Zapytanie ofertowe - świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w zakresie opłat abonamentowych oraz stawek za połączenia lokalne, międzymiastowe, komórkowe i międzynarodowe dla 21 linii analogowych. Jedna z linii analogowych obsługuje 6 numerów telefonicznych.

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie obejmowało:

• połączenia lokalne,

• połączenia międzystrefowe,

• połączenia do sieci komórkowych,

• połączenia międzynarodowe,

• zapewnienie transmisji dla faksu,

• połączenia pozostałe (połączenia do biura numerów, teleinformatyczne, itp.)

• połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984,  automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-801;0-804; linie informacyjne, 91XX;93XX;95XX.

• prezentacja numeru itp.

• automatyczny wybór numeru prefiksu operatora.

2. Zamawiający zachowuje dotychczasowe numery telefoniczne. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci, dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego z zachowaniem numerów (bez przerw w świadczeniu usług).

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich kosztów związanych z ofertą. Opłaty te powinny znaleźć się w tabeli w pozycji „Inne koszty - opłaty jednorazowe oraz pozostałe”.

4. Zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową. Usługi nie mogą być świadczone z użyciem technologii alternatywnych np. drogą radiową oraz przez internet, technologią VOIP.

5. Świadczenie usługi w systemie naliczania sekundowego.

6. Brak opłaty za niezrealizowane połączenia.

7. Brak opłaty za rozpoczęcie połączeń.

8. Sporządzanie i dostarczanie Zamawiającemu szczegółowych wykazów realizowanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych w formie bilingu za dany okres rozliczeniowy lub udostępnienie wykazu bieżących i archiwalnych połączeń poprzez strony www.

Szacowany przez Zamawiającego miesięczny czas połączeń objętych niniejszym zamówieniem będzie wynosić 7000 minut.

Rodzaj usługi

Jednostkowy koszt miesięczny netto w zł za 1 linię/min połączenia

Ilość linii/ ilość minut

Całkowity koszt miesięczny netto w zł

Całkowity koszt w okresie 24 miesięcy netto w zł

Podatek

VAT

Całkowity koszt w okresie 24 miesięcy brutto w zł

Opłata abonamentowa* za linie analogowe

 

26

 

 

 

 

Opłata abonamentowa* za pakiet minut

 

7 000

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

Inne koszty - opłaty jednorazowe oraz pozostałe

 

 

 

RAZEM koszty abonamentów oraz opłat pozostałych

 

 

 

 

* Opis usługi abonamentowej:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Ofertę cenową prosimy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na nr (12) 430-69-96 w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godziny 11.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na okres 24 miesięcy.

Osoba uprawniona do kontaktów – Maria Lisak, tel. 12  430 70 46 wew. 120.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej <Kliknij tutaj>

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne

Zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na Usługi pocztowe na rok 2018.

I.  Nazwa i adres zamawiającego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,

tel.: 12 430-70-46, faks: 12 430-69-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres strony internetowej: www.pssekrakow.pl,

NIP: 675-11-59-603, REGON: 351371049.

II.   Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz obsługa zwrotów nadawanych przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w podziale na pakiety, zgodnie ze specyfikacją ilościową znajdującą się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką pocztową w miejscowości,
w której znajduje się siedziba Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego pod warunkiem uwzględnienia tej usługi w cenie oferty.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV:

64110000-0 Usługi pocztowe

III. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca musi załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481).

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić:

a) aktualne zezwolenie wydane przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) lub

b) zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa UKE w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Dokument należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2) posiadają zdolność techniczną do wykonania zamówienia, tj. dysponują przynajmniej jedną placówką pocztową znajdującą się w miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia listy placówek pocztowych spełniających wyżej wymienione wymagania.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Maria Lisak, tel. 12 430 70 46 w. 120 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Oferta (wraz z załącznikami przewidzianymi przez Zamawiającego) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz
z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty wymagane od wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za zgodność z oryginałem”.

5. Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 1do Ogłoszenia o zamówieniu.

6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną pieczęcią Wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na usługi pocztowe na rok 2018 - postępowanie nr AD-281-1/18

NIE OTWIERAĆ PRZED 25 stycznia 2018 r. GODZ. 12:30”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być ponumerowane. Wymagane, jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111, w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godziny 12:00.

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2018 r. o godzinie 12:30 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro p. 113.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.

3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.

4. Obliczając cenę oferty należy podać: wartość brutto (cena oferty), wartość netto oraz stawkę podatku VAT.

5. Ceny należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.

6. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

X. Kryteria i sposób oceny ofert

Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych kryteriów:

Oferty będą oceniane z określonym procentowym znaczeniem:

- Cena 100%

Ocena punktowa w kryterium cena zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

        C n
C = -------  X 100 pkt
        C o

C – ocena punktowa w kryterium cena

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Co – cena oferty ocenianej brutto

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium cena – 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w ofercie.

3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

4. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, zamówienie nie zostanie udzielone.

XII. Istotne postanowienia umowy

Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż wpłynęło zapytanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym na usługi społeczne <Kliknij tutaj>. 

 

Informacja z otwarcia ofert - „Usługi pocztowe na rok 2018" <Kliknij tutaj>

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Usługi pocztowe na rok 2018"<Kliknij tutaj>

 

Informacja o udzieleniu zamówienia - „Usługi pocztowe na rok 2018" <Kliknij tutarj>

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi sprzątania i odśnieżania obejścia nieruchomości PSSE w Krakowie zlokalizowanej przy ul. Gazowej 15

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

JURMA Sprzątanie Budynków ul. Krowoderska 53/13, 31-141 Kraków  cena brutto - 3 000,00 zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenia

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na: 

1. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 30.12.2017 r. do dnia 29.12.2018r.

2. Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia na okres od 30.12.2017 r. do 29.12.2018 r.

3. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego na okres od dnia 30.12.2017 r. do dnia 29.12.2018 r.

4. Ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Octavia nr rej. KR475HE na okres od dnia 30.12.2017 r. do dnia 29.12.2018 r.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na ubezpieczenie:

1. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 30.12.2017 r. do dnia 29.12.2018r.,

2. Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia na okres od 30.12.2017 r. do 29.12.2018 r.

3. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego na okres od dnia 30.12.2017 r. do dnia 29.12.2018 r.,

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Anna Sikorska Fuks Ubezpieczenia, Uniqa TU SA, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, cena brutto - 4 705,00 zł, (słownie: cztery tysiące siedemset pięć złotych 00/100), należny podatek VAT: nie dotyczy, cena netto: – 4 705,00 zł, (słownie: cztery tysiące siedemset pięć złotych 00/100).

4.    Ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Octavia nr rej. KR475HE na okres od dnia 30.12.2017 r. do dnia 29.12.2018 r.

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Anna Sikorska Fuks Ubezpieczenia, Uniqa TU SA, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, cena brutto – 1 758,00 zł, (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), należny podatek VAT: nie dotyczy, cena netto –
1 758,00 zł, (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt osiem  złotych 00/100).

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

wyk. Małgorzata Szewczyk, tel. 12- 430-70-46 w. 120.

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2018”

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, na podstawie art. 138k w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4 i art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2018” – znak AD-281-2/17, unieważnił postępowanie i nie udzielił zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W przedmiotowym postępowaniu w trakcie czynności otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynoszącą 166 700,00 złotych brutto, w tym na realizację zamówienia „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” kwotę 65 013,00 złotych brutto, natomiast na realizację zamówienia „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” 101 687,00 złotych brutto.

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert tj. do dnia 21 grudnia 2017 roku, do godz. 12:00, wpłynęły dwie oferty złożone przez Wykonawców na zamówienie dotyczące „Pakietu I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa”. Oferta 1 złożona przez firmę LANDE Sp. z o.o., ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków, z ceną oferty w wysokości 84 314,54 zł brutto oraz oferta nr 2 złożona przez Pocztę Polską S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa z ceną oferty 222 349,15 zł brutto. Natomiast na zamówienie dotyczące „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę Poczta Polska S. A. z ceną oferty 328 405,90 zł brutto.

Mając na uwadze fakt, iż ceny wskazane w tych ofertach przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, co skutkuje nieudzieleniem zamówień w obu pakietach.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie