. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, nazw (firm) podwykonawców - wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.
 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa dokumenty określone w rozdz. 15 potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, dotyczące podwykonawców.
 5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Jeśli Wykonawca zadeklarował, że zamówienie zrealizuje bez udziału podwykonawców, a w późniejszym czasie będzie chciał skorzystać z udziału podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa dokumenty określone w rozdz. 15 potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, dotyczące podwykonawców przed przystąpieniem podwykonawców do realizacji zadania.
 8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o roboty budowlane
  z podwykonawcą lub jeżeli zajdzie taka potrzeba także z dalszym podwykonawcą, dotyczącej powierzonej mu części lub całości zamówienia. Tryb postępowania w tym zakresie określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 7 do SIWZ.

13.   WARUNKI DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)     nie podlegają wykluczeniu;

2)     spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. wykażą, że posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż120 000,00 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu, przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia składki polisy bądź raty składki.

c)    zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

·        przedstawią wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należyte wykonanie minimum dwóch robót budowlanych, podobnych do przedmiotu zamówienia tj. roboty polegające na przebudowie lub modernizacji obiektów budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., wentylacją i klimatyzacją, elektryczną, teletechniczną, przeciwpożarową, systemu alarmowego – potwierdzone dowodem określającym, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

·        dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - w szczególności posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej:

-       posiadających uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

-       posiadających wykształcenie techniczne;

-       są członkami odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Ocenę spełnienia w/w warunku Zamawiający dokona na podstawie informacji zawartych
w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

 

Każda z osób wymieniona w wykazie osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub posiadać uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydane na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub wcześniej obowiązujących przepisów. Kopię uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów należy dołączyć do oferty.

 

 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP (konsorcjum) Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z członków konsorcjum odrębnie.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia)
 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy PZP.
 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)     zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)     zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2).

 1. Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
 2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24
  ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
  do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 9.
 4. W przypadkach, o których mowa w 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy PZP przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

 

14.   PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę:

·  w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498),

·  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

·  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt. 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

 

15.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2A oraz 2B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
  w postępowaniu.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wskazanym
  w Załączniku nr 2A oraz 2B do SIWZ
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wskazane
  w Załączniku nr 2A oraz 2B do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 4. Do oferty Wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP.
 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych.
 6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
  w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresy Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminiewykonania zamówienia
  i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
PZPWykonawca może złożyć wraz z ofertą.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.

 

Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowejZamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

1)     opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 120 000,00 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu, przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia składki polisy bądź raty składki.

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

2)     wypełnionego wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, metrażu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W szczególności informacji o tym, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

3)     wypełnionego wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości nad robotami budowlanymi
i wbudowanymi materiałami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

4)     odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP;

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

·        Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

·        Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenieWykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 

W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:

5)     Zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – Załącznik nr 6 do SWIZ

6)     Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP;

7)     przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, dotyczącego podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy PZP.

 

Potwierdzenie, że roboty budowlane odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

 

Inne wymagane dokumenty:

8)     wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

9)     uproszczony kosztorys wykonany w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia (m.in. przedmiary robót) wraz z zestawieniem materiałów;

10)  wypełnione oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ – w ciągu trzech dni odzamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP - oświadczenie Wykonawca może złożyć wraz z ofertą;

11)  zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWIZ – o ile dotyczy;

Ø  W przypadku, gdy dane oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, Zamawiający prosi o dopisek na formularzu oświadczenia „nie dotyczy” lub dołączenie do oferty własnego oświadczenia informującego, że nie jest zobowiązany dane oświadczenie wypełniać lub dołączać dokument.

Ø  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP, w przypadku wskazania Zamawiającemu:

·        bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, z których Zamawiający samodzielnie pobierze dokument,

·        wcześniejszego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego, gdzie są aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy.

Ø  Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

 

16.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1.      Zamawiający działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby przewidziane do realizacji zamówienia w zakresie czynności: wykonanie robót ogólnobudowlanych.

2.      Zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmować ma cały okres wykonywania ww. czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby przedstawi Zamawiającemu listę pracowników. Tryb postępowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań - określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 7 do SIWZ.

 

17.   WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4

Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

 

18.   KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM OFERTY

Zamawiający informuje, że nie będzie korzystał z dyspozycji art. 24aa) ustawy PZP.

 

19.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.      Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, można przekazywać w następujący sposób:

-       pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15,
31-060 Kraków,

-       drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

-       faksem na nr (12) 430 69 96.

2.      Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy, oświadczenia
o przynależności do grupy kapitałowej (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna.

3.      Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4.      W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

5.      Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.

6.      Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1)     W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

-       Joanna Fryc – Kierownika Oddziału Administracyjnego - tel. (12) 430 70 46 w. 121,

2)     W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

-       Maria Lisak –  tel. 12 430 70 45 w. 120, fax 12 430 69 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

20.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

21.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

22.   ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

23.   INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT

Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w obcych walutach. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

 

24.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.      Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, napisana w języku polskim pismem czytelnym. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.      Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej wykonawcy (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty).

3.      W przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Wykonawcy, należy dołączyć do oferty upoważnienie/pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.      Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

5.      W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona koniecznie opatrzona zapisem – „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt. 2 niniejszego rozdziału.

6.      Wszystkie kartki oferty powinny być zszyte w kolejności wskazanej w FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i ponumerowane kolejnymi numerami (na stronach zapisanych).

7.      Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy.

8.      W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec i wykazać nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych
w ofercie.

9.      Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania Narodowy Bank Polski nie opublikował średniego kursu, to Zamawiający do przeliczenia na PLN wskazanej w dokumentach przyjmie średni kurs opublikowany w pierwszym dniu po wszczęciu postępowania.

10.   Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

11.   Wymaga się, aby oferta była złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.

12.   Zalecenia dotyczące opakowania i oznakowania ofert

1)     Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

2)     Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

Oferta w przetargu nieograniczonym na

Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)” - I etap

nr sprawy: AD-281-1/19

Nie otwierać przed dniem 04.09.2019 roku do godziny 11:15.

3)     W przypadku nieodpowiedniego oznaczenia oferty (niezgodnie z opisem ust. 2), konsekwencje pomyłkowego otwarcia oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.

 

25.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, pokój 111 (Kancelaria), II piętro,

Termin złożenia oferty upływa w dniu 04.09.2019 roku, godz. 11:00

2.      Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, do Kancelarii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie,
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, pokój 111, II piętro. Oferty będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do terminu i godziny wyznaczonej na złożenie ofert.

3.      Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4.      Oferty zostaną otwarte w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, pokój 112, II piętro

Termin otwarcia ofert 04.09.2019 roku, godz. 11:15

 1. Otwarcie ofert jest jawne.
 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)     kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)     firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)     ceny;

4)     terminu wykonania zamówienia,

5)     okresu gwarancji.

 

26.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.      Ceny podane w formularzu ofertowym winny być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

2.      Cena podana w ofercie winna być ceną kompletną i ostateczną, uwzględniającą wszelkie koszty wykonania całości zamówienia. Winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, STWiOR, oględzin terenu robót, opisu przedmiotu zamówienia i postanowień zawartych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

3.      Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. Wykonawca nie może powoływać się na błędy i pominięcia w przedmiarach.

4.      Na etapie przygotowania oferty Wykonawca jest zobowiązany przeanalizować wszystkie elementy dokumentacji projektowej, przedmiary robót, STWiORB, opis przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wzoru umowy i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie zastrzeżenia i uwagi w przewidzianym trybie ustawowym. Zamawiający w przewidzianym ustawą terminie odpowie pisemnie na wszelkie pytania.

Ewentualne niejasności i błędy w dokumentacji projektowej nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego.

5.      Cena oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia, jak również koszty prac nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, a których wykonanie jest oczywiście niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., ubezpieczenie budowy oraz  inne koszty.

6.      Do wyliczenia ceny oferty brutto Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku VAT w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert.

7.      Cena powinna być podana z wyszczególnieniem:

·        ceny jednostkowej netto,

·        stawki podatku VAT,

·        ceny jednostkowej brutto,

8.      Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona
w art. 91 ust. 3a ustawy PZP do takiej złożonej oferty Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku VAT.

 

27.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT

1.      Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

·        cena oferty- waga 60 %

·        termin realizacji- waga 35 %

·        okres gwarancji – waga 5%

 

                                                                                             

Punkty oferty zsumowane wg wzoru:

Sof = Cof + Tof + Gof

            gdzie:

            Sof        - suma punktów badanej oferty,

            Cof       - ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,

Tof       - ilość punktów uzyskanych za kryterium „termin realizacji”,

Gof       - ilość punktów uzyskanych za kryterium „okres gwarancji”,

 

Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Ø  W kryterium „Cof - cena” zostanie zastosowany następujący wzór:

Cof= (Cmin: C) x 60 pkt

gdzie:

Cof            -           liczba punktów w zakresie tego kryterium,

C min       -           najniższa zaoferowana cena brutto,

C               -           cena brutto badanej oferty,

 

-       Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena” – 60 pkt

-       Maksymalną ilość punktów w zakresie tego kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

-       Ceny w powyższym wzorze rozumiane są jako ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

-       Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

·        Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana
w formularzu ofertowym

-       Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana
w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Ø  W kryterium „Tof – termin realizacji” zostanie zastosowany wzór:

Tof = (Tmin  :T) x 35 pkt

gdzie:

Tof            -           liczba punktów w zakresie tego kryterium,

T                -           termin realizacji badanej oferty,

Tmin         -           najkrótszy termin realizacji spośród badanych ofert,

 

-       Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „termin realizacji” – 35 pkt,

-       Maksymalną ilość punktów w zakresie tego kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji.

-       Zamawiający będzie oceniał termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

-       Minimalny termin realizacji – 60 dni.

-       Maksymalny termin realizacji – 75 dni.

-       Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie terminu realizacji, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje maksymalny dopuszczalny termin realizacji, czyli 75 dnii poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-       Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin realizacji krótszy niż minimalny termin realizacji dopuszczalny przez Zamawiającego, czyli 60dni, to Zamawiający obliczy punkty dla minimalnego dopuszczonego przez Zamawiającego terminu realizacji, czyli 60dnii poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-       Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin realizacji dłuższy niż maksymalnie dopuszczalny termin realizacji tzn. 75 dnito Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ.

-       Ocenie w ramach kryterium „termin realizacji” podlegać termin podany w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Ø  W kryterium „Gof–okres gwarancji” zostanie zastosowany wzór:

 

Gof= (G:Gmax) x 5 pkt

gdzie:

Gof            -           liczba punktów w zakresie tego kryterium,

G               -           ilość miesięcy gwarancji badanej oferty;

Gmax        -          najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

 

-       Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „okres gwarancji” – 5 pkt

-       Maksymalną ilość punktów w zakresie tego kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji.

-       Zamawiający będzie oceniał okres gwarancji liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

-       Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.

-       Maksymalny oceniany okres gwarancji – 96 miesięcy.

-       Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje minimalny dopuszczalny okres gwarancji, czyli 36 miesięcy i poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-       Jeżeli Wykonawca poda w ofercie okres gwarancji dłuższy niż dopuszczony przez Zamawiającego, czyli 96 miesięcy to Zamawiający obliczy punkty dla maksymalnie punktowanego okresu gwarancji, czyli 96 miesięcy.

-       W przypadku podania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach (1 miesiąc = 30 dni) to Zamawiający poprawi omyłkę zaokrąglając termin do pełnych, rozpoczętych miesięcy.

-       Ocenie w ramach kryterium „okres gwarancji” podlegać okres podany w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ.

 

2.      Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała największą ilość punktów
w zakresie ww. kryterium.

3.      Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

 

28.   WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT

1.      W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2.      Zamawiający poprawia: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

29.   FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.      Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie obowiązany przekazać Zamawiającemu informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy Załącznik 7 do SIWZ oraz:

a)      wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale 30 SIWZ, ważne w okresie co najmniej od daty zawarcia umowy do daty realizacji umowy;

b)     dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane oraz dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego dla wskazanej osoby pełniącej funkcję kierownika robót, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

2.      Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu szczegółowego.

3.      W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

4.      Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub zostanie wysłana pocztą do podpisania na adres wskazany w ofercie. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy oraz o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy i niezwłocznego odesłania jednego egzemplarza umowy Zamawiającemu.

W przypadku nieodesłania umowy przesłanej do podpisu najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania Zamawiający może potraktować to jako uchylanie się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, lub unieważnić postępowanie, jeśli zachodzą takie przesłanki.

5.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

30.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.      Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, przed zawarciem umowy.

2.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w ust. 1 musi obejmować okres co najmniej od daty zawarcia umowy do daty zakończenia realizacji umowy.

3.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)     pieniądzu;

2)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)     gwarancjach bankowych;

4)     gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.      Sposób zwrotu zabezpieczenia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 82 1010 1270 0011 661309120 2000.
 2. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać:

1)     nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji /poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

2)     określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

3)     kwota gwarancji / poręczenia,

4)     termin ważności gwarancji/poręczenia obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,

5)     bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.

 1. Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed zawarciem umowy.

 

31.   WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ.
 2. Przyjmuje się, że zapisy umowy, nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy PZP.

 

32.   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.      Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.      Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw.

3.      Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)       określenia warunków udziału w postępowaniu;

2)       wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)       odrzucenia oferty odwołującego;

4)       opisu przedmiotu zamówienia;

5)       wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
  o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie
  art. 180 ust. 2.
 5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
 6. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
 7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 9. Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)     15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2)     1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

 1. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
 2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

 

33.   RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

1.          Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

2.          Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

3.          W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1)     Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2)     Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.          Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)” (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

5.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu
o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

6.          W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

7.          Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.

8.          Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

9.          Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

10.          Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

1)     usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

2)     prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

3)     prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.          Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

34.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy wykonawcze do niej.

 

 

 

35.   ZAŁĄCZNIKI

 

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załącznik nr 1

-       Formularz ofertowy

Załącznik nr 2A

-       Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2B

-       Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3

-       Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4

-       Oświadczenie wykonawcy wykaz osób

Załącznik nr 5

-       Oświadczenie wykonawcy wykaz usług

Załącznik nr 6

-       Zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik nr 7

-       Projekt umowy

Załącznik Nr 8

-       Opis przedmiotu zamówienia

·        Przedmiary

·        Projekt budowlany

·        Projekt wykonawczy

·        STWiOR

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie