Komunikaty

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Działając zgodnie z  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761 z póź. zmianami) Powiatowa Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

 

1.   Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)   nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)   informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c)   wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d)   uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,

e)   oświadczenie, ze przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

f)    telefon kontaktowy, adres e-mail.

 

2.   Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)   dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b)   wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c)   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

d)   oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.

e)   telefon kontaktowy, adres e-mail.

 

Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane zakupem składnika rzeczowego majątku ruchomego to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przeprowadzi aukcję między tymi osobami. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

3.   Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)   nazwę, siedziby i adres jednostki,

b)   statut

c)   informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d)   wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e)   uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f)    zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g)   telefon kontaktowy, adres e-mail.

 

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbywa się poprzez:

 

1)   nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,

2)   sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób
określony w pkt 1;

3)   zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-2;

4)   utylizacja o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-3.

 

 

Zainteresowane jednostki  lub osoby proszone są o złożenie wniosków  lub ofert  w terminie do dnia 22.04.2016 r. do godz. 14.30 w kancelarii ul. Gazowa 15 lub ul. Makuszyńskiego 9, przesłać pocztą na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15,  31-060 Kraków, lub  drogą elektroniczną: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP,w tytule podać „Zbędne i zużyte składniki rzeczowego majątku ruchomego”.

 

 

Składniki  rzeczowego majątku ruchomego można oglądać w Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9 w terminie od 12.04.2016 r do dnia 21.04.2016 r.  godzinach od 9.00 do 14.00., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do

kontaktów w sprawie wniosków jest  Pani Małgorzata Kolanko  tel. (12) 430-70-46 wew. 121, e-meil Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 3.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Ściejowice, Jeziorzany, Piekary, część miejscowości Kaszów- Wyźrał (tj. domy znajdujące się przy tzw. „Wielkiej Drodze”) gmina Liszki w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dosta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w nawiązaniu do komunikatu nr 1 z dnia 9.03.2016r. informuje, iż w dniu 10.03.2016 eksploatator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Liszki tj. PPHU Promerol S.A. przesłał do tut. Inspektora Sanitarnego informację, iż miejscowości Ściejowice, Jeziorzany i Piekary  oraz część miejscowości Kaszów-Wyźrał (tj. domy znajdujące się przy tzw. „Wielkiej Drodze”) zostały z końcem lutego br. przełączone na wodę dostarczaną z wodociągu krakowskiego. Do przedmiotowej informacji załączono wyniki badania wody pobranej w dniu 24.02.2016 (wykonane przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp z o.o. ul. Owocowa 8 w Katowicach) oraz w dniu 29.02.2016 r. (wykonane przez MPWIK S.A. ul. Lindego 9 w Krakowie), zgodnie z którymi nie stwierdzono bakterii grupy Coli w badanych próbach wody. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 10.03.2016 r.    

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Rączna, Ściejowice, Jeziorzany, Kaszów-Wyźrał, część Piekar w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia Rączna-Powieszon, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne prób wody pobranych w dniu 07.03.2016 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Rączna-Powieszon gmina Liszki  wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w ww. zakresie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia została wydana decyzja administracyjna stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym koniecznie jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  • woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków
  • woda z kranu nie może być używana do mycia zębów i przemywania otwartych zranień
  • woda z kranu może być wykorzystywana do prania sprzątania oraz spłukiwania toalet

Czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika wyrównawczego podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie w sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę miejscowości Rączna, Ściejowice, Jeziorzany, Kaszów-Wyźrał, część Piekar w gminie Liszki, poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi ” oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz 1989).

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 9.03.2016 r.    

Dobry Pracodawca 2015

 

18 lutego 2016 r. w Krakowie odbył się finał drugiej edycji Akcji Dobry Pracodawca. Nagrodzonych zostało 48 firm prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Wśród nagrodzonych znalazła się Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie.

Pracodawcy odebrali gratulacje z rąk Marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy, Wicewojewody małopolskiego Józefa Gawrona oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacka Pająka.

Akcja Dobry Pracodawca to wydarzenie, które ma na celu wyróżnić najlepszych małopolskich pracodawców, dbających o zachowanie najwyższych standardów w swojej działalności m.in. poprzez: otwartą politykę zatrudnienia, aktywną współpracę z powiatowymi urzędami pracy, przestrzeganie prawa pracy, inwestycje w kapitał ludzki swoich pracowników, oraz wsparcie rodziców w łączeniu obowiązków rodzinnych oraz służbowych.

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Rączna-Powieszon, gm. Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 24 lutego 2016 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Rączna-Powieszon wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanego   parametru  fizykochemicznego - mangan spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 26.02.2016 r.    

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Jeziorzany, Ściejowice, Kaszów - Wyźrał, Rączna w gminie Liszki w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Rączna - Powieszon, gmina Liszki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w dniu 22 lutego 2016 r. z wodociągu publicznego Rączna - Powieszon, gmina Liszki, zostały pobrane próby wody do badania. Diagnostyka laboratoryjna wykazała zawartość Manganu w ilości 188 µg/l przy wartości dopuszczalnej 50 µg/l. Natomiast jakość wody w zakresie pozostałych parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych, nie budzi zastrzeżeń.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami fizykochemicznymi po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

Pomimo warunkowej przydatności wody do spożycia, woda z kranu może być bezpiecznie spożywana, używana do utrzymania higieny osobistej oraz innych celów domowych.

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Jeziorzany, Ściejowice, Kaszów - Wyźrał, Rączna w gminie Liszki, poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi”.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie fizykochemicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1989).

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

 

Opracował: B. Sipczyński
data aktualizacji: 25.02.2016 r.                  

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny ZALAS, gmina Krzeszowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniach 29.09.2015 r, 01.10.2015 r, 02.10.2015 r z ujęcia  oraz  sieci wodociągu publicznego ZALAS  wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrow mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm). W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracował: B. Sipczyński
data aktualizacji: 5.10.2015 r.                  

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Zalas w sprawiewarunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Zalas, gmina Krzeszowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne próby wody pobranej w dniu 22.09.2015 r. z wodociągu publicznego Zalas, gmina Krzeszowice wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli w 1 ml wody.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek :

  • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu,
  • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych,
  • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Zalas, poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę tylko po przegotowaniu”.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracował: B. Sipczyński
data aktualizacji: 24.09.2015 r.                  

Ostrzeżenie przed osobami oferującymi sprzedaż narkotestów

W związku z informacjami o osobach, które oferują sprzedaż testów na obecność narkotyków dla szkół przedstawiając się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie zostały wydane. Nie ma również żadnych przepisów prawa, które obligowałyby dyrektorów szkół do zakupu tego typu artykułów. Praktyki takie mają zatem znamiona oszustwa i winny być zgłaszane Policji. 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PSSE w Krakowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie działając na podstawie § 7 ust. 1 w zw. z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowego majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U z 2010r., nr 114 poz. 761) informuję, iż PSSE w Krakowie posiada do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zbędny składnik majątku ruchomego w postaci:

 

LP.

Składnik majątku

Ilość

Data zakupu/rok produkcji

Ocena techniczna

1.

Analizator dźwięku i drgań SVAN 912A

1

2001 r.

Analizator działa wadliwie wskazywane wyniki znacznie odbiegają od prawdopodobnych.

 

 

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 przywołanego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy kierować do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków z dopiskiem „Zbędne i zużyte składniki majątku”.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. to jest powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków w terminie do  15.09.2015 roku.

Osobą upoważnioną do kontaktów w w/w sprawie jest st. ref. ds. inwentarza Małgorzata Kolanko - tel. 12 430 70 46 wew. 121,         

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie