Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń w budynku

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń w budynku PSSE przy ul. Makuszyńskiego 9.

1.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń PSSE w Krakowie w budynku przy ul. Makuszyńskiego 9 w następujących ilościach:

1)      12 sztuk drzwi składających się z skrzydła, ościeżnicy stałej oraz klamki z zamkiem na wkładkę + wkładka;

2)      6 sztuk drzwi składających się z skrzydła oraz klamki z zamkiem na wkładkę + wkładka – skrzydło ma być umocowane na istniejącej ościeżnicy.

Opis drzwi

Skrzydło drzwi pełne lub skrzydło częściowo przeszklone pionową szybą szerokości około 10 cm i wysokości od 130 cm do 150 cm, z szkła hartowanego biały mat o grubości 4 mm, umiejscowioną blisko klamki, skrzydła drzwi będą wymagały podcięcia, w zależności od wysokości otworów drzwiowych. Ramiak drzwi drewniany wypełniony płytą wiórową otworową. Skrzydło drzwiowe pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm, kolor okleiny do uzgodnienia przy zawieraniu umowy z wybranym Wykonawcą. Ościeżnica stała drewniana w kolorze skrzydła drzwi. Drzwi powinny być wyposażone w 2 zawiasy w kolorze srebrnym oraz klamki z podłużnym szyldem prostokątnym w kolorze satynowym i zamkiem na wkładkę oraz wkładkę.

Przedmiot zamówieniaobejmuje następujące roboty:

1)      dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy;

2)      demontaż starych drzwi;

3)      odpowiednie przygotowanie otworów drzwiowych;

4)      montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami lub samych skrzydeł drzwi, ewentualne podcinanie skrzydła drzwi;

5)      uzupełnienie ubytków w ścianach w obrębie framugi drzwiowej oraz estetyczne wykończenie otworów drzwiowych, w tym obróbki tynkarskie oraz malowanie ścian w obrębie istniejących szpalet (wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz od strony korytarza).

6)      poddanie utylizacji po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem PSSE w Krakowie zdemontowanych drzwi, ościeżnic i pozostałych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.       Termin wykonania zamówienia i płatność:

1)      Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 18 grudnia 2017 r.

2)      Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

3.       Okres gwarancji:

Wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja. W ofercie należy podać czas na jaki udzielania jest gwarancja na wykonanie robót.

4.       Warunki udziału w postepowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)   posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2)   posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia.

5.       Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1)      Cena za realizację przedmiotu zamówienia (C) – 90%

2)      Długość udzielonej gwarancji (G)                    - 10%

Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

      C=(Cn : Cb) x 100% x 90pkt (waga kryterium);

gdzie: Cn - cena brutto najniższa za realizacje przedmiotu zamówienia, Cb - cena brutto badana za realizację przedmiotu zamówienia.

Obliczenia ceny należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Porównaniu podlegać będzie wartość brutto ogółem.

Ocena kryterium G zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

      G=(GN : GB) x 100% x 10pkt (waga kryterium);

gdzie: GN – najdłuższy czas udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert, GB - czas udzielonej gwarancji badanej oferty.

Ocena będzie wyliczona wg wzoru:

O = C+G

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

6.       Inne informacje:

1)      Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamówienia i ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu  + 48 693 035 308.

2)      Wykonawca może złożyć 2 oferty – jedna na drzwi pełne, drugą na drzwi przeszklone.

3)      Ofertę cenową prosimy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 19 października 2017 r. do godziny 11.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy 
ul. Gazowej 15, podając cenę netto i brutto oraz podatek VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

4)      Do oferty należy dołączyć podpisany projekt umowy. Umowa stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Pliki do pobrania
Download this file (umowa drzwi.pdf)umowa drzwi.pdf

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie