Badania laboratoryjne - informacja

 

 

 

 

W związku z reorganizacją bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa małopolskiego Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, nie przyjmuje materiału do badań laboratoryjnych. Badania, w tym kału na nosicielstwo, można wykonać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76.

 

Dane kontaktowe do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie:

 

Dział Laboratoryjny

tel.: 12 25-49-404

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Badania mikrobiologii klinicznej

tel. 12-25-49-492

Badania mikrobiologii wody
tel. 12-25-49-546

Badania fizykochemii wody
tel. 12-25-49-464, tel. 12-25-49-565

Badania mikrobiologii żywności
tel. 12-25-49-520

Badania fizykochemii żywności
tel. 12-25-49-473

Badania aparatów RTG, pomiary PEM, radioaktywność wody
tel. 12-25-49-550, tel. 12-25-49-598

 

 

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2227), która zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475 oraz z 2018 poz. 650 i 1669). Nowa ustawa określa obowiązki podmiotów i właściwość organów w zakresie wykonywania obowiązków i zadań administracyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.).

Najważniejsze zmiany jakie wprowadziła ustawa dotycząca produktów kosmetycznych to między innymi:

1. obowiązek rejestracji wytwórców produktów kosmetycznych

2. obowiązek dostosowania dokumentacji produktu kosmetycznego do wymogów językowych

3. stworzenie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych

4. utworzenie katalogu kar administracyjnych.

1. Wytwórca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne, w postaci papierowej albo elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne. Natomiast wytwórcy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych powinni złożyć taki wniosek w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do końca września 2019 r. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 5 ustawy, wytwórca składa wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów, w postaci papierowej albo elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany. Wniosek zawiera wskazanie danych, o których mowa w ust. 5, które uległy zmianie.

2. Dokumentacja produktu kosmetycznego, o której mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 1223/2009, udostępniana zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia, musi zostać sporządzona w języku polskim lub języku angielskim. Natomiast część B raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego sporządzić należy w języku polskim. W przypadku znakowania informacje podawane na produktach kosmetycznych udostępnianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy umieszczać w języku polskim. Ustawodawca przewidział 9-miesięczny okres przejściowy dla osób odpowiedzialnych na  dostosowanie dokumentacji produktu kosmetycznego do wymagań zawartych w art. 3 ustawy.

3. Utworzony System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych jest prowadzony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Natomiast ośrodkiem administrującym ww. Systemem jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, gdzie należy zgłaszać ciężkie działania niepożądane. Zgłoszenia takiego może dokonać zarówno użytkownik końcowy (konsument), jak i podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba wykonująca zawód medyczny w tym podmiocie.

4. Przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych, które będą stosowane w przypadku naruszenia przepisów ustawy o produktach kosmetycznych oraz rozporządzenia nr 1223/2009, są bardzo szczegółowe.

Karze pieniężnej podlegać będzie:

 • wytwarzanie produktu kosmetycznego bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji,
 • wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa,
 • wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących dokumentacji produktu oraz okresu jej przechowywania,
 • wytwarzanie produktu kosmetycznego bez pobierania próbek i wykonywania analiz w rzetelny i odtwarzalny sposób,
 • wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów w zakresie zgłoszeń,
 • wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego z naruszeniem ograniczeń dotyczących substancji,
 • wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego z naruszeniem zakazów w zakresie testów na zwierzętach oraz przeprowadzanie testów na zwierzętach,
 • nie spełnienie wymogów w zakresie oznakowania,
 • niezapewnienie publicznego dostępu do informacji,
 • niedopełnienie obowiązku informowania o ciężkim działaniu niepożądanym,
 • wytwarzanie produktu kosmetycznego bez złożenia wniosku.

Ponadto wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów w zakresie oznakowania, bez spełnienia wymogów związanych z oświadczeniami o produkcie, po upływie daty minimalnej trwałości oraz obowiązku zapewnienia identyfikacji w łańcuchu dostaw również będzie podlegało karze pieniężnej.

Kary pieniężne nakładane będą w drodze decyzji przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego albo wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Zasady importu przyborów kuchennych wykonanych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących z Chin.

Przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzące lub wysyłane z Chin lub Hongkongu mogą być przywożone do krajów Unii Europejskiej wyłącznie po przedłożeniu przez importera do każdej przesyłki właściwie wypełnionego oświadczenia, które potwierdza, iż dana przesyłka spełnia wymagania w zakresie uwalniania pierwszorzędowych amin aromatycznych i formaldehydu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Komisji nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011r. ustanawiającego specjalne warunki i procedury dotyczące przywozów przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Oświadczenie sporządzane jest w języku urzędowym państwa, do którego przywożona jest przesyłka.  Do oświadczenia dołącza się sprawozdanie laboratoryjne, które zawiera:

 • w odniesieniu do przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych – wyniki badań wskazujące, iż ilość uwalnianych do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych nie przekracza 0,01 mg/kg,
 • w odniesieniu do przyborów kuchennych z tworzyw melaminowych - wyniki badań wskazujące, iż ilość uwalnianego do żywności formaldehydu nie przekracza 15 mg/kg.

Co najmniej na dwa dni robocze przed przybyciem przesyłki (z Chin lub Hongkongu) importer lub jego przedstawiciel powiadamia właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia o tym fakcie. Wykaz miejsc pierwszego wprowadzenia na terenie kraju opublikowany został na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego (link: http://gis.gov.pl/zywnosc/import-eksport-zywnosci/wykaz-dpe-dpi).

Właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia przeprowadza:

 • kontrole dokumentów wszystkich przesyłek w ciągu dwóch dni roboczych od ich przybycia,
 • kontrole identyfikacyjne i kontrole fizyczne, w tym badania laboratoryjne 10 % przesyłek w sposób losowy.

Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych wykażą niezgodność z wymaganiami, wówczas właściwy organ jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Komisję Europejską poprzez system wczesnego ostrzegania RASFF.

Podczas oczekiwania na wyniki kontroli bezpośrednich właściwy organ może zezwolić na zwolnienie przesyłki do miejsca przeznaczenia. Wówczas jest on zobligowany do powiadomienia o tym fakcie właściwy organ w miejscu przeznaczenia w celu zapewnienia stałej kontroli nad przesyłką.

Dopuszczenie do swobodnego obrotu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących z Chin lub Hongkongu uzależnione jest od przedłożenia organom celnym właściwie wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik do ww. Rozporządzenia Komisji nr 284/2011.

Badania na nosicielstwo

BADANIA NA NOSICIELSTWO

Próbki do badania kału w kierunku  nosicielstwa Salmonella i Shigella u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

Aby wykonać badanie należy:

1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)

 

Numer konta:

85 1010 1270 0037 0822 3100 0000 

Nazwa odbiorcy:

WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76,  31 – 202 Kraków

Tytułem:

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

 

 

2. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek [ZLECENIE I WYTYCZNE ]  oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych [INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH].

3. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz
z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

4. Odebrać wyniki badania w WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76, parter, pok. 18 najwcześniej po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki:

poniedziałek -piątek
7.30 – 15.00

Przyjmowanie próbek do badania:

poniedziałek- środa
7.30 – 11.00

Wydawanie wyników badań:

poniedziałek – środa
12.00 – 15.00
czwartek – piątek
7.30 – 15.00

5.Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz. U. z 2018 r. poz. 151).

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684-40-99;
(12) 684-41-83;
(12) 684-40-35.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie