Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zakresu działania Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

1) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

2)  opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

3) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych  i zdrowotnych dot. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

4) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, należy między innymi uzgadnianie, pod względem wymagań higieniczno – sanitarnych dokumentacji projektowej dotyczącej:

 • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.

Uzgodnienie w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych.

Dokumentację projektową obiektu (projekt adaptacji, projekt przebudowy lub projekt budowlany), celem dostosowania funkcji pomieszczeń do zamierzonego sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zaplanowanym przez Inwestora, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j.:

 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202);
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm.)  oraz przepisami szczegółowymi dla danej działalności;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm)  projekt  powinien zawierać część graficzną oraz część opisową.

Dokumentacja projektowa składana do uzgodnienia winna spełniać wymogi:

 • zapewniać czytelność oraz właściwą formę (symbolikę) i skalę dokumentacji projektowej
 • zawierać adres lokalizacji i podpis autora na przedłożonych rysunkach
  • zawierać informacje dotyczące:
  • rodzaju budynku
  • miejsca lokalizacji (kondygnacji) obiektu w budynku
  • zaopatrzenia w media (w tym dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, rodzaj kanalizacji)
  • wysokości i powierzchni pomieszczeń
  • planowanego systemu wentylacji
  • sposobu wykończenia: ścian, sufitów i posadzek oraz mebli i sprzętów stanowiących wyposażenie obiektu
  • planowanego zatrudnienia
  • ewentualnych uzyskanych zgód na odstępstwa od warunków technicznych (dot. nienormatywnej wysokości pomieszczeń, braku oświetlenia dziennego oraz obniżenia poziomu podłogi pomieszczeń poniżej terenu urządzonego przy budynku) 
  • szczegółowego opisu i zakresu planowanej działalności (np. w przypadku działalności żywnościowo – żywieniowej należy określić czy posiłki będą przygotowywane od surowca do gotowej potrawy czy wyłącznie z półproduktów; należy wskazać drogę dostaw towarów oraz drogę ekspedycji wyrobu gotowego)

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że nie są przyjmowane do uzgodnienia szkice, dotyczące aranżacji i technologii małych obiektów handlowych i usługowych. Wszelka dokumentacja przedkładana do uzgodnienia winna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Opracowała: Anna Suchecka

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje o podstawowych wymogach obowiązujących przy prowadzeniu działalności w zakresie usług kosmetycznych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna(Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1261), powołana została m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy.Wszystko to w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Działalność ta opiera się zawsze o wymogi zawarte w obowiązujących przepisach prawnych. Tak też dzieje się w przypadku nadzoru nad zakładami kosmetycznymi. Istnieje w nich bowiem niebezpieczeństwo zakażenia wirusami krwiopochodnymi, bakteriami chorobotwórczymi oraz wszelkimi grzybicami skóry.

Praca w salonie kosmetycznym jest nierozerwalnie związana z zachowaniem reżimu sanitarnego i przestrzeganiem wymogów zawartych w przepisach prawa.

Każdy Inwestor, który chce prowadzić działalność w zakresie usług kosmetycznych powinien przygotować do tego celu lokal, zespół pomieszczeń, które będą odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności.

Wymagania ogólnoprzestrzenne i sanitarne zawarte są w obowiązujących przepisach prawnych:

 • ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1866),
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zakład kosmetyczny powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu, podłączonego do sieci uzbrojenia terenu. W obiekcie winno się wydzielić pomieszczenia, gdzie świadczone będą usługi, pomieszczenia/ miejsca do spożywania posiłków przez personel oraz szatnie/ miejsca wyposażone w szafki do higienicznego przechowywania odzieży własnej i ochronnej pracowników zatrudnionych w zakładzie,  jak i poczekalnię z miejscem wydzielonym, przeznaczonym na odzież wierzchnią klientów. Dodatkowo w placówce trzeba zapewnić możliwość korzystania z węzła sanitarnego dla klientów i personelu (może to być węzeł wspólny). Pomieszczenia higieniczno – sanitarne muszą być wyposażone w miskę ustępową oraz umywalkę. W obiekcie winno się wydzielić miejsce na przechowywanie środków i sprzętów do sprzątania. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone napobyt ludzi powinny być odpowiednio wentylowane oraz z dostępem oświetlenia naturalnego i sztucznego. Przy wszystkich punktach wodnych musi być ciepła i zimna bieżąca woda. Pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi wyposaża się w co najmniej jedną umywalkę. Podłogi, ściany, meble i sprzęty w zakładzie powinny być pokryte materiałem gładkim, łatwym do utrzymania w czystości.

Tutejszy Inspektor Sanitarny informuje także, że możliwe jest uzgodnienie pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu adaptacji lokalu z przeznaczeniem dla określonej działalności. Poprawnie sporządzony przez Inwestora i pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie projekt ułatwia przedsiębiorcy  późniejsze wykonanie prac adaptacyjnych i właściwe wyposażenie obiektu.  Zrealizowanie inwestycji zgodnie z zaopiniowanym projektem gwarantuje uzyskanie opinii potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno – higienicznych (po dokonanej uprzednio kontroli sanitarnej obiektu).

Pomimo braku obowiązku prawnego dot. uzyskania opinii sanitarnej odnośnie prowadzonej działalności, zaleca się wystąpienie z uzupełnionym wnioskiem (dostępnym na stronie internetowej: wniosek) w sprawie wydania tego typu opinii.

Rolą inwestora przy adaptacji pomieszczeń jest stworzenie takiego obiektu, w którym będą wykonywane zabiegi bezpieczne zarówno dla klientów, jak i personelu, a  w trakcie działalności zachowanie takich warunków, które pozwolą na utrzymanie higieny i nie będą źródłem zakażeń.

W trakcie prowadzonej działalności zakładu pomieszczenia powinny być utrzymane w dobrym stanie porządkowym. W przypadku używania narzędzi wielokrotnego użytku wymagających mycia, czyszczenia i dezynfekcji, w obiekcie wydziela się stanowisko wyposażone w umywalkę lub zlew z bieżącą zimną i ciepłą wodą oraz pojemniki, wanienki, myjki ultradźwiękowe do przeprowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Powinna być prowadzona sterylizacja używanych narzędzi,które mogą powodować przerwanie ciągłości tkanki skórnej. Sterylizację narzędzi można wykonać we własnym zakresie przy użyciu autoklawu lub zlecić prowadzenie procesu sterylizacji placówce zewnętrznej. Wykonanie sterylizacji poza gabinetem wymaga zawarcia umowy z podmiotem mającym możliwość zapewnienia właściwych warunków sterylizacji. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2014 r. poz. 1923) kwalifikowane są do odpadów grupy 20, tj. do odpadów komunalnych.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, pok. 18 i 17 (tel. 430-69-91, wew.: 112; 128; 125) udzielane są informacje w sprawie odbioru obiektów. Dodatkowo na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/pssekrakow można zapoznać się z przepisami prawa i warunkami, procedurami odbioru obiektów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: mgr inż. G. Wcisło

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien posiadać właściwą wentylację. Wentylacja ma za zadanie usuwanie z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Dopływ świeżego powietrza do budynku zapewnia użytkownikom odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperaturę i wilgotność. Prawidłowa wentylacja ma także znaczenie w zachowaniu właściwego stanu technicznego budynku. Kondensacja pary wodnej, nieprzyjemny zapach, pleśń, grzyb, to konsekwencje niesprawnego systemu wentylacji. Systemy wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia muszą zapewniać właściwe warunki dla pacjentów oraz dla pracującego w nich personelu. W pomieszczeniach, w których konieczne jest zapewnienie szczególnie wysokiej czystości powietrza właściwa wentylacja winna zapewniać zachowanie określonego stężenia drobnoustrojów, pyłów oraz gazów (w tym anestezyjnych), odpowiedni kierunek przepływu powietrza z pomieszczeń o wyższych wymaganiach w zakresie jego czystości do pomieszczeń o niższych. Pomieszczenia w obiektach służby zdrowia, o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu, z punktu widzenia projektanta instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych realizowane są jako środowiska o specyficznych cechach, które rzadko można spotkać w tym samym obiekcie. W żadnym innym obiekcie nie wykonuje się tak wielu instalacji o różnych zadaniach, począwszy od: pomieszczeń biurowych, sal wykładowych, gabinetów lekarskich, sal chorych, przez oddziały intensywnej opieki, bloki operacyjne, izolatki dla zakaźnie chorych, apteki, baseny, kuchnie, bary i stołówki, pralnie, laboratoria, pracownie fizjoterapii, izby przyjęć, warsztaty, prosektorium. Projektowanie instalacji dla tak skomplikowanego obiektu stanowi poważne wyzwanie.

 

Podstawowymi aktami wykonawczymi mającymi zastosowanie już na etapie projektowania systemu wentylacji są:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szczegółowe wytyczne obejmujące zagadnienie wentylacji oraz urządzeń towarzyszących zawarte są w Polskich Normach.

 

W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)

 • (§ 21.3) izolatka powinna być wyposażona w wentylację wymuszoną, działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu i w śluzie
 • (§ 37) w blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności stosuje się wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowanego do funkcji tych wnętrz
 • (§ 38),w salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, gdzie podtlenek azotu wykorzystywany jest do znieczulania, nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg – w 20% górą i w 80% dołem oraz zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne
 • (§ 39 ust. 1 i 2) instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu bądź dezynfekcji lub wymianie elementów zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania
 • (zał. 1, część VIII) oddział psychiatryczny – system wentylacji musi być niedostępny dla osoby izolowanej
 • (zał. 4) centrum krwiodawstwa:
  • w pomieszczeniach, w których konieczna jest zwiększona wymiana powietrza, zapewnia się wentylację mechaniczną; w szczególności dotyczy to wnętrz, w których znajdują się zbiorniki z ciekłym azotem lub radiator,
  • pomieszczenia przeznaczone do pobierania, a także preparatyki krwi i jej składników oraz dział laboratoryjny i ekspedycji są klimatyzowane,
  • pomieszczenia laboratoryjne (pracownie: hematologiczna, biochemiczna, wirusów, biologii molekularnej i inne) są klimatyzowane.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)

 • (§ 150.3) w instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie można łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych
 • (§ 150.4) w instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z wnętrza zagrożonego wybuchem nie mogą łączyć się z przewodami z innych pomieszczeń
 • (§ 150.11) w pomieszczeniach, które muszą być chronione przed wpływem zanieczyszczeń z pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego, należy stosować wentylację mechaniczną nadciśnieniową 
 • (§ 151.3)recyrkulację powietrza można stosować wówczas, gdy przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń nie wiąże się z występowaniem bakterii chorobotwórczych, emisją substancji szkodliwych dla zdrowia oraz uciążliwych zapachów, przy zachowaniu wymagań a także dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • (§ 151.4) w budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza może być wykorzystana tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego
 • (§ 153.5) przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne (spełniające wymagania polskiej normy dla elementów przewodów ułatwiających konserwację), pozwalające na oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie zapewnia innej możliwości; przy czym otworów nie można sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych,
 • (§ 154.5) w przypadku wnętrz o specjalnych wymaganiach higienicznych należy stosować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umożliwiające utrzymanie podwyższonej czystości wewnątrz obudowy, wyposażone w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz.

 

W myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

 • ilość świeżego powietrza w pomieszczeniach nie powinna być mniejsza niż 10% ogólnej ilości wymienianego (§ 38.1),
 • w powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie może przekraczać poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadających im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wynosi ponad 0,3 (§ 38.2),
 • recyrkulacja nie powinna być stosowana w pomieszczeniach pracy, w których występuje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórcze lub znajdują się środki trujące, cuchnące albo możliwe jest nagłe zwiększenie stężenia szkodliwych substancji, a także w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (§ 38.3).

 

Miarą właściwie wykonanego systemu wentylacji jest:

 • skutecznośćrozumiana jako stopień usuwania zanieczyszczeń: szkodliwych substancji gazowych, nadwyżek ciepła, zapachów lub cząstek substancji stałych w powietrzu, jak też utrzymanie na najniższym poziomie koncentracji zanieczyszczeń mikrobiologicznych, gazowych i pyłowych
 • krotność wymian powietrza, która określa jak szybko powietrze w pomieszczeniu jest wymieniane.
 • zapewnienie komfortu cieplno - wilgotnościowego personelowi oraz pacjentom
 • uniemożliwienie powstawania mieszanin wybuchowych i par substancji stosowanych do narkozy.
 • obniżenie zawartości w powietrzu szkodliwych, toksycznych gazów oraz drażniących zapachów
 • zapewnienie prawidłowego kierunku przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu.

 

Urządzenia pracujące w podmiotach służby zdrowia muszą spełniać rygorystyczne normy, zapewniać bezawaryjność i ciągłość działania. Ze względu na fakt, iż często zmuszone są pracować non-stop muszą być niezawodne. Ich dobór to z jednej strony dostosowanie się do projektów i infrastruktury, z drugiej uwzględnienie przepisów dotyczących wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Określa ono m.in. typy pomieszczeń, które powinny być wentylowane, klimatyzowane oraz stosowane elementy klimatyzacyjne, np. filtry. Powietrze czyste mikrobiologicznie ma wpływ na zmniejszenie zagrożenia wystąpienia u pacjentów i personelu zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wentylacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy zapewnia ciągłą wymianę powietrza zużytego na świeże, napływające z zewnątrz. Aby był spełniony ten warunek należy zapewnić:  niezakłócony nawiew, skuteczny wywiew, swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

 

Na etapie projektowania należy:

 • przyjąć aktualne założenia projektowe oraz dostosować się do aktualnych wymogów normatywnych i wytycznych technologicznych
 • przeanalizować źródła i rodzaje zanieczyszczeń w wentylowanej strefie oraz wybrać optymalny proces uzdatnienia powietrza w urządzeniu wentylacyjnym, dostosowany do wymogów procesu technologicznego
 • dobrać odpowiednie prędkości przepływu powietrza przez sieć kanałów
 • dobrać optymalny sposób rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem możliwie najlepszego usytuowania elementów zakończeniowych

 

W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i higienicznych. Wentylacja z kilku pomieszczeń może być łączona do jednego przewodu wentylacyjnego pod warunkiem, że pomieszczenia te mają podobne przeznaczenie/zastosowanie. Stosowanie recyrkulacji powietrza bez wpływu na jakość powietrza wewnętrznego jest uzasadnione przy klimatyzacji sal operacyjnych wymagających bardzo dużej czystości powietrza, w przypadku, gdy powietrze odprowadzane z sali operacyjnej jest mniej zanieczyszczone pod względem pyłowym i mikrobiologicznym niż powietrze świeże pobierane z zewnątrz. Recyrkulacja powierza nie może być stosowana  w oddziałach zakaźnych, w oddziałach pulmonologicznych, w pomieszczeniach, w których stosowane są substancje wybuchowe, toksyczne, żrące, cuchnące oraz w pomieszczeniach, w których następuje jonizacja powietrza oraz wykonywane są prace z bezpośrednim wykorzystaniem źródła promieniowania radioaktywnego, (diagnostyka izotopowa).

 

System wentylacji będzie spełniał właściwą funkcję w sposób prawidłowy, tylko wówczas gdy nie zostaną popełnione błędy na etapie jego projektowania, realizacji a także późniejszej eksploatacji.

 

Opracowała: Ewa Konstanty

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, sprawując zapobiegawczy nadzór sanitarny nad obiektami dopuszczanymi do użytkowania przypomina o istotnej kwestii jaką jest procedura uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu.

Zagadnienie uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań sanitarno-higienicznych ujęte zostało w poniższych podstawach prawnych:

 • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
 • ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1261),
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in.: odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Ponadto przepisy prawa budowlanego nakazują uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych (m.in. potwierdzających zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych) w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.

Wskazać należy także na zapis art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którym do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy między innymi uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczącej:

 • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.

Uzgodnienie w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych.

Tutejszy Inspektor Sanitarny informuje także, że możliwe jest uzgodnienie pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu adaptacji lokalu z przeznaczeniem dla określonej działalności. Sporządzony i poprawnie uzgodniony projekt ułatwia wykonanie prac adaptacyjnych i uzyskanie pozytywnej opinii potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych.

Dokumentacja projektowa obiektu/lokalu powinna uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów m.in.:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r. poz. 1422;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm.) oraz przepisami szczegółowymi dla danej działalności;

oraz przepisów szczegółowych związanych z przedmiotem planowanej działalności.

Zaopiniowanie dokumentacji projektowej może być przeprowadzone przez osoby prywatne, posiadające stosowną wiedzę oraz uprawnienia nadane na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych. Aktualna lista osób posiadających uprawnienia do tego typu czynności zamieszczona jest na ogólnodostępnej stronie internetowej Wojewódzkiej Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl.

Wnioseko uzgodnienie dokumentacji projektowej składany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie można złożyć osobiście (lub poprzez pełnomocnika) na dzienniku podawczym przy ul. Makuszyńskiego 9/ul. Gazowej 15 w Krakowie, przesłać: pocztą na adres Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (Nasza Skrytka w EPUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP), a także wnieść w pozostały  sposób określony w Art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257). Wniesione podanie winno czynić zadość wymaganiom określonym w przepisach prawa.

Zgodnie z zapisami Art. 35. § 1 oraz Art. 35. §3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), sprawy związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż wymagają one prowadzenia postępowania wyjaśniającego (konieczność szczegółowej analizy przedłożonych materiałów) termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.

Procedura uzgodnienia dokumentacji projektowej, choć nie jest zawsze bezwzględnie obowiązkowa, niesie ze sobą nieocenioną korzyść dla inwestora. Jak wiadomo, każde zamierzenie inwestycyjne (budowa nowego obiektu, adaptacja istniejących pomieszczeń do nowej funkcji, modernizacja i dostosowanie w związku ze zwiększeniem zakresu działalności) powoduje przeznaczenie określonych nakładów finansowych przez podmiot planujący owe zamierzenie. Opracowanie dokumentacji (technologicznej) ujmującej w sposób możliwie wyczerpujący założeń, funkcji obiektu (lub poszczególnych pomieszczeń), a następnie uzyskanie pozytywnej opinii organów opiniujących, daje gwarancję, iż wydatkowanie środków będzie celowe, a użytkowanie obiektów będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami higieniczno-sanitarnymi.

 

 

Opracował: Michał Gibas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje.

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien posiadać właściwą wentylację. Wentylacja ma za zadanie usuwanie z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Dopływ świeżego powietrza do budynku zapewnia użytkownikom odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperaturę i wilgotność. Prawidłowa wentylacja ma także znaczenie w zachowaniu właściwego stanu technicznego budynku. Kondensacja pary wodnej, nieprzyjemny zapach, pleśń, grzyb, to konsekwencje niesprawnego systemu wentylacji. W gęstej zabudowie miejskiej nieprawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja, ze względu na uciążliwość dotyczącą intensywnego zapachu, stanowić może przyczynę wielu skarg i interwencji wnoszonych przez okolicznych mieszkańców.

Podstawowym aktem wykonawczym mającym zastosowanie już na etapie projektowania systemu wentylacji jest:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422) (§ 147 - §154)

Konieczność stosowania wentylacji wynika z § 147 przywołanego  wyżej rozporządzenia

pkt. 1:

„Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu (…)”

 

pkt. 2:

„Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza”

 

Szczegółowe wytyczne obejmujące zagadnienie wentylacji oraz urządzeń towarzyszących zawarte są w Polskich Normach:

PN-83/B-03430„Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”  (zmiana z dnia 8 lutego 2000 normy PN-83/B-03430/Az3:2000).

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-92/M-43011 - Wentylatory - Podział i terminologia

PN-77/M-43021 - Wentylatory - Ogólne wymagania i badania

 

Podział wentylacji:

1.    Wentylacja grawitacyjna: działająca w oparciu o siłę napędową będącą różnicą gęstości powietrza zimnego - na zewnątrz budynku i ciepłego - w pomieszczeniach,

2.    Wentylacja mechaniczna:

a)    nawiewna (dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny)

b)    wywiewna (powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew)

c)    nawiewno-wywiewna(praca systemu opiera się o wymuszony i kontrolowany nawiew świeżego i wywiew zużytego powietrza)

 

Klimatyzacja

Rozumiana jako proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego.

W budynkach użyteczności publicznej strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:

- 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby,

- 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu.

- 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki, przedszkola).

 

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nieotwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m3/h, jeżeli dozwolone jest palenie tytoniu.

 

Znaczenie odpowiednich założeń projektowych

Miarą właściwie wykonanego systemu wentylacji jest:

- skuteczność (rozumiana jako stopień usuwania zanieczyszczeń: szkodliwych substancji gazowych, nadwyżek ciepła, zapachów lub cząstek substancji stałych w powietrzu )

- krotność wymian powietrza, która określa jak szybko powietrze w pomieszczeniu jest wymieniane.

 

Wentylacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy zapewnia ciągłą wymianę powietrza zużytego na świeże, napływające z zewnątrz. Aby był spełniony ten warunek należy zapewnić:  niezakłócony nawiew, skuteczny wywiew, swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

 

Na etapie projektowania należy:

• przyjąć aktualne założenia projektowe oraz dostosować się do aktualnych wymogów normatywnych i wytycznych technologicznych

• przeanalizować źródła i rodzaje zanieczyszczeń w wentylowanej strefie oraz wybrać optymalny proces uzdatnienia powietrza w urządzeniu wentylacyjnym, dostosowany do wymogów procesu technologicznego

 

Należy przewidzieć odciągi miejscowe – okapy kuchenne do usuwania oparów tłuszczowych – przeznaczone do montażu nad urządzeniami kuchennymi typu: frytownice, patelnie, grille, piece konwekcyjno- parowe, trzony kuchenne-  będącymi źródłem dużej ilości energii termicznej oraz oparów tłuszczowych lub kondensacyjne – przeznaczone do instalacji nad urządzeniami emitującymi znaczne ilości ciepła oraz pary wodnej (np. zmywarki do naczyń). 

• dobrać odpowiednie prędkości przepływu powietrza przez sieć kanałów

• dobrać optymalny sposób rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem możliwie najlepszego usytuowania elementów zakończeniowych

 

W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i higienicznych. Wentylacja z kilku pomieszczeń może być łączona do jednego przewodu wentylacyjnego pod warunkiem, że pomieszczenia te mają podobne przeznaczenie/zastosowanie.

 

System wentylacji będzie spełniał właściwą funkcję w sposób prawidłowy, tylko wówczas gdy nie zostaną popełnione błędy na etapie jego projektowania, realizacji a także późniejszej eksploatacji.

 

 

Wyk. Weronika Murzyn

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie