Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na realizacji zadania pn.„Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

OPPIDUM Nadzory Budowlane Marcin Osikowicz ul. Józefa Wybickiego 1/20, 31-261 Kraków
cena brutto 10 800,00.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na realizacji zadania pn.„Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)”.

1.  Opis przedmioty zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie pomieszczenia na potrzeby serwerowni zlokalizowanego na parterze budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9. Powierzchnia adaptowanych pomieszczeń wynosi 23,17 m2 , wysokość pomieszczeń – 3,20 m. Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową - projektem wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

 1. opiniowanie wszystkich, związanych z budową czynności faktycznych, prawnych, organizacyjnych, administracyjnych podejmowanych przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego w terminie nie powodującym przerw w realizacji robót, nie dłuższym niż siedem dni od daty uzyskania informacji o tych czynnościach;
 2. udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy i udział w zatwierdzeniu Harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy przygotowanym dla realizacji zadania inwestycyjnego i jego zmiany;
 3. nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną i umową na wykonanie zadania inwestycyjnego, poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją wszystkich robót. Nadzór ma być prowadzony w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z projektem technicznym, zasadami sztuki budowlanej, umową na realizację zadania inwestycyjnego oraz interesem inwestora;
 4. kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót dodatkowych i zamiennych;
 5. uzgadnianie z Zamawiającym w trakcie realizacji robót zmian zakresów rzeczowych mającychwpływ na koszt inwestycji;
 6. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
 7. przygotowanie inwestycji do odbiorów technicznych poszczególnych faz robót oraz przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego;
 8. uczestniczenie w odbiorze inwestycji (potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, potwierdzanie usunięcia wad);
 9. informowanie Zamawiającego o problemach, sugerowanie zmian w projektach itp.;
 10. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego;
 11. sprawdzenie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganiu stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 12. sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczonych materiałów i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem;
 13. sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
 14. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;
 15. przekazanie Zamawiającemu protokołów odbiorów oraz dokumentacji powykonawczej i projektu technicznego, podpisanych przez siebie i wykonawcę robót na zgodność z tym projektem;
 16. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowanie faktur częściowych i faktury końcowej, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
 17. uczestniczenie przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń;
 18. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych a także inicjowanie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność;
 19. udział w przeglądach gwarancyjnych i wyrażanie opinii w kwestii stanu technicznego odebranego zadania inwestycyjnego w szczególności poprzez wskazanie sposobu poprawienia wykonanych niezgodnie z umową o realizację zadania inwestycyjnego robót lub usunięcia wad i usterek, jeżeli zostaną stwierdzone; nadzór nad poprawieniem przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego wykonanych niezgodnie z umową robót oraz usunięciem wad i usterek;
 20. udział w odbiorze pogwarancyjnym;
 21. zawiadamianie w formie pisemnej Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach;
 22. wydawanie Wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych za pisemną zgodą Zamawiającego;
 23. przedstawianie Zamawiającemu swojej opinii na piśmie w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez wykonawcę robót. Bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonawca nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach;
 24. pobyt na terenie prowadzonych prac - stosownie do okoliczności wynikających z przebiegu procesu budowlanego i potrzeb Zamawiającego - w celu zapewnienia prawidłowego wykonania usługi; doradztwo, na wniosek Zamawiającego, w analizie ofert złożonych w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane w przedmiotowej inwestycji.

Wyszczególnione obowiązki i czynności mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązań inspektora wynikającego z umowy, a także nie stanowią podstawy do odmowy wykonania jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych inwestycji – wrzesień 2019 r. – uzależnione od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane) do dnia ukończenia i rozliczenia wszystkich etapówinwestycji. Zamawiający zakłada, że realizacja inwestycji potrwa 15 miesięcy od czasu rozpoczęcia robót budowlanych

 1. realizacja I etapu inwestycji potrwa do 3 miesięcy od czasu rozpoczęcia robót budowlanych;
 2. realizacja II etapu inwestycji rozpocznie się w 04/2020 i potrwa do 5 miesięcy od czasu rozpoczęcia robót budowlanych.

3.  Warunki udziału w postepowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów
 2. do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
 3. posiadających uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
 4. w budownictwie;
 5. posiadających wykształcenie techniczne;
 6. są członkami odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

4.  Kryterium oceny ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium;

Cena 100%

5.  Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i bruttoza całość zamówienia.
 2. Oferta winna zawierać wskazanie terminu realizacji zamówienia.
 3. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Do oferty należy dołączyć zaparafowany projekt umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.  Kontakt z Zamawiającym

Informacji w sprawach dotyczących postępowania udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew. 168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.  Inne informacje:

 1. Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaprasza Wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej celem ustalenia szczegółowego zakresu prac Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru prac, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu 693 035 308.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 4. Wykonawca przed złożeniem oferty Zamawiającemu zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowania.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

 1. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:
 2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 3. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 4. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
 5. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 6. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty
 8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO)
 9. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.
 10. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 11. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO)
 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
 • usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

1.     Załącznik nr  1 –  Formularz ofertowy

2.     Załącznik nr  2 –  Projekt umowy

3.     Załącznik nr  3 –  Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego

 

DO WSZYSTKICH DOSTAWCÓW

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następującej firmy:

Grupa 1 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 1 szt.

BINO COMPUTERS Sp. J., ul. Twardowskiego 31, 30-001 Kraków - cena brutto: 3 444,00

Grupa 2 – Program biurowy – 1 szt.

BINO COMPUTERS Sp. J., ul. Twardowskiego 31, 30-001 Kraków - cena brutto: 965,55 zł

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę papieru termicznego

 

DO WSZYSTKICH DOSTAWCÓW

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15 uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę 100 ryz papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762 pakowanego w ryzach po 1000 arkuszy, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków - cena brutto: 12 054,00 zł

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz programu biurowego

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz programu biurowego dla niżej wymienionych grup:

Grupa 1 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 1 szt. o następujących parametrach:

1. Ilość procesorów - 1 zainstalowany; Ilość rdzeni - minimum 4. Procesor x86 zapewniający wydajność w teście PassMark - CPU Mark minimum 7670 (wyniki dostępne na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php )

2. Pamięć operacyjna RAM zainstalowana minimum 16 GB

3. Dysk twardy minimum 240GB SSD, M.2 SATA PCIe

4. Interfejsy minimum: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

5. Wyświetlacz minimum 13 cali maksymalnie 14 cali, antyodblaskowy (matowy),  rozdzielczość wyświetlacza 1920x1080 (FullHD)

6. Karta graficzna - tak, zintegrowana

7. Waga w konfiguracji podstawowej maksymalnie 1,4 kg (waga laptopa z baterią bez zasilacza sieciowego)

8. Funkcje audio i wbudowane głośniki stereo

9. Łączność wifi w standardzie minimum a/b/g/n/ac

10. Obsługa sieci przewodowej: - tak, minimum Ethernet 10/100/1000 (dopuszczalny adapter – na wyposażeniu komputera)

11. System operacyjny 64-bit Windows® 10 Professional lub odpowiednio nowszy lub produkt równoważny tj. charakteryzujący się następującymi cechami: zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna komunikaty systemowe, wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, możliwość przywracania plików systemowych, zdalnej instalacji, konfiguracji i  administrowania systemu, pracy domenowej w systemie MS Windows Serwer.

12. Torba na laptop odpowiednia do rozmiaru laptopa, pozwalająca na jego swobodne umieszczenie oraz zabezpieczenie paskiem mocującym. Dodatkowa przegroda mieszcząca zasilacz do laptopa, mysz bezprzewodową. Konstrukcja torby musi zapewnić ochronę brzegów laptopa przed skutkami przypadkowego uderzenia, posiadać rączkę oraz odpinany pasek naramienny z przesuwaną poduszką i regulacją długości.

13. Mysz optyczna bezprzewodowa, trzy przyciski, rozdzielczość min 1000 dpi, z rolką, zminiaturyzowany odbiornik z interfejsem USB chowany do obudowy myszy.

Grupa 2 – Program biurowy – 1 szt. o następujących parametrach:

Oprogramowanie Pakiet biurowy: Microsoft Office 2016 H&B PL BOX lub nowszy (lub równoważny) tj. inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: możliwość automatycznej instalacji komponentów, możliwość zdalnej instalacji komponentów, całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów w wypadku odcięcia dopływu prądu. Klient poczty elektronicznej musi umożliwiać szyfrowanie oraz cyfrowe podpisywanie wiadomości przy pomocy wdrożonej Infrastruktury Klucza Publicznego PKI, jak również współpracować z serwerem pocztowym MS Exchange Server w zakresie następujących usług: obsługa kalendarza w wersji sieciowej, prowadzenie ewidencji żądań z możliwością ich delegowania do innych użytkowników pracujących z oferowanym oprogramowaniem, a także z już istniejącym oprogramowaniem MS Outlook, możliwości zapraszania na spotkania w trybie bezpośredniego wyboru z Globalnej Księgi Adresowej serwera MS Exchange, możliwości potwierdzania spotkań i odzwierciedlanie potwierdzeń w zapisach kalendarza.

Typ licencjidożywotnia, bezterminowa, każda z dostarczonych licencji powinna posiadać jednostkowy unikalny nieaktywowany wcześniej klucz produktu.

 1. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 10 dni od podpisania umowy.
  2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 2. Gwarancja:
  1. Dostawca zapewnia gwarancję na sprzęt komputerowy nie krótszą niż 24 miesiące od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.
  2. Sprzęt dostarczony w ramach postępowania będzie fabrycznie nowy, wcześniej nie użytkowany. Zamawiający nie dopuszcza użycia do budowy zestawów części określonych jako refurbished (lub określeń tożsamych).
  3. Dostawca nie jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej.
  4. Dostawca nie ma prawa stosować plomb uniemożliwiających otworzenie wnętrza obudowy komputera.
  5. Składając ofertę należy podać, na jaki okres udziela się gwarancji.
 3. Dostawa:
  1. Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę sprzętu komputerowego pod adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

 1. Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.
 2. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2019 r. do godz. 13:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.
  2. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46  w. 120 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacji w sprawie specyfikacji technicznej sprzętu udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Uwagi:
  1. Oferty będą rozpatrywane w dwóch grupach. Dopuszcza się złożenie ofertczęściowych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapiebez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach  ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego  o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka  w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego(dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie  z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie