Zapytanie ofertowe - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania oraz projekt techniczny stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

2. Termin realizacji przedmiotu  zamówienia do 31 sierpnia 2017 r.

3. Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

4. Warunki udziału w postepowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

5.  Istotne postanowienia umowy

Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określonew projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6.  Opis sposobu przygotowania oferty

1) ofertęnależy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,

2) oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną,

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty

1) Ofertę cenową prosimy złożyć w terminie do dnia  8 czerwca 2017 r. do godziny 12.00 do siedziby Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Gazowej 15
p. 111 II piętro w kopercie opisanej w następujący sposób:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

„Modernizacja instalacji centralnego wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9”

2) Oferta winna zawierać:

a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) szczegółowa wycena ofert (kosztorys ofertowy),

c) zaparafowany projekt umowy,

d) odpis z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Maria Lisak od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46 w. 120 lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Inne informacje

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe. Adres strony www.pssekrakow.wsse.krakow.pl

 

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę papieru termicznego

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup 130 ryz papieru termicznego pakowanego po 1000 arkuszy, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

  • Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków
    cena brutto – 17 509,05 zł,

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Ogłoszenia wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę dysków SSD

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup 12 sztuk dysków SSD, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

  • Juliusz Jaworski BIT COMPUTER ul. Św. Krzyża 5-7, 31-028 Kraków

- 4 132,80 zł/brutto

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - dostawa papieru termincznego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 130 ryz papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762 pakowanego w ryzach po 1000 arkuszy.

Dopuszcza się dostawę papieru w opakowaniach (ryzach) mniejszych niż 1000 arkuszy w przeliczeniu na ilość zamawianych kartek.

Składając ofertę należy podać przewidywany termin dostawy.

W ofercie należy podać gwarancję na trwałość wydruku. Wymagana gwarancja na trwałość wydruku 7 lat.

Ofertę cenową prosimy przesłać faksem na nr 12 430-69-96 lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 5 maja 2017 r. lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15, podając cenę netto i brutto za zakup z dostawą do siedziby Stacji oraz wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na dostawę papieru termicznego z wybranym Wykonawcą.

Dostawa: ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.

Płatność przelewem po zrealizowaniu dostawy w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamawianej ilości towaru do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Ogłoszenia wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek termicznych oraz oprogramowania dla niżej wymienionych grup

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących firm:

 

GRUPA 1 – Komputer przenośny typu laptop I - 4 szt.

  • iCOD.pl Sp. z o. o. ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

- 12 575,52  zł/brutto

 

GRUPA 2 – Komputer przenośny typu laptop II - 1 szt.

  • SG – System Ewelina Góral ul. Zawierciańska 4, 32-30 Klucze

- 2 559,00 zł/brutto

 

GRUPA 3  – Drukarki termiczne - 3 szt.

  • Centrum Druku Sp. Jawna ul. Czarnowiejska 43, 30-054 Kraków

- 8 100,00 zł/brutto

 

GRUPA 4 – Program biurowy -5 szt.

  • Jakub Hryciuk ONEX GROUP Al. Najświętszej Maryi Panny 34, 42-200 Częstochowa

- 4 644,97 zł/brutto

 

            Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie