Komunikaty

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Rączna-Powieszon, gm. Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 24 lutego 2016 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Rączna-Powieszon wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanego   parametru  fizykochemicznego - mangan spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 26.02.2016 r.    

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Jeziorzany, Ściejowice, Kaszów - Wyźrał, Rączna w gminie Liszki w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Rączna - Powieszon, gmina Liszki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w dniu 22 lutego 2016 r. z wodociągu publicznego Rączna - Powieszon, gmina Liszki, zostały pobrane próby wody do badania. Diagnostyka laboratoryjna wykazała zawartość Manganu w ilości 188 µg/l przy wartości dopuszczalnej 50 µg/l. Natomiast jakość wody w zakresie pozostałych parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych, nie budzi zastrzeżeń.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami fizykochemicznymi po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

Pomimo warunkowej przydatności wody do spożycia, woda z kranu może być bezpiecznie spożywana, używana do utrzymania higieny osobistej oraz innych celów domowych.

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Jeziorzany, Ściejowice, Kaszów - Wyźrał, Rączna w gminie Liszki, poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi”.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie fizykochemicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1989).

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

 

Opracował: B. Sipczyński
data aktualizacji: 25.02.2016 r.                  

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny ZALAS, gmina Krzeszowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniach 29.09.2015 r, 01.10.2015 r, 02.10.2015 r z ujęcia  oraz  sieci wodociągu publicznego ZALAS  wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrow mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm). W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracował: B. Sipczyński
data aktualizacji: 5.10.2015 r.                  

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Zalas w sprawiewarunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Zalas, gmina Krzeszowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne próby wody pobranej w dniu 22.09.2015 r. z wodociągu publicznego Zalas, gmina Krzeszowice wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli w 1 ml wody.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek :

  • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu,
  • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych,
  • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Zalas, poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę tylko po przegotowaniu”.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracował: B. Sipczyński
data aktualizacji: 24.09.2015 r.                  

Ostrzeżenie przed osobami oferującymi sprzedaż narkotestów

W związku z informacjami o osobach, które oferują sprzedaż testów na obecność narkotyków dla szkół przedstawiając się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie zostały wydane. Nie ma również żadnych przepisów prawa, które obligowałyby dyrektorów szkół do zakupu tego typu artykułów. Praktyki takie mają zatem znamiona oszustwa i winny być zgłaszane Policji. 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PSSE w Krakowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie działając na podstawie § 7 ust. 1 w zw. z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowego majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U z 2010r., nr 114 poz. 761) informuję, iż PSSE w Krakowie posiada do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zbędny składnik majątku ruchomego w postaci:

 

LP.

Składnik majątku

Ilość

Data zakupu/rok produkcji

Ocena techniczna

1.

Analizator dźwięku i drgań SVAN 912A

1

2001 r.

Analizator działa wadliwie wskazywane wyniki znacznie odbiegają od prawdopodobnych.

 

 

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 przywołanego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy kierować do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków z dopiskiem „Zbędne i zużyte składniki majątku”.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. to jest powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków w terminie do  15.09.2015 roku.

Osobą upoważnioną do kontaktów w w/w sprawie jest st. ref. ds. inwentarza Małgorzata Kolanko - tel. 12 430 70 46 wew. 121,         

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

UWAGA! Osoby podszywających się pod przedstawicieli organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Mając na uwadze docierające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie sygnały o osobach podszywających się pod przedstawicieli organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazać należy, iż czynności kontrolne w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego (w tym urzędowej kontroli żywności) mogą być wykonywane przez upoważnionych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej po okazaniu ważnej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności, a także po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (jeśli kontrolowany jest przedsiębiorcą).

Ponadto, osoba dokonująca czynności kontrolnych, w ramach których nakłada grzywnę w drodze mandatu karnego, powinna posiadać ważne upoważnienie do nakładania mandatów wydane i opieczętowane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

O wszelkich przypadkach kontroli bądź prób jej podjęcia przez osoby, które nie były w stanie okazać wskazanych dokumentów, należy niezwłocznie powiadomić PPIS w Krakowie (z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej).

Zagrożenia wynikające z funkcjonowania fontann ulicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz osób korzystających z fontann ulicznych przedstawia pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące występowania potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych w wodzie pozostającej w obiegu tego typu obiektów.

 

 

załącznik: pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24.06.2015 r.

Znak Jakości „Przyjazny Urząd”

Miło nam poinformować Państwa, iż w dniu17 czerwca 2015 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa I edycji Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd” podczas której decyzją Wysokiej Kapituły Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie uzyskała wyróżnienie oraz prawo do posługiwania się Godłem i Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd” ustanowionym przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach.

Zgodnie z założeniami konkursu Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z klientem, są otwarte na potrzeby swoich interesariuszy zewnętrznych i wdrażają nowoczesne rozwiązania w świadczeniu usług publicznych. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarzadzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania.

W załączeniu prezentujemy Znak Jakości „Przyjazny Urząd”

 

Opracował: B. Maciejasz 

 

 

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny ojców , gmina skała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 9 czerwca  2015 r. z ujęcia  oraz  sieci wodociągu publicznego Ojców  wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrów mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli,ogólnej liczby mikroorganizmów w temp.22±2 ˚C w 1 ml wody    spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).    W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 15.06.2015  r.                      

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie