Komunikaty

KOMUNIKAT NR 12 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Zakrzówek” – strona północna oraz południowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 17 lipca 2018 r.   w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Zakrzówek” w Krakowie – strona północna oraz południowa

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracował: Krzysztof Morajka
data aktualizacji: 23 lipca 2018 r.

 

 

KOMUNIKAT NR 13 Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku „Bagry” w Krakowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 27 lipca 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych
w Kąpielisku „Bagry” w Krakowie.

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Małgorzata Smulska
data aktualizacji: 3 sierpnia 2018 r.

 

KOMUNIKAT NR 2 Dotyczy mieszkańców miejscowości Szklary w gminie Jerzmanowice – Przeginia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z zastępczego źródła wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 2 sierpnia 2018 r. z dwóch punktów na sieci

 

         wydano decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z zastępczego źródła wody zaopatrującego  w wodę do spożycia miejscowość Szklary

 

Diagnostyka laboratoryjna  wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym w zakresie bakterii grupy Coli, E. coli oraz enterokoków kałowych spełnia wymagania  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 3 sierpnia 2018 r.

 

Komunikat NR 2 dla mieszkańców: miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część Łuczyc, gdzie woda podawana jest z wodociągu publicznego Sadowie, gmina Kocmyrzów Luborzyca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych z punktów: Ośrodek Zdrowia w Łuczycach, Remiza Goszcza, Drukarnia Łuczyce wydana została decyzja stwierdzająca:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 3 sierpnia 2018 r.

 

 

Komunikat NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Szklary podawana dla mieszkańców miejscowości Szklary jest niezdatna do użycia tj. do picia, kąpieli i innych celów higienicznych”

Dotyczy mieszkańców miejscowości  Szklary w gminie Jerzmanowice -Przeginia  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Szklary

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli oraz bakteriami E, coli dostarczanej z wodociągu publicznego Szklary, gmina Jerzmanowice- Przeginia powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:  Szklary wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 31 lipca 2018 r. z punktu czerpalnego na sieci wodociągowej w budynku socjalnym Szklary stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 4 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) oraz bakterii E. coli w ilości 4 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

 

Do zakażenia ww. bakteriami dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej ww. bakteriami może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

 

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, czynności porządkowych.

 

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach jakozarządzający wodociągiem publicznym Szklary  został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracował: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 1sierpnia 2018 r.

 

 

Komunikat NR 11 BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU O NAZWIE „KĄPIELISKO ZALEW NA PIASKACH-KRYSPINÓW”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 11 lipca 2018 r.   w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Zalew na Piaskach – Kryspinów"

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 


                                       
Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 20 lipca 2018 r

                                                                                                                                 

                                  

Komunikat nr 9 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki” – zbiornik nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 5 lipca 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 11 lipca 2018 r.

 

 

 

Komunikat nr 10 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 9 lipca 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 13 lipca 2018 r.

Komunikat nr 1 dla mieszkańców: miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część Łuczyc, gdzie woda podawana jest z wodociągu publicznego Sadowie, gmina Kocmyrzów Luborzyca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analiza laboratoryjna próby wody pobranej w dniu 4 lipca 2018 r. z Ośrodka Zdrowia w Łuczycach wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli w ilości 2 j.t.k. w 100 ml wody. Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

„Woda dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część  Łuczyc jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.”

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Anna Zająć
data aktualizacji: 6 lipca  2018 r.

Komunikat nr 5 dla mieszkańców: miejscowości Zielonki: ul. Do Fortu - cała, ul. Galicyjska od ul. Do Fortu do ul. Królewskiej

miejscowość Bibice: ul. Królewska i ul. Kasztanowa od skrzyżowania z ul. Królewską do cmentarza w Bibicach, gdzie woda jest mieszana zarówno z ujęcia S-1 w Bibicach i ujęcia B-2 w Bosutowie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych z punktów tj:. hydrant nadziemny ul. Ogrodowa/Kasztanowa w Bibicach, hydrant nadziemny ul. Dworska w Bibicach oraz hydrant nadziemny ul. Do Fortu w Zielonkach wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych. 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 5 lipca  2018 r.

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie