Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Nasz znak: AD-25-265/20
Data: 27 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o parametrach wskazanych w załączniku nr 2 – Specyfikacja techniczna dla niżej wymienionych grup:

Grupa 1 – Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym – 1 szt.

Grupa 2 – Komputer przenośny – 1 szt.

Grupa 3 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 2 szt.

Grupa 4 – Program biurowy – 1 szt.

Grupa 5 – Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt.

Grupa 6 – Monitor – 5 szt.

Grupa 7 – Skaner – 1 szt.

Grupa 8 – Podstawki pod laptopa – 40 szt.

 1. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 10 dni od podpisania umowy.

  2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

 2. Gwarancja:

  1. Wykonawca zapewnia gwarancję na sprzęt komputerowy nie krótszą niż 24 miesiące od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.

  2. Wykonawca zapewnia gwarancję na urządzenia wielofunkcyjne nie krótszą niż 48 miesięcy od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.

  3. Wykonawca zapewnia gwarancję na skaner nie krótszą niż 12 miesięcy od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.

  4. Sprzęt dostarczony w ramach postępowania będzie fabrycznie nowy, wcześniej nie użytkowany. Zamawiający nie dopuszcza użycia do budowy zestawów części określonych jako refurbished (lub określeń tożsamych).

  5. Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej.

  6. Wykonawca nie ma prawa stosować plomb uniemożliwiających otworzenie wnętrza obudowy komputera.

  7. Składając ofertę należy podać, na jaki okres udziela się gwarancji.

 3. Dostawa:

  1. Wykonawca zapewnia na swój koszt dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania pod adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, pok.13B, 31-752 Kraków, w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

  2. Dostawa realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna być realizowana w godzinach pracy PSSE w Krakowie.

  3. Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

 4. Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2020 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.

  2. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  3. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 69 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji w sprawie specyfikacji technicznej sprzętu udziela Pan Artur Kasina pod numerem telefonu (12) 644 93 72 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Uwagi:

  1. Oferty będą rozpatrywane w poszczególnych grupach. Dopuszcza się złożenie ofertczęściowych.

  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamawianej ilości sprzętu komputerowego i oprogramowania do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapiebez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego
  o numerze 000000024349.

 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-93-72, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka
  w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-93-72 wew. 150, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.

 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-69

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie