Komunikaty

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Nowa Góra, Łany, Ostrężnica, Miękinia, Nowa Góra - Paryż w gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Nowa Góra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r., w ramach prowadzonych badań wewnętrznych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zostały pobrane próby wody zarówno z ujęcia wody w Nowej Górze jak i dwóch punktów kontrolnych na sieci wodociągowej. Diagnostyka laboratoryjna, przeprowadzona w dniach 19-21 czerwca 2017 r. wykazała obecność w próbach wody bakterii grupy Coli.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Nowa Góra (woda w sieci wodociągowej nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)

Zgodnie z oświadczeniem, eksploatatora ujęcia wodociągu publicznego Nowa Góra tj. Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o. zostały podjęte natychmiastowe działania polegające na:

  • płukaniu sieci wraz z chlorowaniem zarówno ujęcia wody jak i sieci wodociągowej
  • poinformowaniu osób korzystających ze wskazanego ujęcia o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia i całkowitym zakazie korzystania z wody do spożycia
  • zapewnieniu zastępczego źródła wody dla mieszkańców z beczkowozów

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Alicja Piórkowska
data aktualizacji: 22 czerwca 2017 r.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Paczółtowice i Dębnik,w gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęciawody Paczółtowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdania z analizy laboratoryjnej próby wody pobranej w dniu 5 stycznia 2017 r. z ujęcia oraz sieci wodociągowej wodociągu publicznego Paczółtowice wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analiza wody wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 6.01.2017 rok

 

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Paczółtowice i Dębnik, w gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Paczółtowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 2 stycznia 2017 r., w ramach prowadzonych badań wewnętrznych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp z o.o. zostały pobrane próby wody zarówno z ujęcia wody w Paczółtowicach jak i dwóch punktów kontrolnych na sieci wodociągowej.  Diagnostyka laboratoryjna, przeprowadzona w dniach 2-4 stycznia 2017 r. wykazała obecność w próbach wody bakterii grupy Coli.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Paczółtowice (woda w sieci wodociągowej nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)

Eksploatator ujęcia wodociągu publicznego Paczółtowice tj. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. podjął natychmiastowe działania polegające na:

  • płukaniu sieci wraz z chlorowaniem zarówno ujęcia wody jak i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Dębnik;
  • poinformowaniu osób korzystających ze wskazanego ujęcia o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia i całkowitym zakazie korzystania z wody do spożycia
  • zapewnieniu zastępczego źródła wody dla mieszkańców z beczkowozów i w jednostkowych opakowaniach.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 5.01.2017 r.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Czułów-Zręby w gminie Liszki w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Czułów-Zręby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowieinformuje, iż na podstawie sprawozdania z analizy laboratoryjnej próby wody pobranej w dniu 23 września 2016 r. ze zbiornika wodociągu publicznego Czułów-Zręby wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

 

Analiza wody wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 27 września 2016 r.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Zalasw gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Zalas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 21 i 22 września 2016 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Zalas wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Barbara Paluch 
data aktualizacji: 23 września 2016 r.

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Czułów-Zręby w gminie Liszki w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęciawody Czułów-Zręby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 20 września 2016 r., w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody została pobrana próba wody ze zbiornika  wodociągu publicznego Czułów-Zręby. Diagnostyka laboratoryjna przeprowadzona w dniach 20-22 września 2016 r. wykazała obecność bakterii grupy Coli w ilości 18 j.t.k. w 100 ml wody.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego Czułów-Zręby.

Eksploatator ujęcia wodociągu publicznego Czułów-Zręby  tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PROMEROL” S.A, Kryspinów 1 podjęło natychmiastowe działania tj:  

  • płukanie sieci wraz z chlorowaniem zbiornika;
  • poinformowano osoby korzystające ze wskazanego ujęcia o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi. Wody nie można używać do mycia zębów i przemywania otwartych zranień”;
  • zaopatrzono ludność w wodę butelkowaną

 

Reasumując woda w sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Czułów-Zręby w gminie Liszki  nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 22.09.2016 r.   

 

 

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Zalasw gminie Krzeszowice w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Zalas.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 21 września 2016 r., w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane do badań laboratoryjnych, w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym próby wody z następujących punktów: hydrofornia Zalas, sieć: Zalas zestaw samopłuczący do-do na sieci wodociągowej na hydrancie obok posesji 204 oraz sieć: Zalas – szkoła. Diagnostyka laboratoryjna przeprowadzona w dniach 19-21 września 2016 r. wykazała obecność bakterii grupy Coli w badanych próbach. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu publicznego Zalas.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. będący eksploatatorem wodociągu publicznego Zalas podjęło natychmiastowe działania tj:  

- płukanie sieci wraz z chlorowaniem ujęcia;

- poinformowano osoby korzystające ze wskazanego ujęcia o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi. Wody nie można używać do mycia zębów i przemywania otwartych zranień”;

- zaopatrzono ludność w wodę pitną z beczkowozu.

W dniu 21 września 2016 r. przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zostały pobrane próby wody do badań bakteriologicznych w ww. miejscach oraz w miejscu tankowania beczkowozu (z wodociągu publicznego Krzeszowice-Czatkowice). Zgodnie z posiadaną dokumentacją jakość wody podawanej z wodociągu publicznego Krzeszowice-Czatkowice spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próby wody pobrane w dniu 19 września 2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej).

 

Reasumując woda w sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Zalas, w gminie Krzeszowice nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński 
data aktualizacji: 21.09.2016 r.   

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Giebułtów gm. Wielka Wieś

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 9 września 2016 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Giebułtów wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Alicja Piórkowska
data aktualizacji: 14.09.2016 r.    

 

 

 

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Giebułtów, Modlnica, Modlniczka i Tomaszowice w gminie Wielka Wieś w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Giebułtów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 6 września 2016 r., w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody została pobrana próba wody na ujęciu w miejscowości Giebułtów.  Diagnostyka laboratoryjna przeprowadzona w dniach 6-8 września 2016 r. wykazała obecność pojedynczych ilości bakterii Enterokoków. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z ujęcia Giebułtów.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o będący eksploatatorem wodociągu publicznego Giebułtów podjęło natychmiastowe działania tj:  

-  wyłączone zostało ujęcie wody w miejscowości Giebułtów;

- dokonano przełączenia zasilania wskazanego wodociągu na inne ujęcia tj. woda podawana jest z ujęcia wodociągowego Szyce-Wielka Wieś oraz Biały Kościół-Zamorze. Zgodnie z posiadaną dokumentacją jakość wody podawanej z dwóch wskazanych ujęć spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próby wody pobrane w dniu 6 września 2016 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego).

Reasumując woda w sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Giebułtów, Modlnica, Modlniczka i Tomaszowicew gminie Wielka Wieś spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch 
data aktualizacji: 9.09.2016 r.    

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości: Rusocice, Kamień, Kłokoczyn, Czernichów - Ratanice w gminie Czernichów, w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody, dostarczanej przez wodociąg publiczny Rusocice w gminie Czernic

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości: Rusocice, Kamień, Kłokoczyn,  Czernichów- Ratanice w gminie Czernichów,w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody, dostarczanej przez wodociąg publicznyRusocice w gminie Czernichów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowieinformuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 r. z wodociągu publicznego Rusocice w gminie Czernichów, zostały pobrane do badania próbki wody w punktach czerpalnych, zlokalizowanych w domach prywatnych w miejscowości Kamień.Diagnostyka laboratoryjna wykazała zawartość żelaza w ilości 2220 µg/l przy wartości dopuszczalnej 200 µg/loraz  zawartość manganu w ilości 452 µg/l przy wartości dopuszczalnej 50 µg/l.

Jakość wody w zakresie pozostałych parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych - nie budzi zastrzeżeń.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami fizykochemicznymi, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi. Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań, zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Rusocice, Kamień, Kłokoczyn, Czernichów- Ratanice w gminie Czernichów oraz dopoinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody, poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi”.

Pomimo warunkowej przydatności wody do spożycia - woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej oraz innych celów domowych. Należy jednak zwrócić uwagę na możliwość rdzawego zabarwienia białej armatury i pranej odzieży, a także na zwiększoną podatność na korozję instalacji i urządzeń, mających kontakt z wodą. 

 

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie fizykochemicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi      (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1989).

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Małgorzata Smulska 
data aktualizacji: 22 kwietnia 2016 r. 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie