Ogłoszenia wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie przełożenia ok. 100 m kwadratowych kostki granitowej na części placu wewnętrznego przy obiekcie PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na wykonanie przełożenia ok. 100 m2 kostki granitowej na części placu wewnętrznego przy obiekcie PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Krystyna Brania Firma Handlowo -Usługowa „MAG-BUD”Tłuczań 23, 34-114 Brzeźnica
 

Oferowana cena – 13 530,00 zł brutto

 

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń w budynku

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń w budynku PSSE przy ul. Makuszyńskiego 9.

1.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń PSSE w Krakowie w budynku przy ul. Makuszyńskiego 9 w następujących ilościach:

1)      12 sztuk drzwi składających się z skrzydła, ościeżnicy stałej oraz klamki z zamkiem na wkładkę + wkładka;

2)      6 sztuk drzwi składających się z skrzydła oraz klamki z zamkiem na wkładkę + wkładka – skrzydło ma być umocowane na istniejącej ościeżnicy.

Opis drzwi

Skrzydło drzwi pełne lub skrzydło częściowo przeszklone pionową szybą szerokości około 10 cm i wysokości od 130 cm do 150 cm, z szkła hartowanego biały mat o grubości 4 mm, umiejscowioną blisko klamki, skrzydła drzwi będą wymagały podcięcia, w zależności od wysokości otworów drzwiowych. Ramiak drzwi drewniany wypełniony płytą wiórową otworową. Skrzydło drzwiowe pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm, kolor okleiny do uzgodnienia przy zawieraniu umowy z wybranym Wykonawcą. Ościeżnica stała drewniana w kolorze skrzydła drzwi. Drzwi powinny być wyposażone w 2 zawiasy w kolorze srebrnym oraz klamki z podłużnym szyldem prostokątnym w kolorze satynowym i zamkiem na wkładkę oraz wkładkę.

Przedmiot zamówieniaobejmuje następujące roboty:

1)      dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy;

2)      demontaż starych drzwi;

3)      odpowiednie przygotowanie otworów drzwiowych;

4)      montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami lub samych skrzydeł drzwi, ewentualne podcinanie skrzydła drzwi;

5)      uzupełnienie ubytków w ścianach w obrębie framugi drzwiowej oraz estetyczne wykończenie otworów drzwiowych, w tym obróbki tynkarskie oraz malowanie ścian w obrębie istniejących szpalet (wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz od strony korytarza).

6)      poddanie utylizacji po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem PSSE w Krakowie zdemontowanych drzwi, ościeżnic i pozostałych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.       Termin wykonania zamówienia i płatność:

1)      Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 18 grudnia 2017 r.

2)      Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

3.       Okres gwarancji:

Wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja. W ofercie należy podać czas na jaki udzielania jest gwarancja na wykonanie robót.

4.       Warunki udziału w postepowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)   posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2)   posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia.

5.       Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1)      Cena za realizację przedmiotu zamówienia (C) – 90%

2)      Długość udzielonej gwarancji (G)                    - 10%

Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

      C=(Cn : Cb) x 100% x 90pkt (waga kryterium);

gdzie: Cn - cena brutto najniższa za realizacje przedmiotu zamówienia, Cb - cena brutto badana za realizację przedmiotu zamówienia.

Obliczenia ceny należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Porównaniu podlegać będzie wartość brutto ogółem.

Ocena kryterium G zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

      G=(GN : GB) x 100% x 10pkt (waga kryterium);

gdzie: GN – najdłuższy czas udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert, GB - czas udzielonej gwarancji badanej oferty.

Ocena będzie wyliczona wg wzoru:

O = C+G

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

6.       Inne informacje:

1)      Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamówienia i ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu  + 48 693 035 308.

2)      Wykonawca może złożyć 2 oferty – jedna na drzwi pełne, drugą na drzwi przeszklone.

3)      Ofertę cenową prosimy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 19 października 2017 r. do godziny 11.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy 
ul. Gazowej 15, podając cenę netto i brutto oraz podatek VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

4)      Do oferty należy dołączyć podpisany projekt umowy. Umowa stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Pliki do pobrania
Download this file (umowa drzwi.pdf)umowa drzwi.pdf

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek termicznych oraz oprogramowania dla niżej wymienionych grup

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących firm:

 

GRUPA I – Komputer przenośny typu laptop - 3 szt.

  • F. H. U. KRAWO Wojciech Chanulak ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin

cena brutto - 9 300,00 zł

 

GRUPA II – Drukarki termiczne - 3 szt.

  • Centrum Druku Sp. Jawna ul. Czarnowiejska 43, 30-054 Kraków

cena brutto - 7 950,00

 

GRUPA III – Program biurowy - 3 szt.

  • F. H. U. KRAWO Wojciech Chanulak ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin

cena brutto - 2 760,00

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - przełożenie kostki granitowej

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie przełożenia ok. 100 m2 kostki granitowej na części placu wewnętrznego przy obiekcie PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9

Zakres robót obejmuje:

  1. Rozebranie kostki granitowej oraz jej oczyszczenie.
  2. Wyrównanie podłoża, podsypanie kruszywem oraz zagęszczenie podłoża.
  3. Podniesienie potrzebnych krawężników.
  4. Ponowne ułożenie kostki granitowej.
  5. Spoinowanie suchym betonem.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2017 r.

Wymagana jest co najmniej 36 miesięczna gwarancja. W ofercie należy podać czas na jaki udzielania jest gwarancja na wykonanie robót.

Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamówienia i ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu  + 48 693 035 308.

Ofertę cenową prosimy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 16 października 2017 r. do godziny 12:00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15, podając cenę netto i brutto oraz podatek VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym powyżej. Do oferty należy dołączyć podpisany projekt umowy. Umowa stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Pliki do pobrania
Download this file (projekt umowy.pdf)projekt umowy.pdf

Prośba o przedstawienie oferty na zakup sprzętu komputerowego, drukarek oraz oprogramowania

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup niżej wymienionego sprzętu komputerowego, drukarek oraz oprogramowania według załączników tj. specyfikacji technicznej dla niżej wymienionych grup:

 

Grupa 1 – Komputer przenośny typu laptop – 3 szt.

Grupa 2 – Drukarki termiczne – 3 szt.

Grupa 3 – Program biurowy - 3 szt.

 

Informacje dodatkowe

 

GWARANCJA: Sprzedający zapewnia gwarancję na cały sprzęt komputerowy nie krótszą niż 24 miesiące od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej. Sprzedający nie ma prawa stosować plomb uniemożliwiających otworzenie wnętrza obudowy komputera. Składając ofertę należy podać na jaki okres udziela się gwarancji.

DOSTAWA: Sprzedający zapewnia na swój koszt dostawę sprzętu komputerowego, drukarek oraz licencji na adres: PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu (12) 430 69 96  w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r.  godz. 11:00.

Składając ofertę należy podać termin w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

KONTAKT: Informacji w sprawie  specyfikacji technicznej sprzętu udziela Pan Artur Kasina pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI: Oferty będą rozpatrywane w trzech grupach. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych. Oprogramowanie biurowe nie może być wcześniej aktywowane. Zapłata za oprogramowanie nastąpi po wcześniejszej weryfikacji dostarczonych kluczy.

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie