Komunikaty

Komunikat nr 9 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki” – zbiornik nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 5 lipca 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 11 lipca 2018 r.

 

 

 

Komunikat nr 10 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 9 lipca 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 13 lipca 2018 r.

Komunikat nr 1 dla mieszkańców: miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część Łuczyc, gdzie woda podawana jest z wodociągu publicznego Sadowie, gmina Kocmyrzów Luborzyca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analiza laboratoryjna próby wody pobranej w dniu 4 lipca 2018 r. z Ośrodka Zdrowia w Łuczycach wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli w ilości 2 j.t.k. w 100 ml wody. Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

„Woda dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część  Łuczyc jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.”

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Anna Zająć
data aktualizacji: 6 lipca  2018 r.

Komunikat nr 5 dla mieszkańców: miejscowości Zielonki: ul. Do Fortu - cała, ul. Galicyjska od ul. Do Fortu do ul. Królewskiej

miejscowość Bibice: ul. Królewska i ul. Kasztanowa od skrzyżowania z ul. Królewską do cmentarza w Bibicach, gdzie woda jest mieszana zarówno z ujęcia S-1 w Bibicach i ujęcia B-2 w Bosutowie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych z punktów tj:. hydrant nadziemny ul. Ogrodowa/Kasztanowa w Bibicach, hydrant nadziemny ul. Dworska w Bibicach oraz hydrant nadziemny ul. Do Fortu w Zielonkach wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych. 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 5 lipca  2018 r.

 

 

Komunikat nr 8 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Plaża Bagry” w Krakowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 2 lipca 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Plaża Bagry” w Krakowie

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 5 lipca  2018 r.

Komunikat nr 7 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Zakrzówek” – strona północna oraz południowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 20 czerwca 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Zakrzówek”  w Krakowie – strona północna oraz południowa

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

 

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 28 czerwca 2018 r.

Komunikat nr 5 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Plaża Bagry” - kąpielisko -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu  14 czerwca 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Plaża Bagry” w Krakowie

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 19 czerwca  2018 r.

Komunikat nr 6 bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku ,,Zalew na Piaskach – Kryspinów” - kąpielisko -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 13. czerwca 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w Kąpielisku ,,Zalew na Piaskach – Kryspinów”, gmina Liszki.

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 20 czerwca  2018 r.

Komunikat nr 1 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki” – zbiornik nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 14 czerwca 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Przylasek Rusiecki”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 20 czerwca 2018 r

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Morawica w gminie Liszki w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego „Morawica"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 15 czerwca 2018 r. z ujęcia oraz dwóch punktów na sieci wydano decyzję stwierdzającą

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 16 czerwca 2018 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie