Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego na okres od dnia 5 grudnia 2018 r. do dnia 4 grudnia 2019 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Anna Sikorska Fuks Ubezpieczenia, Uniqa TU SA, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.
Cena brutto – 3 500,00 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliwa do samochodów służbowych

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliwa do samochodów służbowych PSSE w Krakowie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (załącznik nr 1) na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. godz. 13:00, podając cenę netto i brutto.

KONTAKT:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew.120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na bezgotówkową dostawę paliwa.

 2. Termin wykonania zamówienia od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliwa (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

 8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

 9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 2).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliwa do samochodów służbowych PSSE w Krakowie.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Informacja z otwarcia ofert - „Usługi pocztowe na rok 2019”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2019”.

Na realizację całości przedmiotu zamówienia Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, zamierza przeznaczyć kwotę 197 000,00 złotych brutto, w tym na realizację zamówienia „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” kwotę 72 000,00 złotych brutto, natomiast na realizację zamówienia „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” 125 000,00 złotych brutto.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, iż w dniu 30 listopada 2018 r. dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły do postępowania na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące oferty:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Oferta nr 1 – LANDE Sp. z o. o.ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków – cena brutto 72 631,67 złotych.

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 129 581,30 złotych.

 

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 120 468,00 złotych

Zapytanie ofertowe - na wykonanie konserwacji zwykłej dźwigu osobowego Q=630 kg

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie konserwacji zwykłej dźwigu osobowego Q=630 kg, zamontowanego w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15 w Krakowie w zakresie i w sposób ustalony dokumentacją:

 1. Obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie dotyczącym konserwacji dźwigów.
 2. Instrukcji Konserwacji i Obsługi Elektrycznych Dźwigów Pionowych w zakresie dotyczącym konserwacji dźwigów oraz do przeprowadzania drobnych napraw. Przez naprawy drobne rozumie się naprawy lub wymianę uszkodzonych elementów dźwigowych takich jak: cewki, styki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, osprzęt śrubowy, instrukcje, uzupełnienia oleju w smarowniczkach.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dźwigu w stałej sprawności technicznej i gotowości,  z wyjątkiem postojów niezbędnych dla czynności konserwacyjnych i naprawczych.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług bez wezwania ze strony Zamawiającegoi bez zlecenia – raz w miesiącu.
 5. Wykonawca wykonuje stosownie do potrzeb za dodatkowym zleceniem Zamawiającego sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji uziemień roboczych i rezystancji stanu izolacji dźwigu, za co Zamawiający obciążony zostanie dodatkowo niezależnie od ryczałtu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 grudnia 2018 r. godz. 12:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.

KONTAKT:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

 1. Termin wykonania usługi od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie konserwacji.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji dźwigu osobowego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi konserwacji dźwigu osobowego w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług medycznych, polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami PSSE w Krakowie. Świadczenie usług medycznych powinno obejmowaćw szczególności: badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania lekarskie i wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie, z poniżej podanym zakresem:

Lp.

Rodzaj stanowiska/ zakres badań

Cena z analityką

Cena bez analityki

Czas oczekiwania na badanie

          1.         

Stanowisko techniczne (bez szkodliwości i czynników narażenia):

- morfologia krwi ,OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          2.         

Stanowisko biurowe (praca przy komputerze):

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie okulistyczne oraz ewentualne wydanie zaświadczenia o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          3.         

Praca na stanowisku decyzyjnym (+praca przy komputerze)

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne, cholesterol całkowity,

- EKG spoczynkowe,

- badanie okulistyczne oraz ewentualne wydanie zaświadczenia o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          4.         

Stanowisko techniczne (praca na wysokości pow. 3 m):

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie okulistyczne,

- badanie laryngologiczne,

- badanie neurologiczne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          5.         

Kierowca pojazdu służbowego kat. B – badanie wstępne:

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne, poziom glukozy we krwi,

- badanie neurologiczne,

- badanie okulistyczne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (i badań kierowców) z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

Badanie psychologiczne w czasie badań wstępnych

 

 

 

          6.         

Kierowca pojazdu służbowego kat. B – badanie okresowe

- morfologia krwi ,OB, mocz - badanie ogólne, poziom glukozy we krwi,

- badanie okulistyczne,

- badanie widzenia zmierzchowego,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (i badań kierowców) z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          7.         

Badanie kontrolne (po zwolnieniu chorobowym pow. 30 dni)

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2018 r. godz. 12:00, podając cenę brutto.

KONTAKT:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew.120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

1.      Termin wykonania usługi od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2.      Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług.

3.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12)644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1) Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych, polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami PSSE w Krakowie (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

1) usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

2) prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych dla PSSE w Krakowie

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie