Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Kraków, dnia 2 lipca 2020 r.
Znak sprawy: AD-25-216/20

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

OK SYSTEM S. A. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Nasz znak: AD-25-216/20

Data: 26 czerwca 2020 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniem dotyczącymi zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

1. W przypadku zdecydowanej większości operatorów kart sportowych w Polsce, oferowane programy bez limitu oraz programy z limitem różnią się pod względem ilości oraz rodzajów obiektów i usług. W związku z powyższym Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia odrębnych wykazów obiektów do programu:

 • „open”
 • jedno wejście dziennie
 • 8 wejść w miesiącu.

Jednocześnie w przypadku zgody na powyższe proponujemy, aby przy ocenie kryterium wyboru oferty Zamawiający brał pod uwagę ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Krakowa w programie najszerszym, czyli „open”. Przychylenie się do powyższej prośby umożliwi zaoferowanie zdecydowanie korzystniejszych warunków cenowych.

Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien podać w ofercie taką samą liczbę obiektów dla każdego rodzaju programu.

wyk. Maria Lisak, tel. 12 430-70-69

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników

Nasz znak: AD-25-216/20                       

Data: 18 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

 1. Opis przedmioty zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup udostępnianych przez Wykonawcę miesięcznych abonamentów na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla imiennie wskazanych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, umożliwiających dostęp do obiektów
   i prowadzonych w nich zajęć sportowo-rekreacyjnych.

  2. Zamawiający wymaga, by w ramach abonamentu w zależności od wybranego przez pracownika rodzaju abonamentu, Wykonawca zapełnił pełny dostęp do obiektów i prowadzonych w nich zajęć sportowo-rekreacyjnych, w szczególności: siłownia, fitness, basen, sauna. Wykonawca musi zapewnić, że każdy z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa oferuje zajęcia sportowo-rekreacyjne bez konieczności dopłat.

  3. Zamawiający przewiduje zakup następujących rodzajów abonamentów: abonament na korzystanie
   z usług „open”, abonament na korzystanie z usług jeden raz dziennie oraz abonament na korzystanie z usług osiem razy w miesiącu.

  4. Liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym wynosi:
   17 pracowników Zamawiającego, uprawionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Liczba ta jest szacunkowa i ma celu określenie zakresu zamówienia oraz skalkulowanie ceny oferty przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z usług sportowo-rekreacyjnychprzez mniejszą niż podana ilość osób, jednakże nie mniej niż 10 osób, co nie uprawiania Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego.

  5. Zamawiający, przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego będzie przekazywał Wykonawcy listę osób uprawnionych do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych, zawierającą wyłącznie imię i nazwisko tych osób. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć tym osobom, bezpośrednio lub za pośrednictwem Zamawiającego kartę, urządzenie techniczne lub inny środek, który imiennie przypisany do osoby będzie służyć do weryfikacji jej uprawnienia do korzystania
   z abonamentu.

  6. Użytkownik nie może ponosić żadnych innych kosztów poza miesięczną opłatą podaną w ofercie.

  7. Wykonawca ma utrzymać i zapewnić ciągłą  gotowość dostępu użytkowników do programu sportowo-rekreacyjnego w obiektach będących w ofercie Wykonawcy.

 2. Termin wykonania zamówienia i płatność:

  1. Usługa będzie świadczona od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r.

  2. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur wystawionych za każdy miesiąc.

  3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za taką liczbę osób, jaka zostanie zgłoszona w danym miesiącu do korzystania z programu, przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

  4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia musi obejmować pełny okres rozliczeniowy.

 

 1. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokonując oceny ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. cenę oferty brutto za miesiąc korzystania z programu przez pracownika (na potrzeby tego wyliczenia zostaną zsumowane kwoty oferowanych trzech rodzajów abonamentów) – 80% (C);

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczonych matematycznie w oparciu o wzór:

C=(Cn : Cb) x 80pkt

gdzie: Cn - najniższa cena brutto, Cb - cena brutto oferty badanej.

Obliczenia ceny należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Porównaniu podlegać będzie wartość brutto ogółem.

 1. liczbę obiektów na terenie miasta Krakowa, z których będą mogli korzystać użytkownicy
  w ramach programu – 20% (LO);

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje największą liczbę dostępnych obiektów na terenie miasta Krakowa, pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczonych matematycznie w oparciu o wzór:

LO=(LOr : LOn) x 20pkt

gdzie: LOr – liczba obiektów rozpatrywanych, LOn – największa liczba obiektów;

Ocena będzie wyliczona wg wzoru:

O = C+LO

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 11:00.

  2. W ofercie należy podać:

  3. miesięczną cenę brutto za korzystanie z programu przez pracownika oddzielnie dla każdego
   z rodzajów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia abonamentów;

  4. miesięczną cenę brutto za korzystanie z programu przez dorosłą osobę towarzyszącą;

  5. miesięczną cenę brutto za korzystanie z programu przez osobę towarzyszącą – dziecko;

  6. rodzaj świadczonych usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego;

  7. liczbę i wykaz dostępnych obiektów na terenie miasta Krakowa;

  8. inne ważne informacje związane z realizacją przedmiotowej usługi, a które nie zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

  9. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

  10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  11. Zamawiający po otrzymaniu ofert zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych Wykonawców do dalszych negocjacji, w szczególności w zakresie wykazu dostępnych obiektów.

  12. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza zaakceptowanie wymagań i warunków określonych przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Kontakt z Zamawiającym:

Informacji w sprawach dotyczących postępowania udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu
(12) 430 70 69 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Inne informacje:

  1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

  3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, liczonego od terminu składania ofert.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego
  o numerze 000000024349.

 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala:
  (12) 644-93-72, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

 4. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-93-72 wew. 150, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 5. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 6. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

 8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

 9. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.

 10. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie
  z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67
  z późn.zm.)).

 11. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania2 (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

 13. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

 14. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

 15. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 16. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Pytania i odpowiedzi: 

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-69

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Nasz znak: AD-25-216/19                           

Data: 25 czerwca 2020 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 r. Wykonawcy zwrócili się do niego z pytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

1. W związku ze stanem epidemii prosimy o potwierdzenie, iż liczba obiektów wykazana na liście oraz brana do punktacji ofert dotyczy obiektów z którymi Wykonawca ma obowiązującą umowę, niezależnie od tego  czy dany obiekt wznowił przyjmowanie Użytkowników karnetów  od 06.06.2020r. („odmrożenie”  obiektów sportowych).

Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający informuje, iż liczba obiektów wykazana na liście oraz brana do punktacji ofert dotyczy obiektów, z którymi Wykonawca ma obowiązującą umowę, niezależnie od tego  czy dany obiekt wznowił przyjmowanie Użytkowników karnetów  od 06.06.2020r. („odmrożenie”  obiektów sportowych).
 
2. W związku z zapisami pkt 1 ppkt. 2) OPZ uprzejmie informujemy, iż warunku „każdy z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa oferuje zajęcia sportowo-rekreacyjne bez konieczności dopłat”  nie spełnia żaden z operatorów karnetów sportowo-rekreacyjnych. Ze względu na rynkowe ceny usług usługi takie jak np. squash, tenis, sauna na wyłączność, niektóre zajęcia pilates lub  jogi mogą być usługami z dopłatą lub świadczonymi na zasadzie rabatu. Prosimy o usunięcie tego warunku lub zmodyfikowanie w sposób odpowiadający realiom rynkowym. 
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis zawarty w pkt 1 ppkt. 2) OPZ w następujący sposób: „Zamawiający wymaga, by w ramach abonamentu w zależności od wybranego przez pracownika rodzaju abonamentu, Wykonawca zapełnił pełny dostęp do obiektów 
i prowadzonych w nich zajęć sportowo-rekreacyjnych, w szczególności: siłownia, fitness, basen, sauna. Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania dodatkowych opłat tylko 
w przypadku korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych ponadstandardowych lub gdy wymaga tego umowa Wykonawcy z partnerem. Wszelkie dodatkowe opłaty za ponadstandardowe zajęcia sportowo-rekreacyjnej będzie ponosił użytkownika abonamentu we własnym zakresie. Wykonawca zapewni, by bieżąca informacja o dostępnych obiektach danego partnera, a także o dopłatach dla wybranych zajęć sportowo-rekreacyjnych, dla danego rodzaju karty była dostępna na stronie internetowej Wykonawcy.”
 
3. Prosimy o informację, czy Wykonawca na liście ma wykazać wszystkie obiekty dostępne dla Użytkowników w ramach karnetu czy wyłącznie takie, w których świadczone są usługi bez dopłaty  i nie na zasadzie rabatu (przynajmniej jedna taka usługa w obiekcie). Przyjęcie opcji, iż obiekty w których nie ma usług innych niż świadczone z dopłatą / na zasadzie rabatu spowoduje brak na liście obiektów takich jak np. korty tenisowe czy korty do squasha  - są to usługi z dopłatą lub rabatowe w ofertach wszystkich operatorów karnetów
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca na liście ma wykazać wszystkie obiekty dostępne dla Użytkowników w ramach karnetu.
 
4. Prosimy o informację, czy obiekty świadczące wyłącznie usługi z rabatem lub dopłata będą brane pod uwagę do punktacji  ofert w kryterium „liczba obiektów na terenie miasta Krakowa”.
 
5. A tym samym doprecyzowanie czy do punktacji będą brane wszystkie. Brak takiej informacji może spowodować iż nie będą mogli Państwo rzetelnie porównać i ocenić ofert złożonych w postępowaniu, a zapis w pkt. 4 ppkt. 5) OPZ sugeruje, iż Wykonawca w ofercie powinien przedstawić i do punktacji będą.
Odpowiedź na pytanie 4 i 5:
Zamawiający informuje, iż do punktacji będą brane wszystkie obiekty świadczące usługi sportowo-rekreacyjne.
 
6. Prosimy o potwierdzenie, iż „osoba towarzysząca – dziecko”  to dziecko pracownika do 15 roku życia.
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający informuje, iż osoba towarzysząca – dziecko”  to dziecko pracownika do 15 roku życia.
 
7. Prosimy o informację, jakie karnety mają być w ofercie dla dzieci – czy basenowe (wejście tylko na basen) czy rozszerzone (6 usług – basen, ścianka wspinaczkowa, taniec, sztuki walki, lodowisko, grota solna).
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający prosi o przedstawienie przez Wykonawcę oferty cenowej, oddzielnie na każdy rodzaj oferowanych karnetów.
 
8. Prosimy o podanie czy i w jakim stopniu karnety będą dofinansowane, odpowiednio dla grup Użytkowników: pracownik/osoba towarzysząca dorosła/osoba towarzysząca – dziecko.
 
9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, jaka jest wartość dofinansowania miesięcznego karnetu sportowo-rekreacyjnego, przewidziana dla jednego Pracownika (prośba o wskazanie przybliżonej wartości procentowej lub kwotowej)? 
Powyższa informacja jest niezbędna do właściwej wyceny usługi, będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
Odpowiedź na pytanie 8 i 9: 
Zamawiający informuje, iż przewiduje dofinansowanie wyłącznie dla Pracowników korzystających z programu sportowo-rekreacyjnego w wysokości około 15% całkowitego kosztu pozyskania karnetu.
 
10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie liczby osób zatrudnionych u Zamawiającego.
Powyższa informacja jest niezwykle istotna do właściwej wyceny usługi, będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
Odpowiedź na pytania 10: 
Zamawiający informuje, iż obecnie zatrudnia 209 pracowników.
 
11. W celu uniknięcia wieloznaczności, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie definicji osoby towarzyszącej oraz dziecka.
Wykonawca proponuje następujące definicje: 
Osoba Towarzysząca – osoba zgłoszona przez Pracownika, wymieniona na liście, uprawniona do korzystania z produktów i usług objętych Programem. Pracownik może zgłosić tylko jedną Osobę Towarzyszącą (zaprzestanie korzystania z Programu przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim Osoby Towarzyszącej).
Dziecko – dziecko/dzieci (własne lub przysposobione) pozostające na utrzymaniu Pracownika, które nie ukończyło 15 roku życia, zgłoszone do Programu przez Pracownika (zaprzestanie korzystania z Programu przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim Dziecka).
Wyjaśnienie:
Powyżej zaproponowane definicje oraz regulacje dotyczące wieku dziecka, a także ilości zgłoszonych osób towarzyszących przez pracownika są zgodne z praktyką rynkową stosowaną przez operatorów kart sportowych w Polsce, ich zastosowanie pozwoli Wykonawcy na złożenie najkorzystniejszej cenowo oferty dla osób dodatkowych jak i samych pracowników.
Odpowiedź na pytanie 11: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaproponowanych przez Wykonawcę definicji osoby towarzyszącej oraz dziecka.
 
12. Czy Zamawiający zgadza się, aby Pracownicy niewyrażający zgody na wykorzystanie telefonów komórkowych, w celu uzyskania dostępu do obiektu sportowego, mogli zostać wykluczeni ze świadczenia przedmiotu zamówienia?
W ocenie Wykonawcy brak zgody na wykorzystanie telefonu komórkowego w celu uzyskania dostępu do obiektu sportowego nie może wpływać na możliwość skorzystania przez Pracownika 
z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Miałoby to miejsce w przypadku odmowy używania urządzenia telekomunikacyjnego do weryfikacji, w sytuacji niezapewnienia innego, alternatywnego sposobu dostępu do obiektów sportowych.
Odpowiedź na pytanie 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
13. Zgodnie z ust. 1 pkt 5 Zapytania ofertowego, Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia kart, urządzeń technicznych lub innych środków imiennie przypisanych do Użytkownika, które służą do weryfikacji i uprawniają do korzystania z abonamentu. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie, że Operator stosujący weryfikację z wykorzystaniem telefonów komórkowych zobowiązany jest do dostarczenia wszystkim Użytkownikom (również tym posiadającym prywatne telefony) zgłoszonym przez Zamawiającego, na własny koszt, telefonów komórkowych (wraz z aktywną kartą sim) przeznaczonych wyłącznie do weryfikacji Użytkowników, uprawnionych do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych w danym obiekcie. Ponadto w przypadku jego zagubienia lub zniszczenia zobligowany jest do nieodpłatnego dostarczenia kolejnego telefonu komórkowego wraz z kartą sim.
Odpowiedź na pytanie 13: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia wszystkim Użytkownikom telefonów komórkowych (wraz z aktywną kartą sim).
 
14. Prosimy o informację, czy w sytuacji, gdy Wykonawca świadczy usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, stosując weryfikację przy pomocy telefonu komórkowego, to 
w przypadku, w którym Użytkownik nie posiada telefonu komórkowego lub nie wyraża chęci korzystania z telefonu w procesie weryfikacji w obiekcie sportowo-rekreacyjnym, to Wykonawca ten, musi zapewnić mu możliwość alternatywnej formy weryfikacji, tj. wyłącznie poprzez okazanie imiennej karty identyfikacyjnej i/lub dowodu tożsamości?
Odpowiedź na pytanie 14: 
Zamawiający informuje, iż w takim przypadku Wykonawca musi zapewnić mu możliwość alternatywnej formy weryfikacji, tj. wyłącznie poprzez okazanie imiennej karty identyfikacyjnej i/lub dowodu tożsamości.
 
 
 
wyk. Maria Lisak, tel. 12 430-70-69
 

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę papieru termicznego

Kraków, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: AD-25-90/20

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę 60 ryz papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762 pakowanego w ryzach po 1000 arkuszy, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus WłodzimierzLeszczyński, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków
cena brutto – 7 749,00zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie