Pracownik do Oddziału Higieny Żywności, Żywienia Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie zatrudni pracownika do Oddziału Higieny Żywności, Żywienia Przedmiotów Użytku i Kosmetyków w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę na czas określony.

Kandydaci na w/w stanowisko powinni spełniać następujące warunki :

1. Wymagania niezbędne

a) wykształcenie wyższe magisterskie – technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, towaroznawstwo, biotechnologia, chemia,

b) biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

c) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporność na stres i umiejętność koncentracji uwagi,

c) komunikatywność, solidność, rzetelność,

d) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f) zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g) spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencje w działaniu

h) poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność).

3. Predyspozycje zawodowe:

a) umiejętność pracy w arkuszu Excel

b) prawo jazdy kat. B.

Opis obowiązków służbowych :

1. Przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym obiektów żywieniowo-żywnościowych tj.: restauracje, bary, kawiarnie punkty małej gastronomii, obiekty ruchome i tymczasowe, sklepy, kioski na podległym terenie.

2. Pobór prób żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

3.Przeprowadzanie postępowań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF.

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.

5. Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 30 czerwca 2019r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

W miesiącu kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że przyjmie stażystę do Oddziału Epidemiologii – skierowanego przez Urząd Pracy

Kandydat na ww. stanowisko powinien  spełniać następujące warunki:
 
1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, lekarz weterynarii, biologia, zdrowie publiczne, inspekcja sanitarna,
b) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office,
c) Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 
2. Predyspozycje osobowościowe:
a) samodzielność, 
b) odporność na stres,
c) odpowiedzialność,
d) obowiązkowość i systematyczność,
e) dobra organizacja pracy własnej,
f) wysoka kultura osobista.
 
3. Predyspozycje zawodowe:
a) praktyczna umiejętność stosowania przepisów KPA i innych aktów prawnych,
b) umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,
c) umiejętność przekazania informacji,
d) zdolność analitycznego myślenia.
e) mile widziane prawo jazdy kategorii B.
 
4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
a) realizacja zadań zapobiegawczych i p/epidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, 
b) nadzór bieżący stanu sanitarno – higienicznego podmiotów leczniczych tj. kontrolowanie stanu sanitarno – higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
c) prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,
d) prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi.
 
Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124
 
W miesiącu styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.
 
 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie