Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z dostępem do Internetu

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z dostępem do Internetu.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu mobilnego zgodnie ze specyfikacją wg załącznika nr 2 oraz zapewnienie budżetu na dostawę sprzętu (telefony komórkowe, modemy, routery) nie mniejszego niż 10 000 zł netto dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.
 2. Zamawiający zastrzega, iż dostawa urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
 4. zagwarantowania dostępu do pomocy technicznej – Biuro Obsługi Klienta, zwane dalej „BOK”, czynne 24h na dobę 7 dni w tygodniu, z możliwością kontaktu poprzez m.in. połączenia telefoniczne, platformę internetową lub aplikację mobilną,
 5. bezpłatnego przygotowywania comiesięcznego zestawienia/bilingu dla każdej z zamówionych kart SIM – dokument w formie elektronicznej z możliwością eksportu do pliku w formacie akceptowalnym przez MS EXEL.

Termin realizacji zamówienia

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem, że usługi telefonii komórkowej oraz usługi Internetu mobilnego będą świadczone od dnia 1 listopada 2019 r. przez okres 24 miesięcy.

Warunki udziału w postepowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadać kwalifikacje wymagane do wykonania zamówienia;
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonywania zamówienia;
 3. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:
 4. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Kryterium oceny ofert
 6. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium;

Cena 100%

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty
 3. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2019 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i brutto.
 4. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt z Zamawiającym

Informacji w sprawach dotyczących postępowania udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inne informacje:

 1. W przypadku otrzymania dwóch takich samych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców do ponownej weryfikacji złożonych ofert z możliwością ich zmiany.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem aby proponowana umowa zawierała wymagania zawarte w treści powyższego zapytania ofertowego i jego załącznikach.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
 4. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z dostępem do Internetu (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 9. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.
 10. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 11. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
 13. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 14. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
 15. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 16. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie