Komunikaty

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Zalasw gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Zalas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 21 i 22 września 2016 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Zalas wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Barbara Paluch 
data aktualizacji: 23 września 2016 r.

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Czułów-Zręby w gminie Liszki w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęciawody Czułów-Zręby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 20 września 2016 r., w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody została pobrana próba wody ze zbiornika  wodociągu publicznego Czułów-Zręby. Diagnostyka laboratoryjna przeprowadzona w dniach 20-22 września 2016 r. wykazała obecność bakterii grupy Coli w ilości 18 j.t.k. w 100 ml wody.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego Czułów-Zręby.

Eksploatator ujęcia wodociągu publicznego Czułów-Zręby  tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PROMEROL” S.A, Kryspinów 1 podjęło natychmiastowe działania tj:  

  • płukanie sieci wraz z chlorowaniem zbiornika;
  • poinformowano osoby korzystające ze wskazanego ujęcia o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi. Wody nie można używać do mycia zębów i przemywania otwartych zranień”;
  • zaopatrzono ludność w wodę butelkowaną

 

Reasumując woda w sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Czułów-Zręby w gminie Liszki  nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 22.09.2016 r.   

 

 

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Zalasw gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Zalas.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 21 września 2016 r., w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane do badań laboratoryjnych, w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym próby wody z następujących punktów: hydrofornia Zalas, sieć: Zalas zestaw samopłuczący do-do na sieci wodociągowej na hydrancie obok posesji 204 oraz sieć: Zalas – szkoła. Diagnostyka laboratoryjna przeprowadzona w dniach 19-21 września 2016 r. wykazała obecność bakterii grupy Coli w badanych próbach. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego Zalas.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. będący eksploatatorem wodociągu publicznego Zalas podjęło natychmiastowe działania tj:  

- płukanie sieci wraz z chlorowaniem ujęcia;

- poinformowano osoby korzystające ze wskazanego ujęcia o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi. Wody nie można używać do mycia zębów i przemywania otwartych zranień”;

- zaopatrzono ludność w wodę pitną z beczkowozu.

W dniu 21 września 2016 r. przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zostały pobrane próby wody do badań bakteriologicznych w ww. miejscach oraz w miejscu tankowania beczkowozu (z wodociągu publicznego Krzeszowice-Czatkowice). Zgodnie z posiadaną dokumentacją jakość wody podawanej z wodociągu publicznego Krzeszowice-Czatkowice spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próby wody pobrane w dniu 19 września 2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej).

 

Reasumując woda w sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Zalas, w gminie Krzeszowice nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński 
data aktualizacji: 21.09.2016 r.   

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Giebułtów gm. Wielka Wieś

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 9 września 2016 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Giebułtów wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Alicja Piórkowska
data aktualizacji: 14.09.2016 r.    

 

 

 

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Giebułtów, Modlnica, Modlniczka i Tomaszowice w gminie Wielka Wieś w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Giebułtów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 6 września 2016 r., w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody została pobrana próba wody na ujęciu w miejscowości Giebułtów.  Diagnostyka laboratoryjna przeprowadzona w dniach 6-8 września 2016 r. wykazała obecność pojedynczych ilości bakterii Enterokoków. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z ujęcia Giebułtów.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o będący eksploatatorem wodociągu publicznego Giebułtów podjęło natychmiastowe działania tj:  

-  wyłączone zostało ujęcie wody w miejscowości Giebułtów;

- dokonano przełączenia zasilania wskazanego wodociągu na inne ujęcia tj. woda podawana jest z ujęcia wodociągowego Szyce-Wielka Wieś oraz Biały Kościół-Zamorze. Zgodnie z posiadaną dokumentacją jakość wody podawanej z dwóch wskazanych ujęć spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próby wody pobrane w dniu 6 września 2016 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego).

Reasumując woda w sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Giebułtów, Modlnica, Modlniczka i Tomaszowicew gminie Wielka Wieś spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch 
data aktualizacji: 9.09.2016 r.    

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości: Rusocice, Kamień, Kłokoczyn, Czernichów - Ratanice w gminie Czernichów, w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody, dostarczanej przez wodociąg publiczny Rusocice w gminie Czernic

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości: Rusocice, Kamień, Kłokoczyn,  Czernichów- Ratanice w gminie Czernichów,w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody, dostarczanej przez wodociąg publicznyRusocice w gminie Czernichów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowieinformuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 r. z wodociągu publicznego Rusocice w gminie Czernichów, zostały pobrane do badania próbki wody w punktach czerpalnych, zlokalizowanych w domach prywatnych w miejscowości Kamień.Diagnostyka laboratoryjna wykazała zawartość żelaza w ilości 2220 µg/l przy wartości dopuszczalnej 200 µg/loraz  zawartość manganu w ilości 452 µg/l przy wartości dopuszczalnej 50 µg/l.

Jakość wody w zakresie pozostałych parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych - nie budzi zastrzeżeń.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami fizykochemicznymi, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi. Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań, zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Rusocice, Kamień, Kłokoczyn, Czernichów- Ratanice w gminie Czernichów oraz dopoinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody, poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi”.

Pomimo warunkowej przydatności wody do spożycia - woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej oraz innych celów domowych. Należy jednak zwrócić uwagę na możliwość rdzawego zabarwienia białej armatury i pranej odzieży, a także na zwiększoną podatność na korozję instalacji i urządzeń, mających kontakt z wodą. 

 

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie fizykochemicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi      (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1989).

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Małgorzata Smulska 
data aktualizacji: 22 kwietnia 2016 r. 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Działając zgodnie z  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761 z póź. zmianami) Powiatowa Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

 

1.   Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)   nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)   informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c)   wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d)   uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,

e)   oświadczenie, ze przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

f)    telefon kontaktowy, adres e-mail.

 

2.   Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)   dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b)   wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c)   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

d)   oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.

e)   telefon kontaktowy, adres e-mail.

 

Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane zakupem składnika rzeczowego majątku ruchomego to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przeprowadzi aukcję między tymi osobami. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

3.   Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)   nazwę, siedziby i adres jednostki,

b)   statut

c)   informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d)   wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e)   uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f)    zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g)   telefon kontaktowy, adres e-mail.

 

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbywa się poprzez:

 

1)   nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,

2)   sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób
określony w pkt 1;

3)   zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-2;

4)   utylizacja o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-3.

 

 

Zainteresowane jednostki  lub osoby proszone są o złożenie wniosków  lub ofert  w terminie do dnia 22.04.2016 r. do godz. 14.30 w kancelarii ul. Gazowa 15 lub ul. Makuszyńskiego 9, przesłać pocztą na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15,  31-060 Kraków, lub  drogą elektroniczną: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP,w tytule podać „Zbędne i zużyte składniki rzeczowego majątku ruchomego”.

 

 

Składniki  rzeczowego majątku ruchomego można oglądać w Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9 w terminie od 12.04.2016 r do dnia 21.04.2016 r.  godzinach od 9.00 do 14.00., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do

kontaktów w sprawie wniosków jest  Pani Małgorzata Kolanko  tel. (12) 430-70-46 wew. 121, e-meil Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 3.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Ściejowice, Jeziorzany, Piekary, część miejscowości Kaszów- Wyźrał (tj. domy znajdujące się przy tzw. „Wielkiej Drodze”) gmina Liszki w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dosta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w nawiązaniu do komunikatu nr 1 z dnia 9.03.2016r. informuje, iż w dniu 10.03.2016 eksploatator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Liszki tj. PPHU Promerol S.A. przesłał do tut. Inspektora Sanitarnego informację, iż miejscowości Ściejowice, Jeziorzany i Piekary  oraz część miejscowości Kaszów-Wyźrał (tj. domy znajdujące się przy tzw. „Wielkiej Drodze”) zostały z końcem lutego br. przełączone na wodę dostarczaną z wodociągu krakowskiego. Do przedmiotowej informacji załączono wyniki badania wody pobranej w dniu 24.02.2016 (wykonane przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp z o.o. ul. Owocowa 8 w Katowicach) oraz w dniu 29.02.2016 r. (wykonane przez MPWIK S.A. ul. Lindego 9 w Krakowie), zgodnie z którymi nie stwierdzono bakterii grupy Coli w badanych próbach wody. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 10.03.2016 r.    

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Rączna, Ściejowice, Jeziorzany, Kaszów-Wyźrał, część Piekar w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia Rączna-Powieszon, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne prób wody pobranych w dniu 07.03.2016 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Rączna-Powieszon gmina Liszki  wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w ww. zakresie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia została wydana decyzja administracyjna stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym koniecznie jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  • woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków
  • woda z kranu nie może być używana do mycia zębów i przemywania otwartych zranień
  • woda z kranu może być wykorzystywana do prania sprzątania oraz spłukiwania toalet

Czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika wyrównawczego podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie w sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę miejscowości Rączna, Ściejowice, Jeziorzany, Kaszów-Wyźrał, część Piekar w gminie Liszki, poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi ” oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz 1989).

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 9.03.2016 r.    

Dobry Pracodawca 2015

 

18 lutego 2016 r. w Krakowie odbył się finał drugiej edycji Akcji Dobry Pracodawca. Nagrodzonych zostało 48 firm prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Wśród nagrodzonych znalazła się Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie.

Pracodawcy odebrali gratulacje z rąk Marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy, Wicewojewody małopolskiego Józefa Gawrona oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacka Pająka.

Akcja Dobry Pracodawca to wydarzenie, które ma na celu wyróżnić najlepszych małopolskich pracodawców, dbających o zachowanie najwyższych standardów w swojej działalności m.in. poprzez: otwartą politykę zatrudnienia, aktywną współpracę z powiatowymi urzędami pracy, przestrzeganie prawa pracy, inwestycje w kapitał ludzki swoich pracowników, oraz wsparcie rodziców w łączeniu obowiązków rodzinnych oraz służbowych.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie