Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 220 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040 z późn. zm.): „Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych”. W tym celu pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach ekspozycji na czynniki szkodliwe dla zdrowia zobowiązany jest m.in. przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, a także rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Częstotliwość pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, w zależności od ich rodzaju, określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166). Przy czym należy zaznaczyć, iż pierwsze badania i pomiary powinny zostać wykonane nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, ale też każdorazowo po zmianie organizacji pracy, ustawienia maszyn, mających wpływ na wyniki pomiarów. Wyniki badań i pomiarów porównuje się do wartości normatywów higienicznych.

W sytuacji gdy występuje ekspozycja na czynniki szkodliwe w stężeniu lub natężeniu, przekraczającym najwyższe dopuszczalne wartości określone w obowiązujących wykazach norm higienicznych, tj. przekraczają najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS), najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh), najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) lub najwyższe dopuszczalne natężenie fizycznego czynnika szkodliwego (NDN), może dojść do zagrożenia zdrowia pracownika, w tym do powstania u niego choroby zawodowej.

W przypadku gdy pomiary na stanowiskach pracy wykazują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub najwyższego dopuszczalnego natężenia fizycznego czynnika szkodliwego Inspektor Sanitarny, na drodze postępowania administracyjnego, nakazuje podjęcie działań zmniejszających ryzyko zawodowe w tym zakresie, tj. doprowadzenie do obowiązujących norm stężeń i natężeń czynników szkodliwych.

Jeżeli likwidacja zagrożenia u źródła (np. rezygnacja z używania w procesie pracy określonych czynników lub maszyn czy urządzeń emitujących szkodliwe czynniki) jest niemożliwa, pracodawca powinien w pierwszej kolejności podjąć wszelkie możliwe środki organizacyjne i techniczne zmierzające do ograniczenia szkodliwego oddziaływania konkretnego czynnika na organizm człowieka (np. skracając czas pracy w narażeniu lub zastosowanie środków ochrony zbiorowej w postaci obudowy, wyciągu itp.). Dopiero w momencie, gdy ww. metody nie są wystarczające, pracodawca powinien podjąć decyzję o użyciu odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie tymczasowe i powinno być wprowadzane w ostateczności.

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone są w wykazach stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286). W rozporządzeniu tym zaznaczono, iż poziomy ekspozycji poszczególnych czynników szkodliwych oddziałujących na pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nieprzekraczające wartości określających najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż ww. rozporządzenie, które weszło w życie 21 sierpnia 2018 roku, wprowadziło zmiany w postaci połączenia dwóch wykazów: „Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych” oraz „Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów”. Interpretacja wprowadzonych zmian sprawiła jednak problemy dotyczące identyfikacji pyłów na stanowisku pracy oraz sposobu wykonywania pomiaru ich stężeń w powietrzu. W związku z powyższym, w celu ułatwienia pracodawcom i laboratoriom środowiskowym korzystania z nowego rozporządzenia, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy na swojej stronie internetowej (https://www.ciop.pl/) zamieścił zestawienie pyłów figurujących w nowym Rozporządzeniu w odniesieniu do dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.  1348).

 

Opracowała: M. Brzuchacz

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684-40-99;
(12) 684-41-83;
(12) 684-40-35.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie