Komunikaty

UWAGA! Osoby podszywających się pod przedstawicieli organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Mając na uwadze docierające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie sygnały o osobach podszywających się pod przedstawicieli organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazać należy, iż czynności kontrolne w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego (w tym urzędowej kontroli żywności) mogą być wykonywane przez upoważnionych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej po okazaniu ważnej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności, a także po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (jeśli kontrolowany jest przedsiębiorcą).

Ponadto, osoba dokonująca czynności kontrolnych, w ramach których nakłada grzywnę w drodze mandatu karnego, powinna posiadać ważne upoważnienie do nakładania mandatów wydane i opieczętowane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

O wszelkich przypadkach kontroli bądź prób jej podjęcia przez osoby, które nie były w stanie okazać wskazanych dokumentów, należy niezwłocznie powiadomić PPIS w Krakowie (z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej).

Zagrożenia wynikające z funkcjonowania fontann ulicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz osób korzystających z fontann ulicznych przedstawia pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące występowania potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych w wodzie pozostającej w obiegu tego typu obiektów.

 

 

załącznik: pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24.06.2015 r.

Znak Jakości „Przyjazny Urząd”

Miło nam poinformować Państwa, iż w dniu17 czerwca 2015 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa I edycji Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd” podczas której decyzją Wysokiej Kapituły Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie uzyskała wyróżnienie oraz prawo do posługiwania się Godłem i Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd” ustanowionym przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach.

Zgodnie z założeniami konkursu Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z klientem, są otwarte na potrzeby swoich interesariuszy zewnętrznych i wdrażają nowoczesne rozwiązania w świadczeniu usług publicznych. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarzadzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania.

W załączeniu prezentujemy Znak Jakości „Przyjazny Urząd”

 

Opracował: B. Maciejasz 

 

 

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny ojców , gmina skała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 9 czerwca  2015 r. z ujęcia  oraz  sieci wodociągu publicznego Ojców  wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrów mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli,ogólnej liczby mikroorganizmów w temp.22±2 ˚C w 1 ml wody    spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).    W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 15.06.2015  r.                      

 

Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z rozpoczęciem nowego projektu pt. Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego przedstawia najważniejsze informacje o projekcie.

Projekt skierowany jest do podmiotów prowadzących baseny, zakłady żywienia zbiorowego oraz obiekty świadczące usługi noclegowe na terenie województwa małopolskiego. Realizowany jest przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców (Organizator Projektu)

  • Krakowską Kongregację Kupiecką,
  • Lożę Małopolską Business Centre Club,
  • Małopolską Izbę Hotelarską GREMIUM,
  • Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
  • Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan,
  • Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników

przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną Województwa Małopolskiego, pod patronatem Wojewody Małopolskiego.

Zamierzeniem Projektu jest stworzenie świadomego mechanizmu samokontroli w zakresie przepisów sanitarno-higienicznych wśród przedsiębiorców oraz wyróżnienie podmiotów spełniających kryteria wymagania sanitarno-higieniczne.

Rating rozumiany jest jako ocena przyznawana przez Kapitułę (wyłonioną spośród organizacji przedsiębiorców) na podstawie kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ocena podmiotu odbywa się zgodnie z określoną i przyjętą przez Organizatora Projektu procedurą, obejmującą kryteria dla wszystkich uczestników. Ocena będzie mieć formę symbolu kryształu przyznawanego podmiotowi i będzie podawana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie

www.bezpieczenstwosanitarne.pl

List gratulacyjny

Miło nam poinformować Państw, iż Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa wystosował do PSSE w Krakowie list gratulacyjny w związku z otrzymaniem przez Stacje tytułu Dobrego Pracodawcy 2014 w ramach akcji zorganizowanej przez firmę Ingeus pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W załączeniu prezentujemy list gratulacyjny.

W Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych.

Szanowni Państwo,

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Tunezji:

 

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/tunezja___ostrzezenie_dla_podrozujacych

 

 

Szef Zmiany Służby Dyżurnej RCB

Krzysztof Sobków

 

Centrum Operacyjno-Analityczne

Biura Analiz i Reagowania

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Aleje Ujazdowskie 5,  00-583 Warszawa

Tel: +48 22 236 59 00, 785 700 177               

Faks: +48 22 236 59 05

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Termomodernizacja i kolorystyka budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76”.

Inspektor nadzoru inwestorskiego winien posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, poparte wiedzą techniczną oraz praktyką zawodową dostosowaną do skomplikowania powyższej inwestycji. Osoby / firmy zainteresowane pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego winne potwierdzić uprawnienia stosownymi dokumentami.

Proponowana forma zatrudnienia w przypadku osób fizycznych to umowa zlecenia lub umowa o dzieło. W przypadku firm, rozliczenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, z 14-dniowym terminem płatności po końcowym odbiorze inwestycji.

Dokumentacja przedmiotowej inwestycji (projekt budowlany), dostępna jest
w siedzibie WSSE w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76, po uprzednim umówieniu spotkania pod numerem telefonu: 12-25-49-425.

Oferty wraz z propozycją cenową, proszę składać osobiście w siedzibie Stacji, poprzez skrytkę ePUAP: /wssekrakow/skrytka lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 12:00.

Dobry Pracodawca 2014

Podczas posiedzenia VI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie, Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski w imieniu władz samorządowych Powiatu Krakowskiego wręczył gratulacje Adamowi Jędrzejczykowi Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie z okazji przyznania Stacji tytułu Dobrego Pracodawcy 2014 zorganizowanej przez firmę Ingeus pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wydarzenie miało na celu wyróżnienie pracodawców, którzy swoją działalnością wspierają rynek pracy w regionie poprzez otwartą politykę zatrudnienia, aktywną współpracę z powiatowymi urzędami pracy, jak również przestrzegają prawa pracy, inwestują w kapitał ludzki swoich kadr oraz wspierają rodziców w łączeniu obowiązków rodzinnych oraz służbowych.

W piśmie gratulacyjnym Starosta Krakowski wskazał, iż wyróżnienie przyznane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie jest uhonorowaniem tych szczególnych osiągnięć oraz swoistym potwierdzeniem, że można doskonale funkcjonować, nie zapominając o podstawowych wartościach, takich jak rzetelność, dbałość nie tylko o firmę, ale także pracowników i klientów. Podsumowując przekazał również dla wszystkich pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie pozdrowienia oraz życzenia zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

 

Opracował: B. Maciejasz 

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Biały Kościół oraz Wierzchowie w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Biały Kościół , gmina Wielka Wieś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 12 marca  2015 r. z ujęcia  oraz  sieci wodociągu publicznego Biały Kościół wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych parametrów mikrobiologicznych tj. bakterie grupy Coli spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm). W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 26.03.2015 r.                      

 

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie