Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę papieru kserograficznego

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

FHU BIUROEXPRES os. Złotej Jesieni 13, 31-828 Kraków
cena brutto - 13 315,24zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - usługa serwisu i konserwacji urządzeń chłodni

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi serwisu i konserwacji urządzeń chłodni: dwóch niezależnie pracujących agregatów chłodniczych, komory chłodniczej, systemu alarmowego, agregatu prądotwórczego oraz klimatyzatora ściennego Magazynie Szczepionek w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15. W przypadku awarii urządzeń chłodniczych należy przystąpić bezzwłocznie do ich usunięcia nie później, niż w terminie do 8 godzin od chwili zgłoszenia.

Zakres prac konserwacyjnych wykonywanych raz w miesiącu:

 1. Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej.
 2. Sprawdzenie stanu czynnika chłodzącego w instalacji.
 3. Oględziny całej instalacji pod kątem śladów olejowych i widocznych uszkodzeń mechanicznych.
 4. Sprawdzenie wszystkich elementów ruchomych pod kątem ich właściwej pracy.
 5. Sprawdzenie załączenia i wyłączenia wszystkich kompresorów, wentylatorów i innych urządzeń.
 6. Sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń i regulatorów instalacji.
 7. Sprawdzenie resetu automatycznego i ręcznego w działaniu.
 8. Sprawdzenie pracy w reżimie awaryjnym.
 9. Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych pod kątem uszkodzeń eksploatacyjnych.
 10. Sprawdzenie stanu czynności instalacji (skraplacz, parownik, wentylator, agregaty).
 11. Pomiar poboru prądu przez poszczególne elementy elektryczne.
 12. Sprawdzenie nastaw automatyki, ewentualnie ich regulacja.
 13. Sprawdzenie ciśnienia w instalacji chłodniczej.
 14. Sprawdzenie sposobu eksploatacji chłodni, czy nie ma przekroczeń warunków granicznych.
 15. Sprawdzanie stanu załadowania chłodni, dostęp powietrza do parowników.
 16. Sprawdzanie drożności instalacji spustu skroplin.
 17. Wymiana filtrów lub ich czyszczenie.
 18. Sprawdzenie stanów zaworów.
 19. Sprawdzenie temperatury pracy kompresora i skraplacza oraz parownika grzałek.
 20. Sprawdzenie grzałek parowników (włączenie, wyłączenie, automatyczne, ręczne).
 21. Uzupełnienie czynnika chłodniczego – w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.
 22. Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego.
 23. Wymiana oleju, filtra powietrza, benzyny w agregacie prądotwórczym – 1 raz w roku.
 24. Sprawdzenie poprawności działania systemu alarmowego, a w szczególności:
  1. zadziałanie alarmu wysokiej temperatury,
  2. zadziałanie alarmu niskiej temperatury,
  3. zadziałanie alarmu załączenia agregatu chłodniczego awaryjnego,
  4. zadziałanie alarmu załączenia agregatu prądotwórczego,
  5. zadziałanie alarmu braku zasilania.
 25. Wykonanie protokołu z przeprowadzonej konserwacji urządzeń z uwzględnieniem wszystkich wyżej wymienionych punktów

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 r. godz. 14:00, podając cenę netto i bruttoza całość zamówienia.

KONTAKT:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew.120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

 1. Termin wykonania usługi od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
 4. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi serwisu i konserwacji urządzeń chłodni (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 9. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.
 10. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 11. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania2 (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
 13. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 14. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
 15. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 16. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2020”.

Na realizację całości przedmiotu zamówienia Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, zamierza przeznaczyć kwotę 215 000,00 złotych brutto, w tym na realizację zamówienia „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” kwotę 90 000,00 złotych brutto, natomiast na realizację zamówienia „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” 125 000,00 złotych brutto.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, iż w dniu 7 listopada 2019 r. dokonała otwarcia oferty, które wpłynęła do postępowania na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła następująca oferta:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Oferta nr 1 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 148 383,10 złotych.

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

Oferta nr 1 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 106 017,00 złotych.

Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na wykonywanie usługi sprzątania i odśnieżania obejścia nieruchomości PSSE w Krakowie

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej nawykonywanie usługi sprzątania i odśnieżania obejścia nieruchomości PSSE w Krakowie zlokalizowanej przy ul. Gazowej 15 w Krakowie.

Zakres usługi sprzątania i odśnieżania obejmuje w szczególności:

 1. Utrzymanie wskazanych powierzchni w czystości poprzez codzienne zamiatanie powierzchni terenu przed budynkiem i podwórka, przy użyciu własnych narzędzi. W okresie zimowym bieżące odśnieżanie terenu przed budynkiem, zapobieganie skutkom gołoledzi poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym, powodującym likwidację śliskiej powierzchni np. piaskiem, solą.
 2. Usługa będzie wykonywana w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień oraz listopad w danym roku kalendarzowym, w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 3. Środki chemiczne (sól, piasek) do utrzymania czystości i odśnieżania zapewnia Wykonawca na koszt Zamawiającego.
 4. Łączna powierzchnia sprzątania wynosi 230 mi składają się na nią:
  • powierzchnia chodnika przed budynkiem ok. 60 m2.
  • powierzchnia podwórka ok. 170 m2.

Do obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją usługi sprzątania, należy również otwieranie w dniach od poniedziałku do piątku bramy głównej do budynku przy ul. Gazowej 15. Brama powinna być otwierana najpóźniej o godz. 7:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopuszcza się również złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro p. 111, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2019 r. godz. 11:00, podając cenę netto i brutto.

KONTAKT:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew.120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usługi.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi sprzątania i odśnieżania obejścia nieruchomości PSSE w Krakowie (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania2 (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie