Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę papieru termicznego

Kraków, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: AD-25-90/20

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę 60 ryz papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762 pakowanego w ryzach po 1000 arkuszy, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus WłodzimierzLeszczyński, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków
cena brutto – 7 749,00zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na dostawę papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762

Nasz znak: AD-25-90/20

Data: 23 marca 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 ryz papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762, o gramaturze minimum 75g/m2, pakowanego w ryzach po 1000 arkuszy. Dopuszcza się również dostawę papieru termicznego w ryzach pakowanych po 100 arkuszy w  ilości 600 ryz.

 1. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 6 tygodni od podpisania umowy.
  2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 2. Gwarancja:
  1. Wymagana gwarancja na trwałość wydruku nie krótsza niż 10 lat, od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze, pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta.
  2. Składając ofertę należy podać, na jaki okres udziela się gwarancji.
 3. Dostawa:
  1. Wykonawca zapewnia na swój koszt dostawę papieru termicznego pod adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,

w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

 1. Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.
 2. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro p. 120 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia2020 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.
  2. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Do oferty winno być dołączone oświadczenie, iż oferowany papier nie zawiera BISFENOLU A, a w przypadku gdy zawiera BISFENOL A to jego stężenie nie może być równe lub wyższe niż 0,02% masowo.
  4. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numerem 12 430 70 69 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Uwagi:
  1. Dopuszcza się składanie dwóch ofert – jedną na papier pakowany po 1000 arkuszy, drugą
   na papier pakowany po 100 arkuszy. Wybrana zostanie jedna oferta.
  2. Opakowania jednostkowe papieru termicznego muszą być sztywne, nie mogą być uszkodzone, pomięte, zgniecione.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamawianej ilości towaru do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach
  ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego
  o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka
  w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762 (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie
  z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania2 (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2.Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Pliki do pobrania
Download this file (90 zal 1 formularz papier.doc)90 zal 1 formularz papier.doc

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem oraz macierzą dyskową

Kraków, dnia 27 lutego 2020 r.

Znak sprawy: AD-25-47/20

DO WSZYSTKICH DOSTAWCÓW

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem oraz macierzą dyskową, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następującej firmy:

Grupa 1 – Serwer poleasingowy – 2 szt. oraz macierz dyskowa poleasingowa – 1 szt.
GETPRICE.pl Kamila Pawłowska ul. Jana Czochralskiego 3, 61-248 Poznań cena brutto 29 101,80 .

Grupa 2 – System operacyjny Windows 2019 Server Standard OLP licencja typu Goverment
z pakietem Assurance PL – 2 szt.

ONEX GROUP Jakub Hryciuk Al. NMP 34, 42-200 Częstochowa cena brutto 11 608,10.

Grupa 3 – Licencje CAL na urządzenia do systemu Windows 2019 Server Standard Goverment
z Assurance OLP w wersji PL – 20 szt.

SENETIC S. A.ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice cena brutto 4 009,80  zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyp

Nasz znak:  AD-281-1/20

Data: 4 marca 2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)” - II etap”– znak sprawy AD-281-1/20

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W sprawie ogłoszonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie postępowania wyżej wskazanego, Zamawiający, stosując się do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, informuje co następuje:

OCENA ZŁOŻONYCH OFERT:

Zamawiający poniżej przedstawia nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także przyznaną ofertom punktację:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium cena

Liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji

Liczba punktów przyznanych w kryterium termin realizacji

Łączna liczba przyznanych punktów

1

ELBRUS Zakład Inżynierii Elektrycznej

Mateusz Koźlak

ul. Na Węgry 3

32-440 Sułkowice

60,00

25

10

95

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET

Os. Szkolne 3, 31-975 Kraków

55,60

30

10

95,60

3

GIPS-BUD Sp. z o. o.

ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

49,67

25

8

82,67

Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru: 60 % - cena oferty, 30% - okres gwarancji, 10% - termin realizacjiwybrano ofertę Wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET,
Os. Szkolne 3, 31-975 Kraków
jako najkorzystniejszą. Oferta została złożona prawidłowo oraz uzyskała największą liczbę punktów według przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

 1. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ NIE WYKLUCZONO ŻADNEGO WYKONAWCY.
 2. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ NIE ODRZUCONO ŻADNYCH OFERT.
 3. TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO, ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. w dniu 11.03.2020 r.

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Pliki do pobrania
Download this file (Ogloszenie nr 510054030 uz.pdf)Ogloszenie nr 510054030 uz.pdf

Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)” - II etap

Nasz znak: AD-281-1/20

Data: 20 lutego 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)” - II etap”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie z siedzibą ul. Gazowa 15, 31-60 Kraków działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) -zwanej dalej ustawą, informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 r. dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły do postępowania na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia.

Na realizację całości przedmiotu zamówienia Zamawiający -Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, zamierza przeznaczyć kwotę 104 292,50 złotych brutto.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące oferty:

L.p./ numeroferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data wpływu

Godzina

Cena brutto
w zł

Termin realizacji

Okres gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

1

ELBRUS Zakład Inżynierii Elektrycznej

Mateusz Koźlak

ul. Na Węgry 3

32-440 Sułkowice

20.02.2020

08:56

97 000,00

60 dni

60 miesięcy

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET

Os. Szkolne 3, 31-975 Kraków

20.02.2020

10:33

104 675,78

60 dni

72 miesiące

3

GIPS-BUD Sp. z o. o.

ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

20.02.2020

10:34

117 181,75

75 dni

60 miesięcy

 1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 75 dni.

 2. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.

 3. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie