Zapytanie ofertowe na dostawę papieru termicznego

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 90 ryz papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762, o gramaturze minimum 75g/m2, pakowanego w ryzach po 1000 arkuszy. Dopuszcza się również dostawę papieru termicznego w ryzach pakowanych po 100 arkuszy w  ilości 900 ryz.

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 30 dni od podpisania umowy.

2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Gwarancja

1. Wymagana gwarancja na trwałość wydruku nie krótsza niż 10 lat, od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.

2. Składając ofertę należy podać, na jaki okres udziela się gwarancji.

Dostawa

Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę papieru termicznego pod adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2019 r. godz. 12:00, podając cenę netto i brutto.

Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

Kontakt

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46 w. 120 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi

1. Dopuszcza się składanie dwóch ofert – jedną na papier pakowany po 1000 arkuszy, drugą na papier pakowany po 100 arkuszy. Wybrana zostanie jedna oferta.

2. Opakowania jednostkowe papieru nie mogą być uszkodzone, pomięte, zgniecione.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamawianej ilości towaru do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego
o numerze 000000024349.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1) Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru termicznego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

1) usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

2) prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę papieru termicznego

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Krakowie

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Krakowie. jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

AUTO-ZIĘBA Sp. z o. o. ul. Kościuszki 257, 40-690 Katowice – cena brutto 48 093,00 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Krakowie.

Zamawiający informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniem dotyczącym zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

 

1.Czy dopuszcza się zamiast ABS z układem wspomagania nagłego hamowania AFU, ABS – hydrauliczny system wspomagania awaryjnego HBA (zasada działania ta sama tylko inne oznaczenie systemu)?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza równoważne systemy ABS.

 

wyk. Maria Lisak, tel. 12 430-70-46 w. 120

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Krakowie

Zamawiający informuje, że w dniach 4 i 5 marca 2019 r. Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:
 
1. Czy Zamawiający wymaga 3 zagłówków w drugim rzędzie siedzeń. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu samochód wyposażony w 2 skrajne zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, co oznacza, że osoba  siedząca na środku w drugim rzędzie siedzeń nie będzie miała zagłówka.
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
2. Czy Zamawiający dopuści samochód o mocy 110 KM?
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
3. Czy Zamawiający dopuści samochód bez systemu wspomagania pod górę? 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
 
 
 
wyk. Maria Lisak, tel. 12 430-70-46 w. 120
 

Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Krakowie

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Krakowie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego (rok produkcji 2018 lub 2019), kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, 5 – miejscowego samochodu osobowego.

Samochód powinien spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę pojazdu, instrukcje obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację pojazdu. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży i musi mieć kierownicę usytuowana po lewej stronie pojazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Termin wykonania zamówienia i płatność:
  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 120 dni od podpisania umowy.
  2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 2. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium;

- Cena 100%

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lubw siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15,
   31-060 Kraków
   , Sekretariat, II piętro p. 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 12:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.
  2. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kontakt z Zamawiającym:

Informacji udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Inne informacje:
  1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego
  o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE
  w Krakowie (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 3).

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Krakowie - 2

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Krakowie - 1.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Krakowie

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie