Komunikaty

KOMUNIKAT Z DNIA 10 LIPCA 2020 R., GODZ. 8.00

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 10 lipca 2020 roku, godzina 08:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na dzień 10 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców

miasta Kraków

- potwierdzono 355 przypadków wystąpienia COVID-19

- w kwarantannie przebywa 1171 osób,

- w izolacji przebywają 62 osoby,

- liczba osób ozdrowiałych 261,

- liczba wymazów pobranych od osób objętych

kwarantanną - 966

powiatu krakowskiego:

- potwierdzono 89 przypadków wystąpienia COVID-19

- w kwarantannie przebywa 489 osób,

- w izolacji przebywa 11 osób,

- liczba osób ozdrowiałych 71,

- liczba wymazów pobranych od osób objętych

kwarantanną –378

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności przestrzegania wszystkich zaleceń higienicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

KOMUNIKAT Z DNIA 9 LIPCA 2020 R., GODZ. 8.00

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 9 lipca 2020 roku, godzina 08:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na dzień 9 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców

miasta Kraków

- potwierdzono 352 przypadki wystąpienia COVID-19

- w kwarantannie przebywają 1162 osoby,

- w izolacji przebywa 61 osób,

- liczba osób ozdrowiałych 259,

- liczba wymazów pobranych od osób objętych kwarantanną - 930

powiatu krakowskiego:

- potwierdzono 89 przypadków wystąpienia COVID-19

- w kwarantannie przebywają 492 osoby,

- w izolacji przebywa 10 osób,

- liczba osób ozdrowiałych 71,

- liczba wymazów pobranych od osób objętych kwarantanną - 370

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności przestrzegania wszystkich zaleceń higienicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

KOMUNIKAT Z DNIA 8 LIPCA 2020 R., GODZ. 8.00

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 8 lipca 2020 roku, godzina 08:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na dzień 8 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców

miasta Kraków

- potwierdzono 351 przypadków wystąpienia COVID-19

- w kwarantannie przebywa 1191 osób,

- w izolacji przebywają 62 osoby,

- liczba osób ozdrowiałych 257,

- liczba wymazów pobranych od osób objętych kwarantanną - 909

powiatu krakowskiego:

- potwierdzono 88 przypadków wystąpienia COVID-19

- w kwarantannie przebywa 473 osób,

- w izolacji przebywa 10 osób,

- liczba osób ozdrowiałych 71,

- liczba wymazów pobranych od osób objętych kwarantanną - 359

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności przestrzegania wszystkich zaleceń higienicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Skała Minoga podawana dla mieszkańców miejscowości:

Minoga, Gołyszyn, Zamłynie, Przybysławice, Stoki, Nowa Wieś Poręba Laskowska oraz Skała(za wyjątkiem ul. Sobiesęcka, ul. Polna, ul. Pasternak,ul. Sobieskiego, ul. Nowa, ul. Targowa, Mleczna, ul. Nullo, ul. Szewska, ul. Wolbromska, ul. Topolowa, ul. Armii Krajowej, ul. Łokietka, ul. Na Podgóry, ul. Krzywa, ul. Wąska, ul. Krótka, ul. Gołębia, ul. Graniczna ul. Wejściowa, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Bł. Salomei, ul. Grodzisko, ul. Łącznik, ul. Wesoła, ul. Słoneczna, ul. Zagrodzka, ul. Olkuska Strona Północna) jest niezdatna do spożycia przez ludzi.”

Dotyczy konsumentów w miejscowości Minoga, Gołyszyn, Zamłynie, Przybysławice, Stoki, Nowa Wieś Poręba Laskowska oraz Skała(za wyjątkiemul. Sobiesęcka, ul. Polna, ul. Pasternak,ul. Sobieskiego, ul. Nowa, ul. Targowa, Mleczna, ul. Nullo, ul. Szewska, ul. Wolbromska, ul. Topolowa, ul. Armii Krajowej, ul. Łokietka, ul. Na Podgóry, ul. Krzywa, ul. Wąska, ul. Krótka, ul. Gołębia, ul. Graniczna, ul. Wejściowa, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Bł. Salomei, ul. Grodzisko, ul. Łącznik, ul. Wesoła, ul. Słoneczna, ul. Zagrodzka, ul. Olkuska Strona Północna) korzystających z wody podawanej z wodociągu publicznego Skała Minoga,w gminie Skała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, bakteriami Escherichia Coli dostarczanej z wodociągu publicznego Skała Minoga w gminie Skała, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:Minoga, Gołyszyn, Zamłynie, Przybysławice, Stoki, Nowa Wieś Poręba Laskowska wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem z badań próby wody pobranej w dniu 6 lipca 2020 r. z wodociągu publicznego Skała Minoga stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli w ilości 3jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody), parametru grupy Escherichia coli w ilości 3jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli, Escherichia Coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała jako zarządzający wodociągiem publicznym Skała Minoga został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 7 lipca 2020 r.

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Rzeplin podawana dla mieszkańców miejscowości: Rzeplin oraz części Szczodrkowic z wyłączeniem przysiółka ,,Dąbki”jest niezdatna do spożycia przez ludzi.”

Dotyczy konsumentów w miejscowości Rzeplin oraz części Szczodrkowic z wyłączeniem przysiółka ,,Dąbki” korzystających z wody podawanej z wodociągu publicznego Rzeplin,w gminie Skała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, bakteriami Escherichia Coli dostarczanej z wodociągu publicznego Rzeplin w gminie Skała, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Rzeplin oraz części Szczodrkowic z wyłączeniem przysiółka ,,Dąbki” wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem z badań próby wody pobranej w dniu 6 lipca 2020 r. z wodociągu publicznego Rzeplin stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 2jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk w 100 ml wody), parametru grupy Escherichia coli w ilości 2jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli, Escherichia Coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Burmistrz Miasta i Gminy Skałajakozarządzający wodociągiem publicznym Rzeplin został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 7 lipca 2020 r.

 

Komunikat nr 2 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów”, zlokalizowanym na terenie Zalewu na Piaskach w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 34 4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonego badania próby wody nr M-2883/2020 pobranej w dniu 3 lipca 2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Kryspinów”, zlokalizowanym na terenie Zalewu na Piaskach w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 7 lipca 2020 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 7 LIPCA 2020 R., GODZ. 8.00

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 7 lipca 2020 roku, godzina 08:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na dzień 7 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców

miasta Kraków

- potwierdzono 350 przypadków wystąpienia COVID-19

- w kwarantannie przebywa 1200 osób,

- w izolacji przebywają 63 osoby,

- liczba osób ozdrowiałych 254,

- liczba wymazów pobranych od osób objętych kwarantanną - 901

powiatu krakowskiego:

- potwierdzono 87 przypadków wystąpienia COVID-19

- w kwarantannie przebywa 469 osób,

- w izolacji przebywa 12 osób,

- liczba osób ozdrowiałych 68,

- liczba wymazów pobranych od osób objętych kwarantanną - 353

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności przestrzegania wszystkich zaleceń higienicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Komunikat nr 2 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Plaża Bagry”, zlokalizowanym na terenie zbiornika Bagry Wielkie przy ul. Koziej w Krakowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonego badania próby wody nr 2075/2020 pobranej w dniu 1 lipca 2020 r. w ramach kontroli urzędowej i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Plaża Bagry”, zlokalizowanym na terenie zbiornika Bagry Wielkie przy ul. Koziej w Krakowie

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 6 lipca 2020 r.

Komunikat nr 3 dla mieszkańców miejscowości Czernichów, Wołowice w gminie Czernichów, powiat krakowski. Woda przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowieinformuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 3 lipca 2020 r. z punktów czerpalnych znajdujących się na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Czernichów wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi
podawanej wodociągiem publicznym Czernichów
dla mieszkańców miejscowości Czernichów i Wołowice

 

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 6 lipca 2020 r.

 

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie