Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę aktualizacji programów antywirusowych

Kraków, dnia 16 stycznia 2020 r.

Znak sprawy: AD-25-3/20

 

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę aktualizacji programów antywirusowych, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

SuperSystem.pl Sergiusz Brzeziński ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław
cena brutto – 19 950,01 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - oferty cenowej na dostawę aktualizacji programów antywirusowych

Nasz znak: AD-25-3/20
Data: 8 stycznia 2020 r.

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę aktualizacji programów antywirusowych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wznowienie licencji na oprogramowanie ESET ENDPOINT SECURITY CLIENT w ilości 250 sztuk na okres 3 lat.

 1. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 5 dni od otrzymania zamówienia.
  2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 2. Dostawa:
  1. Wykonawca zapewnia na swój koszt dostawę przedmiotu zamówienie pod adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.

 1. Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.
 2. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, p. 120, II piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia2020 r. do godz. 10:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.
  2. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Wykonawca wyraża zgodę na dochowanie 30 dniowego terminu związania z ofertą. (liczonego od terminu składania ofert).
 3. Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46 w. 120 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji w sprawie specyfikacji technicznej udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Uwagi:
  1. Zamawiający zastrzega zachowanie obecnego klucza produktu.
  2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotu umowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapiebez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programów antywirusowych (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Octavia nr rej. KR475HE, na okres od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 29 grudnia 2020 r.

Kraków, dnia 18 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: AD-25-337/19

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Octavia nr rej. KR475HE, na okres od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 29 grudnia 2020 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Anna Sikorska Fuks Ubezpieczenia, Uniqa TU SA, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.
Cena brutto – 1 104,00 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenie mienia na okres od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 29 grudnia 2020 r.

Kraków, dnia 18 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: AD-25-343/19

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na ubezpieczenie mienia:

 1. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 30.12.2019 r. do dnia 29.12.2020 r
 2. Ubezpieczenie zapasów szczepionek w magazynie w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 30.12.2019 r. do dnia 29.12.2020 r.
 3. Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia na okres od 30.12.2019 r. do 29.12.2020 r.
 4. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego na okres od dnia 30.12.2019 r. do dnia 29.12.2020 r.

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Aleksander Adamowicz INTERSERVICE, ul. E. Orzeszkowej 8/1, 59-204 Legnica (oferta Wiener TU SA Vienna Insurance Group ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa).
Cena brutto – 9 377,00 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na świadczenie usług telefonii stacjonarnej, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

ENTER T&T Sp. z o. o. Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań
cena brutto – 18 892,80zł,

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie