Komunikaty

Komunikat nr 8 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach” zlokalizowanym w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 2 sierpnia 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach”.

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Regina Półtorak
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT NR 1: Woda z wodociągu publicznego Rząska podawana dla konsumentów w miejscowościach Rząska i Szczyglice na terenie gminy Zabierzów jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Rząska w gminie Zabierzów, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę konsumentów miejscowości: Rząska i Szczyglice, wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2019 r. z wodociągu publicznego Rząska stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 8 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody). Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

 „Woda dla konsumentów miejscowości Rząska i Szczyglice jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 38 w Zabierzowie, zarządzające wodociągiem publicznym Rząska zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia oraz skutecznego powiadomienia konsumentów zaopatrywanych w wodę ze wskazanego wodociągu o stwierdzeniu warunkowej jej przydatności do spożycia i korzystania z wody do spożycia tylko po przegotowaniu.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

Opracował: Krzysztof Morajka
Data aktualizacji: 9 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 1: Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli o nazwie ,,Przylasek Rusiecki na zbiorniku nr 1”, zlokalizowanym w Krakowie na terenie działki nr 175/6 obr. 34 Nowa Huta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 26 lipca 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli o nazwie ,,Przylasek Rusiecki na zbiorniku nr 1

stwierdził przydatność wody do kąpieli

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

Opracował: Krzysztof Morajka
Data aktualizacji: 5 sierpnia 2019 r.

 

KOMUNIKAT NR 2 Komunikat dla mieszkańców: miejscowości Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc, gdzie woda podawana jest z wodociągu publicznego Sadowie, gmina Kocmyrzów- Luborzyca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych z punktów: zbiornik w Łuczycach (hydrofornia), ujęcie Sadowie oraz drukarnia R- FOLL w Łuczycach wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Magdalena Palusińska
Data aktualizacji: 26 lipca 2019 r.

Komunikat nr 2 „Woda z wodociągu publicznego Giebułtów podawana dla mieszkańców ulic: Podwikle, Zarzecze, Leśna w Giebułtowie jest przydatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 2 lipca 2019 r. z sieci wodociągu publicznego Giebułtów wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 25 lipca 2019 r.

Komunikat nr 7 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Przystań Brzegi”, zlokalizowanym w Krakowie ul. Trakt Papieski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 18 lipca 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Przystań Brzegi”, zlokalizowanym w Krakowie ul. Trakt Papieski

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 25 lipca 2019 r.

 

Komunikat nr 6 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach” zlokalizowanym w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 17 lipca 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 23 lipca 2019 r.

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Sadowie podawana dla mieszkańców miejscowości: Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc jest niezdatna do spożycia przez ludzi„

Dotyczy mieszkańców miejscowości Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sadowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Sadowie w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc, wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 16 lipca 2019 r. z wodociągu publicznego Sadowie stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 10 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana do kąpieli oraz do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, czynności porządkowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy jako zarządzający wodociągiem publicznym Sadowie zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 18 lipca 2019 r.

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości  Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością azotanów w wodzie w ilości 59±8mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l) dostarczanej z wodociągu publicznego Prandocin Iły gmina Słomniki, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

„Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie azotanów w ilości 59±8mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, za wyjątkiem niemowląt do 3 miesiąca życia karmionych z butelki. W celu ograniczenia ryzyka odradza się przygotowywania posiłków dla niemowląt z użyciem wody o ponadnormatywnej zawartości azotanów.

W pozostałych przypadkach woda może być używana bez ograniczeń m. in do celów spożywczych, mycia zębów, mycia naczyń, warzyw i owoców.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: W. Drzewińska
data aktualizacji: 17 lipca 2019 r.

Komunikat nr 2 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach” zlokalizowanym w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 9 lipca 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 16 lipca 2019 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie