Komunikaty

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Słomniki, Miłocice, Januszowice, Prandocin, Prandocin Wysiołek, Waganowice, Brończyce, którzy korzystają z wody podawanej z ujęcia Kacice gmina Słomniki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu

17.10.2014 r. oraz 20.10.2014 r. z sieci wodociągu publicznego Słomniki została wydana decyzja stwierdzająca

„przydatność wody do spożycia przez ludzi”

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrów mikrobiologicznych tj. bakterie grupy Coli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia przez ludzi, jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 24.10.2014 r.                       

Komunikat nr 1 dla miesz. miejsc. Słomniki, Miłocice, Januszowice, Prandocin, Prandocin Wysiołek, Waganowice, Brończyce w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Słomniki (ujęcie Kacic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż  analizy laboratoryjne  prób wody pobranych  w dniu 14.10.2014 r. z wodociągu publicznego Słomniki  wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

W związku z powyższym koniecznie jest przestrzeganie następujących wskazówek :

  • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu
  • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych
  • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z wodociągu publicznego Słomniki (ujęcie Kacice) oraz poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Wodę należy spożywać tylko po przegotowaniu”.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 16.10.2014 r.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

 

up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

 

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Ostrzeżenie publiczne

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

http://www.gis.gov.pl/

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie działając na podstawie § 7 ust. 1 w zw. z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowego majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U z 2010r., nr 114 poz. 761) informuję , iż PSSE w Krakowie posiada do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zbędne składniki majątku ruchomego ( wykaz zał. nr.1 ).

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 przywołanego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego należy kierować do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków z dopiskiem „Zbędne i zużyte składniki majątku”.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. to jest powinien zawierać:

  1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków w terminie do  12.09.2014 roku. Osobą upoważnioną do kontaktów w w/w sprawie jest st. ref. ds. inwentarza Małgorzata Kolanko - tel. 12 430 70 46 wew. 121, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

 

Pliki do pobrania
Download this file (Kasacja - 2014-1 - tab BIP.pdf)Kasacja - 2014-1 - tab BIP.pdf

Komunikat nr 3 dla mieszkańców miejscowości Jerzmanowice, części Sąspowa, części Łaz i Bębło (gmina Wielka Wieś), którzy korzystają z wody podawanej z ujęcia Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 10 lipca 2014 r. z sieci wodociągu publicznego Jerzmanowice „Dół” została wydana decyzja stwierdzająca

 

„przydatność wody do spożycia przez ludzi”

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrów mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli, Escherichia coli i Enterokoków spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).
 

 

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia przez ludzi, jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

 

 

Opracował: Barbara Paluch
data aktualizacji: 14 lipca 2014 r.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

 

up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Czułów-Mników , gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 02 lipca 2014 r. oraz 8 lipca 2014 r.  z ujęcia oraz  sieci wodociągu publicznego Czułów –Mników wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrow mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

Opracował: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 14  lipca  2014  r.

            

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

 

up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Komunikat nr 1 Bieżąca ocena jakości wody - miejsce wykorzystywane do kąpieli Przylasek Rusiecki – zbiornik nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.); art. 34 d ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm); § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 26 czerwca 2014 r. po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w„miejscu wykorzystywanym do kąpieli Przylasek Rusiecki – zbiornik nr 1”

 

stwierdza o  przydatności wody  do kąpieli

 

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 8.07.2014 r.    

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                       

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie