Komunikaty

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Jerzmanowice, części Sąspowa, części Łaz i Bębło (gmina Wielka Wieś), którzy korzystają z wody podawanej z ujęcia Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w nawiązaniu do Komunikatu Nr 1 z dnia 10.07.2014 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice zawiadamia, że w dniu 10.07.2014 r. Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach (zgodnie z pismem z dnia 10.07.2014 r. nr 7033-WB-12/14) podjął działania polegające na przepłukaniu i zdezynfekowaniu sieci wodociągowej oraz zbiornika zasobowego, spuszczeniu wody poprzez hydranty na końcówkach wskazanej sieci wodociągowej oraz dokonał przełączenia zasilania sieci wodociągowej w Jerzmanowicach, Sąspowie, Łazach i Bęble (gmina Wielka Wieś) na ujęcie wody z Przegini.

Ponadto tut. Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie ze sprawozdaniem z badań wody pobranej w dniu 7.07.2014 r.  woda z ujęcia Przeginia  spełnia wymagania sanitarne w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 10.07.2014 r. została przeprowadzona kontrola jakości wody. W chwili obecnej trwają analizy laboratoryjne pobranych prób wody.

 

Opracował: Barbara Paluch 
data aktualizacji: 10.07.2014 r.                            

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Jerzmanowice, części Sąspowa, części Łaz i Bębło (gmina Wielka Wieś) w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne prób wody pobranych w dniu 07.07.2014 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Jerzmanowice „Dół”, gmina Jerzmanowice wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli oraz bakterii Escherichia coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w ww. zakresie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia została wydana decyzja administracyjna stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym koniecznie jest przestrzeganie następujących wskazówek :

  • woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków
  • woda z kranu nie może być używana do mycia zębów i przemywania otwartych zranień
  • woda z kranu może być wykorzystywana do prania sprzątania oraz spłukiwania toalet
  • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika wyrównawczego podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodęmiejscowości Jerzmanowice, części Sąspowa, części Łaz i części Wielkiej Wsi (gmina Wielka Wieś),poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda niezdatna do spożycia przez ludzi. Wody nie można używać do mycia zębów i przemywania otwartych zranień.” oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

Opracował: Magdalena Palusińska
data aktualizacji:10.07.2014 r.                         

 

                                                                                            

                                                                                       

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Komunikat nr 1 Bieżąca ocena jakości wody - miejsce wykorzystywane do kąpieli - Nad Zalewem na piaskach Budzyń / Kryspinów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.); art. 34 d ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm); § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 2 czerwca 2014 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych „miejscu wykorzystywanym  do kąpieli Nad Zalewem na piaskach Budzyń / Kryspinów”

`

stwierdza o  przydatności wody  do kąpieli

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 2.07.2014 r.                                                        

 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

KOMUNIKAT NR 1 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Czułów-Mników, gmina Liszki

                                                                                  Data aktualizacji: 2014-06-27

 

Komunikat dla mieszkańców miejscowości  Czułów , Mników w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Czułów-Mników, gmina Liszki

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż  analizy laboratoryjne  prób wody pobranych  w dniu 24.06.2014 r. z wodociągu publicznego Czułów-Mników, gmina Liszki wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

W związku z powyższym koniecznie jest przestrzeganie następujących wskazówek :

  • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu
  • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych
  • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości: Czułów, Mników,poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę tylko po przegotowaniu”.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

 

Opracował: Magdalena Palusińska          

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie
Adam Jędrzejczyk

 

 

Komunikat nr 1

Data aktualizacji: 2014-06-10

 

Komunikat nr 1

 

Bieżąca ocena jakości wody

- miejsce wykorzystywane  do kąpieli Plaża Bagry

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.); art. 34 d ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm); § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

z 2013 r. poz. 267) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 22 maja 2014 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody
w zakresie parametrów mikrobiologicznych w„miejscu wykorzystywanym  do kąpieli Plaża Bagry”

 

stwierdza o  przydatności wody  do kąpieli

 

 

    Opracowała:               data aktualizacji:                       Państwowy Powiatowy

  Barbara Paluch                10.06.2014 r.                           Inspektor Sanitarny

                                                                                                w Krakowie

                                                                                                     /+/

                                                                                          Adam Jędrzejczyk

 

 

 

 

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice

Data aktualizacji: 2014-05-28

 

Komunikat nr 2 w sprawie  przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu               26 maja 2014 r. z sieci wodociągu publicznego Iwanowice Dworskie   wydano decyzję stwierdzającą:

 

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrow mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy coli oraz Escherichia Coli   spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracował:                         data aktualizacji:                 Państwowy Powiatowy

Magdalena Palusińska            28 maja  2014  r.                 Inspektor Sanitarny

                                                                                              w Krakowie

                                                                                                 /+/

                                                                                     Adam Jędrzejczyk    

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie