Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług monitorowania oraz konserwacji systemów alarmowych

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na świadczenie usług monitorowania oraz konserwacji systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15 oraz ul. Makuszyńskiego 9 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

„JUSTUS C.M.A.” Sp. z o.o., ul. Skotnicka 230, 30-394 Kraków – cena brutto 11 316,00 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego.

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następującej firmy:

Grupa 1 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 1 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Twardowskiego 31, 30-001 Kraków
cena brutto 3 480,90 zł.

Grupa 2 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 1 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Twardowskiego 31, 30-001 Kraków
cena brutto 3 651,87 zł.

Grupa 3 – Program biurowy – 2 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Twardowskiego 31, 30-001 Kraków
cena brutto 2 076,24 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz programu biurowego

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego według załącznika nr 1 tj. specyfikacji technicznej dla niżej wymienionych grup:

Grupa 1 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 1 szt.

Grupa 2 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 1 szt.

Grupa 3 – Program biurowy                                            – 2 szt.

GWARANCJA:

 1. Dostawca zapewnia gwarancję na sprzęt komputerowy nie krótszą niż 24 miesiące od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.
 2. Sprzęt dostarczony w ramach postępowania będzie fabrycznie nowy, wcześniej nie użytkowany. Zamawiający nie dopuszcza użycia do budowy zestawów części określonych jako refurbished (lub określeń tożsamych).
 3. Dostawca nie jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej.
 4. Dostawca nie ma prawa stosować plomb uniemożliwiających otworzenie wnętrza obudowy komputera.
 5. Składając ofertę należy podać, na jaki okres udziela się gwarancji.

DOSTAWA: Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę sprzętu komputerowego pod adres:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Krakóww terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 luty 2019 r. godz. 12:00, podając cenę netto i brutto.

Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

KONTAKT:

Informacji w sprawie specyfikacji technicznej sprzętu udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

 1. Oferty będą rozpatrywane w dwóch grupach. Dopuszcza się złożenie ofertczęściowych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego  o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 2).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług monitorowania oraz konserwacji systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług monitorowania oraz konserwacji systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej15 oraz ul. Makuszyńskiego 9. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA(Wymagania minimalne):

 1. Świadczenie usługi całodobowego monitorowania systemów alarmowych zainstalowanych  w budynkach PSSE w Krakowie oraz podjęcie interwencji:
  1. Budynek PSSE w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9:
   1. monitorowanie sygnału alarmowego – włamanie i napad,
   2. monitorowanie sygnału alarmowego – sabotaż systemu, sabotaż nadajnika (w przypadku ingerencji osoby nieupoważnionej w system, np. w przypadku zwarcia lub przerwy  w okablowaniu, otwarcia czujki, otwarcia obudowy centrali alarmowej, zerwania czujki, sygnalizatora lub innego elementu systemu),
   3. monitorowanie sygnału alarmowego o zaniku zasilania sieciowego (brak 230V),
   4. monitorowanie sygnału alarmowego w przypadku uszkodzenia układu zasilającego czujki (brak AUX),
   5. monitorowanie sygnału alarmowego – Załączenie/Wyłączenie (sygnał informacyjny pozwalający stwierdzić, czy osoba upoważniona właściwie zabezpieczyła obiekt i o której godzinie to nastąpiło),
   6. monitowanie sygnału alarmowego z czujnika temperatury w pomieszczeniu specjalnym (Serwerownia),
   7. telefoniczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji w obiekcie po wywołanym alarmie (operator telefonuje pod wskazane numery telefonów, informując o zaistniałym alarmie, przyczynie  i okolicznościach wystąpienia alarmu),
   8. przyjazdy prewencyjne grup interwencyjnych,
   9.     możliwość wywołania próbnego alarmu.
  2. Budynek PSSE w Krakowie ul. Gazowa 15:
   1. monitorowanie sygnału alarmowego – włamanie i napad,
   2. monitorowanie sygnału alarmowego – sabotaż systemu, sabotaż nadajnika (w przypadku ingerencji osoby nieupoważnionej w system, np. w przypadku zwarcia lub przerwy  w okablowaniu, otwarcia czujki, otwarcia obudowy centrali alarmowej, zerwania czujki, sygnalizatora lub innego elementu systemu),
   3. monitorowanie sygnału alarmowego o zaniku zasilania sieciowego (brak 230V),
   4. monitorowanie sygnału alarmowego w przypadku uszkodzenia układu zasilającego czujki (brak AUX),
   5. monitorowanie sygnału alarmowego – Załączenie/Wyłączenie (sygnał informacyjny pozwalający stwierdzić, czy osoba upoważniona właściwie zabezpieczyła obiekt i o której godzinie to nastąpiło),
   6. monitowanie sygnału alarmowego z czujnika temperatury w pomieszczeniu specjalnym (Serwerownia),
   7. monitowanie sygnałów alarmowych w pomieszczeniu pod specjalnym nadzorem (Magazyn Szczepionek -  chłodnia) dotyczących w szczególności:
    • braku zasilania 230 V,
    • przekroczenie górnego progu temperatury,
    • przekroczenie dolnego progu temperatury,
    • załączenie zapasowego agregatu chłodniczego,
    • załączenia agregatu prądotwórczego,
    • monitorowanie sygnałów alarmowych drogą radiową oraz linią telefoniczną,
   8. bezzwłoczne telefoniczne powiadamianie o otrzymanym sygnale alarmowym wskazane osoby, według uzgodnionej procedury powiadamiania do skutku.
 2. telefoniczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji w obiekcie po wywołanym alarmie (operator telefonuje pod wskazane numery telefonów, informując o zaistniałym alarmie, przyczynie  i okolicznościach wystąpienia alarmu),
 3.     przyjazdy prewencyjne grup interwencyjnych,
 4.     możliwość wywołania próbnego alarmu.
 5. Świadczenie usługi konserwacji lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych  w budynkach PSSE w Krakowie (usługa wykonywana raz na kwartał):
 6. Utrzymanie lokalnych systemów alarmowych w stanie przydatnym do użytku poprzez dokonywanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.
 7. Budynek PSSE w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9:
  1. sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń,
  2. sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu,
  3. sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurami,
  4. sprawdzenie, czy system jest w stanie całkowitej gotowości do pracy.
 8. Budynek PSSE w Krakowie ul. Gazowa 15:
  1. sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń,
  2. sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu,
  3. sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurami,
  4. sprawdzenie, czy system jest w stanie całkowitej gotowości do pracy,
  5. sporządzenie dodatkowego protokołu z wykonania czynności konserwacyjnych systemu alarmowego w pomieszczeniu pod specjalnym nadzorem (Magazyn Szczepionek -  chłodnia).
 9. Sporządzenie protokołu z wykonania czynności konserwacyjnych.
 10. W przypadku awarii systemu pomiędzy kolejnymi przeglądami bezzwłocznie usunięcie usterki, awarii.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lubw siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowieul. Gazowa 15,  31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i bruttoza całość zamówienia.

KONTAKT:

Informacji udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UWAGI:

 1. Zamówienie może być realizowane przez Wykonawców posiadających kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający uznaje warunek spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesje  w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób  i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.).
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofertczęściowych.
 3. Termin wykonania usług od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r.
 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usług.
 5. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego  o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług monitorowania oraz konserwacji systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej15 oraz ul. Makuszyńskiego 9 (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 2).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług monitorowania oraz konserwacji systemów alarmowych

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów biurowych, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe BIURO PLUS Włodzimierz Leszczyńskiul. Nad Drwinią 8B, 30-741 Kraków
Oferowana cena brutto – 2 069,77zł,

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie