Komunikaty

Komunikat nr 19 - bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Plaża Bagry” (plaża od strony ul. Koziej)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranych w dniu 20 sierpnia 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Plaża Bagry”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 31 sierpnia 2018 r.

Komunikat nr 18 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 17 sierpnia 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 27 sierpnia 2018 r.

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowiew związku z otrzymaniem w dniu 6 sierpnia 2018 r. pisma Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NP.9011.13.40/2018, w ślad za pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 lipca 2017 r., znak: GIS-HŚ-HP-4333-58/KK/18/2 zamieszcza komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy dotyczące:

Komunikat nr 17 - bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Zakrzówek” – strona północna oraz południowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranych w dniu 8 sierpnia 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Zakrzówek” - strona północna oraz południowa

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Anna Zając
Data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości: Włosań, Konary, Mogilany (za wyjątkiem os. Parkowe Wzgórze oraz ulic: Skawińska, Krakowska, Nowa, Sportowa, Dębowa), Gaj po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7

 

 (za wyjątkiem ulic: Widokowa, Pod Górą, Cicha, Wzgórze, Grzmiąca, Sosnowa, Pogórze, Zalesie, Wesoła, Słoneczna), Libertów – ul. Leśny Stok, Lusina – os. Dębowe, ulice św. Floriana, Brzegi, Kwiatowa, Stroma, Polna, Górska,w gminie Mogilany zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 8 sierpnia 2018 r. z wodociągu publicznego zaopatrującego miejscowości Włosań, Konary, Mogilany (za wyjątkiem os. Parkowe Wzgórze oraz ulic: Skawińska, Krakowska, Nowa, Sportowa, Dębowa), Gaj po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7 (za wyjątkiem ulic: Widokowa, Pod Górą, Cicha, Wzgórze, Grzmiąca, Sosnowa, Pogórze, Zalesie, Wesoła, Słoneczna), Libertów – ul. Leśny Stok, Lusina – os. Dębowe, ulice św. Floriana, Brzegi, Kwiatowa, Stroma, Polna, Górska, wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Opracował: B. Sipczyński
Data aktualizacji: 17 sierpnia 2018 r.

 

Komunikat nr 16 - bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Przystań Brzegi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 6 sierpnia 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Przystań Brzegi”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Opracowała: Anna Zając
Data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

 

 

KOMUNIKAT NR 15 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki” – zbiornik nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 31 lipca 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych
w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 10 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT NR 14 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,, Kąpielisko Zalew na Piaskach – Kryspinów”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 1 sierpnia 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Zalew na Piaskach – Kryspinów”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 7 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT NR 3 dla mieszkańców miejscowości Szklary w gminie Jerzmanowice – Przeginia zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Szklary

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych próby wody pobranej w dniu 2 sierpnia 2018 r. z wodociągu publicznego Szklary - ujęcie wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracował: K. Morajka
data aktualizacji: 6 sierpnia 2018 r.

 

 

KOMUNIKAT NR 1 Komunikat dla mieszkańców miejscowości: Włosań, Konary, Mogilany

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analiza laboratoryjna prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Mogilany w dniu 31 lipca 2018 r. z trzech punktów na sieci wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli, nie stwierdzono natomiast obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

            „Woda dla mieszkańców miejscowości: Włosań, Konary, Mogilany ( za wyjątkiem os. Parkowe Wzgórze oraz  ulic: Skawińska ,  Krakowska,  Nowa, Sportowa, Dębowa ) Gaj po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7 ( za wyjątkiem ulic: Widokowa, Pod Górą, Cicha, Wzgórze, Grzmiąca, Sosnowa, Pogórze, Zalesie, Wesoła, Słoneczna ) Libertów – ul. Leśny Stok, Lusina – os. Dębowe, ulice św. Floriana,  Brzegi, Kwiatowa, Stroma, Polna, Górska”

 

jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi

 

Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 3 sierpnia 2018 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie