Komunikaty

Komunikat nr 3 komunikat dla mieszkańców:miejscowości Zielonki: ul. Do Fortu - cała; ul. Galicyjska od ul. Do Fortu do ul. Królewskiej (miejscowość Bibice);

miejscowość Bibice: ul. Królewska  i ul. Kasztanowa od skrzyżowania z ul. Królewską do cmentarza w Bibicach, gdzie woda jest mieszana zarówno z ujęcia S-1 w Bibicach i ujęcia B-2 w Bosutowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analiza laboratoryjna próby wody pobranej w dniu 14 czerwca 2018 r. z hydrantu ul. Do Fortu w Zielonkach (woda mieszana z ujęcia S-1 w Bibicach z wodą B-2 w Bosutowie) wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody. Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

„Woda dla mieszkańców miejscowości Zielonki: ulicDo Fortu - cała; ul. Galicyjska od ul. Do Fortu do ul. Królewskiej (miejscowość Bibice) oraz wmiejscowości Bibice: ul. Królewska i ul. Kasztanowa od skrzyżowania z ul. Królewską do cmentarza w Bibicach jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.”

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 16 czerwca  2018 r.

 

Komunikat nr 2 dotyczy mieszkańców miejscowości Bibice ul. Lipowa, ul. Wrzosowa, ul. Zbożowa, ul. Dworska, ul. Ogrodowa, ul. Kasztanowa

oraz mieszkańców miejscowości Zielonki: ul. Galicyjska (od Marszowca po Cis) ul. Kanadyjska, ul. Amerykańska, ul. Kwiatów Polnych, ul. Polowa, ul. Zielone Jary

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych  prób wody pobranych w dniu 14 czerwca 2018 r. z wodociągu publicznego Bibice-Węgrzce  z następujących miejsc:

  • Hydrant przy OSP w Bibicach; ul. Kościuszki 5
  • Hydrant – Bibice ul. Ogrodowa

oraz:

  •  ujęcie B2 w Bosutowie ( ul. Jodłowa)
  •  ujęcie S1 w Bibicach ( ul.  Źródlana).

wydano decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z zastępczego źródła wody  zaopatrującego  w wodę do spożycia ww. ulice

Diagnostyka laboratoryjna  wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym w zakresie bakterii grupy Coli oraz E. coli spełnia wymagania  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: M. Palusińska
data aktualizacji: 15 czerwca  2018 r.

Komunikat nr 2 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Przystań Brzegi” - kąpielisko -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 11 czerwca 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Przystań Brzegi”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 15 czerwca 2018 r.

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Morawica podawana dla mieszkańców miejscowości Morawica jest niezdatna do użycia tj. do picia, kąpieli i innych celów higienicznych”

                               Dotyczy mieszkańców miejscowości Morawica w gminie Liszki w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Morawica

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Morawica w miejscowości Morawica, gmina Liszki, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Morawica wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 13 czerwca 2018 r. z wodociągu publicznego Morawica stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 22 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej ww. bakteriami może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, czynności porządkowych.

Likom Sp. z o. o. jakozarządzający wodociągiem publicznym Morawica zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 15 czerwca 2018 r.

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Bibice-Węgrzce (studnia S-2) podawana dla mieszkańców miejscowości Bibice oraz Zielonki- Marszowiec jest niezdatna do użycia tj. do picia, kąpieli i innych celów higienicznych”

Dotyczy mieszkańców miejscowości Bibice oraz Zielonki-Marszowiec w gminie Zielonki w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Bibice–Węgrzce (studnia S-2).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Bibice–Węgrzce (studnia S-2) w miejscowości Bibice, gmina Zielonki, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Bibice oraz Zielonki-Marszowiec wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 11 czerwca 2018 r. z ujęcia Bibice–Węgrzce (studnia S-2) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 56 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej ww. bakteriami może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, czynności porządkowych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. jakozarządzający wodociągiem publicznym Bibice–Węgrzce (studnia S-2) zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Krzysztof Morajka
Data aktualizacji: 13 czerwca 2018 rok

Komunikat nr 2 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Przystań Brzegi”- kąpielisko -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 6 czerwca 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Przystań Brzegi”

 

stwierdza o przydatność wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Anna Zając
Data aktualizacji: 13 czerwca 2018 rok

Komunikat nr 3 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku ,,Plaża Bagry” - kąpielisko -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 556 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 6 czerwca 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku ,,Plaża Bagry”

 

stwierdza o przydatność wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Anna Zając
Data aktualizacji: 13 czerwca 2018 rok                                                                                                                      

                                                                                                                     

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie działając na podstawie § 7 oraz § 8 ust. 1 i 3 w związku z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, o możliwości nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego spełniającego wymogi określone w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U z 2017 r. poz. 729)  należy składać do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz.14.00 na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków z dopiskiem „Zbędne i zużyte składniki majątku”, faksem nr 12 430-69-96

Lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w niniejszej sprawie jest st. ref. ds. inwentarza Małgorzata Kolanko - tel. (12) 430-70-46 wew. 121 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Pliki do pobrania
Download this file (zalacznik - kasacja.pdf)zalacznik - kasacja.pdf

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Nowa Góra, Łany, Ostrężnica, Miękinia, Nowa Góra -Paryż w gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Nowa Góra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdania z analizy laboratoryjnej próby wody pobranej w dniu 22 czerwca 2017 r. z ujęcia oraz sieci wodociągowej wodociągu publicznego Nowa Góra wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

  

Analiza wody wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Alicja Piórkowska
data aktualizacji: 23 czerwca 2017 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie