Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę tonerów do niżej wymienionych urządzeń wielofunkcyjnych RICOH w następujących ilościach:

Lp.

Rodzaj urządzenia

Ilość tonerów

Jednostkowa cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Uwagi

1.

Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP 201 SPF

60

 

 

 

Toner oryginalny

2.

Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP 301 SPF

6

 

 

 

Toner oryginalny

3.

Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP 2554 SPF

10

 

 

 

Toner oryginalny

Razem

 

 

 

Warunki płatności:

 1. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Dostawa:

Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę tonerów pod adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Krakóww terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2019 r. godz. 12:00, podając cenę netto i brutto.

Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46 w. 120 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne informacje:

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamawianej ilości towaru do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego
  o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka
  w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie
  z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67
  z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

 1. Opis przedmioty zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie na podstawie imiennych kart, które otrzyma każdy z nich indywidualnie. Użytkownik ma mieć możliwość wejścia na zajęcia do danego obiektu (będącego w ofercie Wykonawcy) poprzez okazanie ww. karty i dowodu tożsamości.
  2. Przewidywana liczba pracowników korzystających z programu: 89 pracowników oraz 12 osób towarzyszących.
  3. Czas dostępu do pojedynczego obiektu i usługi sportowo-rekreacyjnej może być określony za pomocą limitu czasowego lub limitu wejść w danym dniu lub limitu tygodniowego.
  4. Zamawiający wymaga możliwości aktualizowania w każdym miesiącu listy osób korzystających z programu. Aktualizacji listy będzie dokonywał wyznaczony pracownik Zamawiającego.
  5. Użytkownik nie może ponosić żadnych innych kosztów poza miesięczną opłatą podaną w ofercie.
  6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przesyłania w każdym miesiącu raportu przedstawiającego liczbę wizyt (wykorzystania karty) w odniesieniu do każdego użytkownika. Raporty mają być przesyłane na adres e-mail wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
  7. Wykonawca ma utrzymać i zapewnić ciągłą  gotowość dostępu użytkowników do programu sportowo-rekreacyjnego w obiektach będących w ofercie Wykonawcy.
 1. Termin wykonania zamówienia i płatność:
  1. Usługa będzie świadczona od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.
  2. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur wystawionych za każdy miesiąc.
  3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za taką liczbę osób, jaka zostanie zgłoszona w danym miesiącu do korzystania z programu, przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
  4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia musi obejmować pełny okres rozliczeniowy.
 1. Kryterium oceny ofert:
  1. Zamawiający dokonując oceny ofert będzie brał pod uwagę:
  2. cenę oferty brutto za miesiąc korzystania z programu przez pracownika;
  3. cenę oferty brutto za miesiąc korzystania z programu przez osobę towarzyszącą (dorosły, dziecko);
  4. liczbę i wykaz obiektów w Krakowie, z których będą mogli korzystać użytkownicy w ramach programu;
  5. liczbę i wykaz obiektów w Polsce, z których będą mogli korzystać użytkownicy w ramach programu.
  6. Decydujące znaczenie przy wyborze oferty będzie miała cena oferty brutto za miesiąc korzystania z programu przez pracownika, a następnie: liczba i wykaz obiektów w Krakowie, cena oferty dla osoby towarzyszącej oraz liczba i wykaz obiektów w Polsce.
  7. Zamawiający będzie brał pod uwagę, czy Wykonawca zapewni dostęp do korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego w obiektach, którymi są zainteresowani pracownicy Zamawiającego.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty
  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lubw siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15,
   31-060 Kraków
   , Sekretariat, II piętro p. 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.
  2. W ofercie należy podać:
  3. miesięczną cenę brutto za korzystanie z programu przez pracownika;
  4. miesięczną cenę brutto za korzystanie z programu przez dorosłą osobę towarzyszącą;
  5. miesięczną cenę brutto za korzystanie z programu przez osobę towarzyszącą – dziecko;
  6. świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego;
  7. liczbę i wykaz dostępnych obiektów w Polsce;
  8. inne ważne informacje związane z realizacją przedmiotowej usługi, a które nie zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.
  9. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  11. Zamawiający po otrzymaniu ofert zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych Wykonawców do dalszych negocjacji, w szczególności w zakresie wykazu dostępnych obiektów.
  12. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza zaakceptowanie wymagań i warunków określonych przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu.
 1. Kontakt z Zamawiającym:

Informacji w sprawach dotyczących postępowania udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Inne informacje:
  1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 11 i 12 kwietnia 2019 r. Wykonawcy zwrócili się do niego z pytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedstawia poniżej  w załączniku "pytania i odpowiedzi" treść pytań wraz z odpowiedziami na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
 4. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 9. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.
 10. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 11. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
 13. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 14. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
 15. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 16. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Pliki do pobrania
Download this file (pytania i odpowiedzi.pdf)pytania i odpowiedzi.pdf

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę papieru termicznego

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę 90 ryz papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762 pakowanego w ryzach po 1000 arkuszy, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków
cena brutto – 11 844,90 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych na przebudowę pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9.

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych na przebudowę pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

EL-TER Jacek Balana ul. Graniczna 505, 32-095 Narama - cena brutto 27 060,00 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych na przebudowę pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych na przebudowę pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9.

 1. Opis przedmioty zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, przeciwpożarowym (gaszenie zestawem gaśniczym), elektrycznych oraz pozostałych zakresów związanych z przebudową pomieszczenia  serwerowni znajdującego się w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9.

 1. Termin wykonania zamówienia i płatność:
  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni od podpisania umowy.
  2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 2. Warunki udziału w postepowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
 3. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium;

Cena 100%

 1. Miejsce i termin złożenia oferty
  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15,
   31-060 Kraków
   , Sekretariat, II piętro p. 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 14:00, podając cenę netto i bruttoza całość zamówienia.
  2. Oferta winna zawierać wskazanie terminu realizacji zamówienia.
  3. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  4. Do oferty należy dołączyć zaparafowany projekt umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  5. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Kontakt z Zamawiającym:

Informacji w sprawach dotyczących postępowania udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew. 168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Inne informacje:
  1. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem  ustalenia szczegółowego zakresu projektowanych prac. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru prac, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu 693 035 308.
  2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
  5. Wykonawca przed złożeniem oferty Zamawiającemu zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
 4. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 9. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.
 10. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 11. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
 13. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 14. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
 15. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 16. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych na przebudowę pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie