Zapytanie ofertowe AD-25-283/19 Ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Roomster

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Dotyczy: Ubezpieczenia mienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1.   Ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Roomster nr rej. KR2C985 na okres od dnia
6 listopada 2019 r. do dnia 5 listopada 2020 r.- załącznik nr 1.

Wraz z ofertą cenową należy przedstawić ogólne warunki ubezpieczenia.

Warunki płatności: przelew w ciągu 14 dni od daty wystawienia polisy.

Informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela Pani Małgorzata Szewczyk pod nr telefonu 12 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ofertę cenową prosimy przesłać na adres email: adTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia
23 października 2019 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy
ul. Gazowej 15 w Krakowie.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

1.        Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach
ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

2.        Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

3.        W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1)    Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 150, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2)    Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.        Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Roomster nr rej. KR2C985 na okres od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia 5 listopada 2020 r. (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

5.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

6.        W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje automatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

7.        Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.

8.        Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie
z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

9.        Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym
z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

10.        Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

1)    usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

2)    prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

3)    prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.        Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1.    Załącznik nr 1 - charakterystyka samochodu służbowego Skoda Roomster nr rej. KR2C985.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania
Download this file (283 zal 1 Roomster.pdf)Roomster

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684-40-99;
(12) 684-41-83;
(12) 684-40-35.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie