Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę urządzenia Synology wraz z dyskami

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę urządzenia Synology wraz z dyskami, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

BINO COMPUTERS S. J. ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice
cena brutto 9 566,94 .

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę niszczarek biurowych.

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę niszczarek biurowych, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków
cena brutto – 3 714,60 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro na „Usługi pocztowe na rok 2020”.

Zgodnie z art.138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi pocztowe na rok 2020” w zakresie „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” oraz w zakresie „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą Poczta Polska S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w dniu 22 listopada 2019 r.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących firm:

Grupa 1 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 5 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice    cena brutto19 926,00 zł.

Grupa 2 – Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym – 1 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 31-072 Kraków         cena brutto2 964,00zł.

Grupa 3 – Drukarka termiczna – 5 szt.
Centrum Druku Sp. J.ul. Czarnowiejska 43, 30-054Kraków       cena brutto12 607,50 zł.

Grupa 4 – Program biurowy – 7 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 31-072 Kraków         cena brutto6 769,00zł.

Grupa 5 – System operacyjny – 14 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 31-072 Kraków         cena brutto8 610,00zł.

Grupa 6 – Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.
Copy Felix Ludwik Tuszyński ul. Eisenberga 7, 31-523 Kraków  cena brutto7 355,40zł.

Grupa 7– Bateria do drukarki termicznej Brother PJ-662 – 10 szt.
Centrum Druku Sp. J.ul. Czarnowiejska 43, 30-054Kraków       cena brutto1 660,50zł.

Grupa 8 – UPS – 1 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 31-072 Kraków         cena brutto1 721,00zł.

Grupa 9 – Monitor – 4 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice    cena brutto1 623,60 zł.

Grupa 10 – Monitor – 1 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 31-072 Kraków         cena brutto1 179,00zł.

Grupa 11 – Serwer poleasingowy – 1 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 31-072 Kraków         cena brutto2 651,00zł.

Grupa 12 – System operacyjny Windows 2016 server standard – 1 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice    cena brutto3 136,50 zł.

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w zakresie opłat abonamentowych oraz stawek za połączenia lokalne, międzymiastowe, komórkowe i międzynarodowe dla 26 linii analogowych

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w zakresie opłat abonamentowych oraz stawek za połączenia lokalne, międzymiastowe, komórkowe i międzynarodowe dla 26 linii analogowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie obejmowało:

•     połączenia lokalne,

•     połączenia międzystrefowe,

•     połączenia do sieci komórkowych,

•     połączenia międzynarodowe,

•     zapewnienie transmisji dla faksu,

•     połączenia pozostałe (połączenia do biura numerów, teleinformatyczne, itp.)

     połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984, automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-801;0-804; linie informacyjne, 91XX;93XX;95XX,

•     bezpłatna blokadę połączeń o podwyższonej płatności typu 0-70…, 0-30…, 0-40…, automatycznie przy zachowaniu możliwości jej usunięcia,

•     prezentacja numeru itp.

•     automatyczny wybór numeru prefiksu operatora.

 1. Zamawiający zachowuje dotychczasowe numery telefoniczne. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci, dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego z zachowaniem numerów (bez przerw w świadczeniu usług).

 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich kosztów związanych z ofertą. Opłaty te powinny znaleźć się w tabeli w pozycji „Inne koszty - opłaty jednorazowe oraz pozostałe”.

 3. Zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową. Usługi nie mogą być świadczone z użyciem technologii alternatywnych np. drogą radiową oraz przez Internet, technologią VOIP.

 4. Świadczenie usługi w systemie naliczania sekundowego.

 5. Brak opłaty za niezrealizowane połączenia.

 6. Brak opłaty za rozpoczęcie połączeń.

 7. Sporządzanie i dostarczanie Zamawiającemu szczegółowych wykazów realizowanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych w formie bilingu za dany okres rozliczeniowy lub udostępnienie wykazu bieżących i archiwalnych połączeń poprzez strony www.

Szacowany przez Zamawiającego miesięczny czas połączeń objętych niniejszym zamówieniem będzie wynosić 6000 minut.

Rodzaj usługi

Jednostkowy koszt miesięczny netto w zł za 1 linię/min połączenia

Ilość linii/ ilość minut

Całkowity koszt miesięczny netto w zł

Całkowity koszt w okresie 24 miesięcy netto w zł

Podatek

VAT

Całkowity koszt w okresie 24 miesięcy brutto w zł

Opłata abonamentowa* za linie analogowe

 

26

 

 

 

 

Opłata abonamentowa* za pakiet minut

 

6 000

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

Inne koszty - opłaty jednorazowe oraz pozostałe

 

 

 

RAZEM koszty abonamentów oraz opłat pozostałych

 

 

 

* Opis usługi abonamentowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i brutto lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15.

KONTAKT:

Informacji udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na okres 24 miesięcy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, liczonego od terminu składania ofert.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.plskrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.

 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie