Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zakresu działania Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

1) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

2)  opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

3) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych  i zdrowotnych dot. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

4) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, że budynki użyteczności publicznej winny być dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Bariery architektoniczne utrudniają życie osobom starszym, rodzicom z małym dzieckiem w wózku, osobom z dysfunkcją czasową (złamana noga) i przede wszystkim osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Funkcjonalność oraz dostępność budynków użyteczności publicznej  do potrzeb osób niepełnosprawnych wiąże się niewątpliwie z  poprawą jakości życia ww. grup ludzi. Likwidacja barier funkcjonalnych, umożliwia  osobom niepełnosprawnym aktywne uczestniczenie w życiu publicznym,  urzeczywistniając zasady sprawiedliwości społecznej. Bariery architektoniczne i transportowe, częściowo lub całkowicie uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym dotarcie do budynków użyteczności publicznej oraz korzystanie ze świadczonych na ich obszarze usług.

Uwarunkowania prawne

Podstawowym aktem prawnym w zakresie kształtowania przestrzeni wolnej od barier

architektonicznych jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202 ze zm), w którym art. 5 ust. 1 pkt 4 formułuje wymóg
zapewnienia warunków do korzystania z obiektów budowlanych przez osoby niepełnosprawne. Przepis ten stanowi, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, „zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publiczneji mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich”.

Ogólna reguła przytoczona powyżej znajduje swoje uszczegółowienie w przepisach wykonawczych, wśród których należy wskazać rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), które  szczegółowo określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki oraz związane z nimi urządzenia - także pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przykładowe zapisy dotyczące dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdziemy w:

 • § 16, ust.1 zgodnie z którym, do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać. Wymaganie dostępności osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych, z wyjątkiem budynków,  użyteczności publicznej.
 • § 18  w którym wskazano, iż zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
 • § 20 który stanowi, iż „Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.”
 • § 21, ust. 1 w którym doprecyzowano wymiary miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej: 3,6 m szerokości i 5 m długości, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m.
 • § 22, ust. 4dotyczącym miejsca gromadzenia odpadów stałych. „Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych”. Natomiast komora wsypowa w budynku powinna mieć drzwi o szerokości co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposób umożliwiający dostęp tym osobom (§129).
 • § 40, ust. 1wskazuje się, że  w zespole budynków wielorodzinnych należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • § 42, ust. 2w którym jest mowa o tym, iż furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • § 55, zgodnie z którym, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażanym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, niewymagających wyposażenia w dźwigi, należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać. Nie dotyczy to budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych.
 • § 61 i § 62 dotyczącym wejść do budynków i mieszkań „Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać
  dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. Wymaganie przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków na terenach zamkniętych z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej.”

W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych.

 • § 70,w którym wskazano, iż  maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem, przeznaczonych do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, nie może przekraczać: przy wysokości do 0,15 m - 15%, przy wysokości do 0,5 m - 8% na zewnątrz i 10% wewnątrz budynku lub pod dachem oraz przy wysokości ponad 0,5 m - 6% na zewnątrz i 8% wewnątrz budynku lub pod dachem. Przy tym pochylnie takie o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m. Ponadto, zgodnie z § 71, pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.
 • § 86, ust. 1  zgodnie z którym, w budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:

- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m,

- stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,

- zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia,

- zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z powyższymi wymogami (§87, ust. 6).

 • § 299, ust. 5 w którym określono, że „Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi.”

Ponadto §66–70 oraz §298 rozporządzenia Ministra Infrastruktury określają w sposób szczegółowy warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać schody i balustrady.

Mające powyższe na uwadze przy projektowaniu i budowie nowych obiektów użyteczności publicznej, a także przy przebudowie/rozbudowie obiektów już istniejących  należy dołożyć wszelkich starań aby podnieść standardy dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Opracował:  J.P.

 

Wymagania lokalowe dla żłobków po wprowadzonych zmianach w ustawach.

Wymagania lokalowe dla żłobków po wprowadzonych zmianach w ustawie z dnia  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz.157 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014 r.  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014 r. poz. 925 ze zm), oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje:

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe zapisy i zmieniono brzmienie istniejących paragrafów/artykułów, określających wymagania lokalowe dla żłobków.

I. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz.157 ze zm.), nowe zapisy dotyczą:

- w art. 9b. Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w jednym budynku z przedszkolami;

-w art. 22. Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;

- art. 24.1. otrzymuje brzmienie: lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy, posiada co najmniej jedno pomieszczenie (dotychczas w żłobku wymagane były minimum dwa pomieszczenia);

- art. 25 po ust. 2 dodaje się:

 - ust. 2a w brzmieniu: spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza się:

1) w przypadku żłobków – decyzją właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;

- ust. 2b w brzmieniu:

wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2 i ust. 2a pkt 1 następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

 

II. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014 r. poz. 925 ze zm) zmiany dot. zapisów:

 - § 2 w pkt 1 otrzymuje brzmienie:

powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko (…).

 

III. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.) zmiany dotyczą:

- § 23 otrzymuje brzmienie:  

odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych powinna wynosić co najmniej: (…) 10 m od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych,

- § 60.1 otrzymuje brzmienie:

pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8oo-16oo,

- §73.1 otrzymuje brzmienie:

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi powinien znajdować się powyżej lub być równy poziomowi terenu przy budynku;

- §85 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,1 m (…); w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach opieki przedszkolnej dopuszcza się stosownie ścianek i drzwi o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m

Pozostałe wymagania lokalowe nie ulegają zmianie.

Należy jednak zauważyć, że dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Wyk. Weronika Truty

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje o podstawowych wymogach obowiązujących przy prowadzeniu działalności w zakresie usług kosmetycznych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna(Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1261), powołana została m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy.Wszystko to w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Działalność ta opiera się zawsze o wymogi zawarte w obowiązujących przepisach prawnych. Tak też dzieje się w przypadku nadzoru nad zakładami kosmetycznymi. Istnieje w nich bowiem niebezpieczeństwo zakażenia wirusami krwiopochodnymi, bakteriami chorobotwórczymi oraz wszelkimi grzybicami skóry.

Praca w salonie kosmetycznym jest nierozerwalnie związana z zachowaniem reżimu sanitarnego i przestrzeganiem wymogów zawartych w przepisach prawa.

Każdy Inwestor, który chce prowadzić działalność w zakresie usług kosmetycznych powinien przygotować do tego celu lokal, zespół pomieszczeń, które będą odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności.

Wymagania ogólnoprzestrzenne i sanitarne zawarte są w obowiązujących przepisach prawnych:

 • ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1866),
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zakład kosmetyczny powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu, podłączonego do sieci uzbrojenia terenu. W obiekcie winno się wydzielić pomieszczenia, gdzie świadczone będą usługi, pomieszczenia/ miejsca do spożywania posiłków przez personel oraz szatnie/ miejsca wyposażone w szafki do higienicznego przechowywania odzieży własnej i ochronnej pracowników zatrudnionych w zakładzie,  jak i poczekalnię z miejscem wydzielonym, przeznaczonym na odzież wierzchnią klientów. Dodatkowo w placówce trzeba zapewnić możliwość korzystania z węzła sanitarnego dla klientów i personelu (może to być węzeł wspólny). Pomieszczenia higieniczno – sanitarne muszą być wyposażone w miskę ustępową oraz umywalkę. W obiekcie winno się wydzielić miejsce na przechowywanie środków i sprzętów do sprzątania. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone napobyt ludzi powinny być odpowiednio wentylowane oraz z dostępem oświetlenia naturalnego i sztucznego. Przy wszystkich punktach wodnych musi być ciepła i zimna bieżąca woda. Pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi wyposaża się w co najmniej jedną umywalkę. Podłogi, ściany, meble i sprzęty w zakładzie powinny być pokryte materiałem gładkim, łatwym do utrzymania w czystości.

Tutejszy Inspektor Sanitarny informuje także, że możliwe jest uzgodnienie pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu adaptacji lokalu z przeznaczeniem dla określonej działalności. Poprawnie sporządzony przez Inwestora i pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie projekt ułatwia przedsiębiorcy  późniejsze wykonanie prac adaptacyjnych i właściwe wyposażenie obiektu.  Zrealizowanie inwestycji zgodnie z zaopiniowanym projektem gwarantuje uzyskanie opinii potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno – higienicznych (po dokonanej uprzednio kontroli sanitarnej obiektu).

Pomimo braku obowiązku prawnego dot. uzyskania opinii sanitarnej odnośnie prowadzonej działalności, zaleca się wystąpienie z uzupełnionym wnioskiem (dostępnym na stronie internetowej: wniosek) w sprawie wydania tego typu opinii.

Rolą inwestora przy adaptacji pomieszczeń jest stworzenie takiego obiektu, w którym będą wykonywane zabiegi bezpieczne zarówno dla klientów, jak i personelu, a  w trakcie działalności zachowanie takich warunków, które pozwolą na utrzymanie higieny i nie będą źródłem zakażeń.

W trakcie prowadzonej działalności zakładu pomieszczenia powinny być utrzymane w dobrym stanie porządkowym. W przypadku używania narzędzi wielokrotnego użytku wymagających mycia, czyszczenia i dezynfekcji, w obiekcie wydziela się stanowisko wyposażone w umywalkę lub zlew z bieżącą zimną i ciepłą wodą oraz pojemniki, wanienki, myjki ultradźwiękowe do przeprowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Powinna być prowadzona sterylizacja używanych narzędzi,które mogą powodować przerwanie ciągłości tkanki skórnej. Sterylizację narzędzi można wykonać we własnym zakresie przy użyciu autoklawu lub zlecić prowadzenie procesu sterylizacji placówce zewnętrznej. Wykonanie sterylizacji poza gabinetem wymaga zawarcia umowy z podmiotem mającym możliwość zapewnienia właściwych warunków sterylizacji. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2014 r. poz. 1923) kwalifikowane są do odpadów grupy 20, tj. do odpadów komunalnych.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, pok. 18 i 17 (tel. 430-69-91, wew.: 112; 128; 125) udzielane są informacje w sprawie odbioru obiektów. Dodatkowo na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/pssekrakow można zapoznać się z przepisami prawa i warunkami, procedurami odbioru obiektów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: mgr inż. G. Wcisło

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, należy między innymi uzgadnianie, pod względem wymagań higieniczno – sanitarnych dokumentacji projektowej dotyczącej:

 • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.

Uzgodnienie w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych.

Dokumentację projektową obiektu (projekt adaptacji, projekt przebudowy lub projekt budowlany), celem dostosowania funkcji pomieszczeń do zamierzonego sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zaplanowanym przez Inwestora, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j.:

 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202);
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm.)  oraz przepisami szczegółowymi dla danej działalności;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm)  projekt  powinien zawierać część graficzną oraz część opisową.

Dokumentacja projektowa składana do uzgodnienia winna spełniać wymogi:

 • zapewniać czytelność oraz właściwą formę (symbolikę) i skalę dokumentacji projektowej
 • zawierać adres lokalizacji i podpis autora na przedłożonych rysunkach
  • zawierać informacje dotyczące:
  • rodzaju budynku
  • miejsca lokalizacji (kondygnacji) obiektu w budynku
  • zaopatrzenia w media (w tym dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, rodzaj kanalizacji)
  • wysokości i powierzchni pomieszczeń
  • planowanego systemu wentylacji
  • sposobu wykończenia: ścian, sufitów i posadzek oraz mebli i sprzętów stanowiących wyposażenie obiektu
  • planowanego zatrudnienia
  • ewentualnych uzyskanych zgód na odstępstwa od warunków technicznych (dot. nienormatywnej wysokości pomieszczeń, braku oświetlenia dziennego oraz obniżenia poziomu podłogi pomieszczeń poniżej terenu urządzonego przy budynku) 
  • szczegółowego opisu i zakresu planowanej działalności (np. w przypadku działalności żywnościowo – żywieniowej należy określić czy posiłki będą przygotowywane od surowca do gotowej potrawy czy wyłącznie z półproduktów; należy wskazać drogę dostaw towarów oraz drogę ekspedycji wyrobu gotowego)

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że nie są przyjmowane do uzgodnienia szkice, dotyczące aranżacji i technologii małych obiektów handlowych i usługowych. Wszelka dokumentacja przedkładana do uzgodnienia winna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Opracowała: Anna Suchecka

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, sprawując zapobiegawczy nadzór sanitarny nad obiektami dopuszczanymi do użytkowania przypomina o istotnej kwestii jaką jest procedura uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu.

Zagadnienie uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań sanitarno-higienicznych ujęte zostało w poniższych podstawach prawnych:

 • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
 • ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1261),
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in.: odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Ponadto przepisy prawa budowlanego nakazują uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych (m.in. potwierdzających zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych) w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.

Wskazać należy także na zapis art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którym do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy między innymi uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczącej:

 • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.

Uzgodnienie w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych.

Tutejszy Inspektor Sanitarny informuje także, że możliwe jest uzgodnienie pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu adaptacji lokalu z przeznaczeniem dla określonej działalności. Sporządzony i poprawnie uzgodniony projekt ułatwia wykonanie prac adaptacyjnych i uzyskanie pozytywnej opinii potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych.

Dokumentacja projektowa obiektu/lokalu powinna uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów m.in.:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r. poz. 1422;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm.) oraz przepisami szczegółowymi dla danej działalności;

oraz przepisów szczegółowych związanych z przedmiotem planowanej działalności.

Zaopiniowanie dokumentacji projektowej może być przeprowadzone przez osoby prywatne, posiadające stosowną wiedzę oraz uprawnienia nadane na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych. Aktualna lista osób posiadających uprawnienia do tego typu czynności zamieszczona jest na ogólnodostępnej stronie internetowej Wojewódzkiej Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl.

Wnioseko uzgodnienie dokumentacji projektowej składany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie można złożyć osobiście (lub poprzez pełnomocnika) na dzienniku podawczym przy ul. Makuszyńskiego 9/ul. Gazowej 15 w Krakowie, przesłać: pocztą na adres Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (Nasza Skrytka w EPUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP), a także wnieść w pozostały  sposób określony w Art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257). Wniesione podanie winno czynić zadość wymaganiom określonym w przepisach prawa.

Zgodnie z zapisami Art. 35. § 1 oraz Art. 35. §3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), sprawy związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż wymagają one prowadzenia postępowania wyjaśniającego (konieczność szczegółowej analizy przedłożonych materiałów) termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.

Procedura uzgodnienia dokumentacji projektowej, choć nie jest zawsze bezwzględnie obowiązkowa, niesie ze sobą nieocenioną korzyść dla inwestora. Jak wiadomo, każde zamierzenie inwestycyjne (budowa nowego obiektu, adaptacja istniejących pomieszczeń do nowej funkcji, modernizacja i dostosowanie w związku ze zwiększeniem zakresu działalności) powoduje przeznaczenie określonych nakładów finansowych przez podmiot planujący owe zamierzenie. Opracowanie dokumentacji (technologicznej) ujmującej w sposób możliwie wyczerpujący założeń, funkcji obiektu (lub poszczególnych pomieszczeń), a następnie uzyskanie pozytywnej opinii organów opiniujących, daje gwarancję, iż wydatkowanie środków będzie celowe, a użytkowanie obiektów będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami higieniczno-sanitarnymi.

 

 

Opracował: Michał Gibas

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie