Komunikaty

Komunikat nr 3 dla mieszkańców miejscowości Jerzmanowice, części Sąspowa, części Łaz i Bębło (gmina Wielka Wieś), którzy korzystają z wody podawanej z ujęcia Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 10 lipca 2014 r. z sieci wodociągu publicznego Jerzmanowice „Dół” została wydana decyzja stwierdzająca

 

„przydatność wody do spożycia przez ludzi”

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrów mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli, Escherichia coli i Enterokoków spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).
 

 

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia przez ludzi, jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

 

 

Opracował: Barbara Paluch
data aktualizacji: 14 lipca 2014 r.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

 

up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Czułów-Mników , gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 02 lipca 2014 r. oraz 8 lipca 2014 r.  z ujęcia oraz  sieci wodociągu publicznego Czułów –Mników wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrow mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

Opracował: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 14  lipca  2014  r.

            

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

 

up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Komunikat nr 1 Bieżąca ocena jakości wody - miejsce wykorzystywane do kąpieli Przylasek Rusiecki – zbiornik nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.); art. 34 d ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm); § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 26 czerwca 2014 r. po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w„miejscu wykorzystywanym do kąpieli Przylasek Rusiecki – zbiornik nr 1”

 

stwierdza o  przydatności wody  do kąpieli

 

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 8.07.2014 r.    

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                       

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Jerzmanowice, części Sąspowa, części Łaz i Bębło (gmina Wielka Wieś), którzy korzystają z wody podawanej z ujęcia Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w nawiązaniu do Komunikatu Nr 1 z dnia 10.07.2014 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice zawiadamia, że w dniu 10.07.2014 r. Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach (zgodnie z pismem z dnia 10.07.2014 r. nr 7033-WB-12/14) podjął działania polegające na przepłukaniu i zdezynfekowaniu sieci wodociągowej oraz zbiornika zasobowego, spuszczeniu wody poprzez hydranty na końcówkach wskazanej sieci wodociągowej oraz dokonał przełączenia zasilania sieci wodociągowej w Jerzmanowicach, Sąspowie, Łazach i Bęble (gmina Wielka Wieś) na ujęcie wody z Przegini.

Ponadto tut. Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie ze sprawozdaniem z badań wody pobranej w dniu 7.07.2014 r.  woda z ujęcia Przeginia  spełnia wymagania sanitarne w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 10.07.2014 r. została przeprowadzona kontrola jakości wody. W chwili obecnej trwają analizy laboratoryjne pobranych prób wody.

 

Opracował: Barbara Paluch 
data aktualizacji: 10.07.2014 r.                            

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Jerzmanowice, części Sąspowa, części Łaz i Bębło (gmina Wielka Wieś) w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne prób wody pobranych w dniu 07.07.2014 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli oraz bakterii Escherichia coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w ww. zakresie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia została wydana decyzja administracyjna stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym koniecznie jest przestrzeganie następujących wskazówek :

  • woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków
  • woda z kranu nie może być używana do mycia zębów i przemywania otwartych zranień
  • woda z kranu może być wykorzystywana do prania sprzątania oraz spłukiwania toalet
  • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika wyrównawczego podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodęmiejscowości Jerzmanowice, części Sąspowa, części Łaz i części Wielkiej Wsi (gmina Wielka Wieś),poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi. Wody nie można używać do mycia zębów i przemywania otwartych zranień.” oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

Opracował: Magdalena Palusińska
data aktualizacji:10.07.2014 r.                         

 

                                                                                            

                                                                                       

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Komunikat nr 1 Bieżąca ocena jakości wody - miejsce wykorzystywane do kąpieli - Nad Zalewem na piaskach Budzyń / Kryspinów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.); art. 34 d ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm); § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 2 czerwca 2014 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych „miejscu wykorzystywanym  do kąpieli Nad Zalewem na piaskach Budzyń / Kryspinów”

`

stwierdza o  przydatności wody  do kąpieli

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 2.07.2014 r.                                                        

 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

KOMUNIKAT NR 1 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Czułów-Mników, gmina Liszki

                                                                                  Data aktualizacji: 2014-06-27

 

Komunikat dla mieszkańców miejscowości  Czułów , Mników w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Czułów-Mników, gmina Liszki

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż  analizy laboratoryjne  prób wody pobranych  w dniu 24.06.2014 r. z wodociągu publicznego Czułów-Mników, gmina Liszki wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

W związku z powyższym koniecznie jest przestrzeganie następujących wskazówek :

  • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu
  • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych
  • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości: Czułów, Mników,poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę tylko po przegotowaniu”.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

 

Opracował: Magdalena Palusińska          

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie
Adam Jędrzejczyk

 

 

Komunikat nr 1

Data aktualizacji: 2014-06-10

 

Komunikat nr 1

 

Bieżąca ocena jakości wody

- miejsce wykorzystywane  do kąpieli Plaża Bagry

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.); art. 34 d ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm); § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

z 2013 r. poz. 267) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 22 maja 2014 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody
w zakresie parametrów mikrobiologicznych w„miejscu wykorzystywanym  do kąpieli Plaża Bagry”

 

stwierdza o  przydatności wody  do kąpieli

 

 

    Opracowała:               data aktualizacji:                       Państwowy Powiatowy

  Barbara Paluch                10.06.2014 r.                           Inspektor Sanitarny

                                                                                                w Krakowie

                                                                                                     /+/

                                                                                          Adam Jędrzejczyk

 

 

 

 

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice

Data aktualizacji: 2014-05-28

 

Komunikat nr 2 w sprawie  przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu               26 maja 2014 r. z sieci wodociągu publicznego Iwanowice Dworskie   wydano decyzję stwierdzającą:

 

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrow mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy coli oraz Escherichia Coli   spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracował:                         data aktualizacji:                 Państwowy Powiatowy

Magdalena Palusińska            28 maja  2014  r.                 Inspektor Sanitarny

                                                                                              w Krakowie

                                                                                                 /+/

                                                                                     Adam Jędrzejczyk    

Więcej artykułów…

  1. Witamy w PSSE Kraków

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie