Zapytanie cenowe - świadczenie usług medycznych polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami PSSE w Krakowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług medycznych polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami PSSE w Krakowie. Świadczenie usług medycznych powinno obejmować w szczególności: badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania lekarskie i wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie, z poniżej podanym zakresem.

Lp.

Rodzaj stanowiska/ zakres badań

Cena z analityką

Cena bez analityki

Czas oczekiwania na badanie

        1.       

Stanowisko techniczne (bez szkodliwości i czynników narażenia):

- morfologia krwi ,OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

        2.       

Stanowisko biurowe (praca przy komputerze):

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie okulistyczne oraz ewentualne wydanie zaświadczenia o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

        3.       

Praca na stanowisku decyzyjnym (+praca przy komputerze)

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne, cholesterol całkowity,

- EKG spoczynkowe,

- badanie okulistyczne oraz ewentualne wydanie zaświadczenia o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

        4.       

Stanowisko techniczne (praca na wysokości pow. 3 m):

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie okulistyczne,

- badanie laryngologiczne,

- badanie neurologiczne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

        5.       

Kierowca pojazdu służbowego kat. B – badanie wstępne:

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne, poziom glukozy we krwi,

- badanie neurologiczne,

- badanie okulistyczne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (i badań kierowców) z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

Badanie psychologiczne w czasie badań wstępnych

 

 

 

        6.       

Kierowca pojazdu służbowego kat. B – badanie okresowe

- morfologia krwi ,OB, mocz - badanie ogólne, poziom glukozy we krwi,

- badanie okulistyczne,

- badanie widzenia zmierzchowego,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (i badań kierowców) z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

        7.       

Badanie kontrolne (po zwolnieniu chorobowym pow. 30 dni)

 

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu (12) 430 69 96, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. godz. 11:00 podając cenę brutto za wskazane powyżej świadczenia medyczne.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych dla PSSE w Krakowie

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Zapytanie cenowe - przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliwa do samochodów służbowych PSSE w Krakowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliwa do samochodów służbowych PSSE w Krakowie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (załącznik nr 1) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu  (12) 430 69 96, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. godz. 13:00.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliwa do samochodów służbowych PSSE w Krakowie

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2018”

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, na podstawie art. 138o ust. 4 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2018” – znak AD-281-1/17, nie udzielił zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W przedmiotowym postępowaniu w trakcie czynności otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynoszącą 166 700,00 złotych brutto, w tym na realizację zamówienia „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” kwotę 65 013,00 złotych brutto, natomiast na realizację zamówienia „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” 101 687,00 złotych brutto.

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert tj. do dnia 4 grudnia 2017 roku, do godz. 12:00, wpłynęły dwie oferty złożone przez Wykonawców na zamówienie dotyczące „Pakietu I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa”. Oferta 1 złożona przez firmę LANDE Sp. z o.o., ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków, z ceną oferty w wysokości 72 965,07 zł brutto oraz oferta nr 2 złożona przez Pocztę Polską S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa z ceną oferty 222 349,15 zł brutto. Natomiast na zamówienie dotyczące „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę Poczta Polska S. A. z ceną oferty 328 405,90 zł brutto.

Mając na uwadze fakt, iż ceny wskazane w tych ofertach przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o nieudzieleniu zamówień w obu pakietach.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne

Zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na

 

Usługi pocztowe na rok 2018.

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,

tel.: 12 430-70-46, faks: 12 430-69-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres strony internetowej: www.pssekrakow.pl,

NIP: 675-11-59-603, REGON: 351371049.

II.   Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jestusługa odbierania, przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz obsługa zwrotów nadawanych przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w podziale na pakiety, zgodnie ze specyfikacją ilościową znajdującą się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką pocztową w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego pod warunkiem uwzględnienia tej usługi w cenie oferty.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV:

64110000-0 Usługi pocztowe

III. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca musi załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481).

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić:

a) aktualne zezwolenie wydane przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) lub

b) zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa UKE w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Dokument należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2) posiadają zdolność techniczną do wykonania zamówienia, tj. dysponują przynajmniej jedną placówką pocztową znajdującą się w miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia listy placówek pocztowych spełniających wyżej wymienione wymagania.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Maria Lisak, tel. 12 430 70 46 w. 120 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Oferta (wraz z załącznikami przewidzianymi przez Zamawiającego) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz
z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty wymagane od wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za zgodność z oryginałem”.

5. Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 1do Ogłoszenia o zamówieniu.

6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną pieczęcią Wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na usługi pocztowe na rok 2018 - postępowanie nr AD-281-2/17

NIE OTWIERAĆ PRZED 21 grudnia 2017 r. GODZ. 12:30”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być ponumerowane. Wymagane, jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111,w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godziny 12:00.

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2017 r. o godzinie 12:30 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro p. 113.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.

3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.

4. Obliczając cenę oferty należy podać: wartość brutto (cena oferty), wartość netto oraz stawkę podatku VAT.

5. Ceny należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.

6. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

X. Kryteria i sposób oceny ofert

Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych kryteriów:

Oferty będą oceniane z określonym procentowym znaczeniem:

  • Cena 100%

Ocena punktowa w kryterium cena zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

 

        C n
C = ----- x 100 pkt
        C o

 

C – ocena punktowa w kryterium cena

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Co – cena oferty ocenianej brutto

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium cena – 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w ofercie.

3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

4. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, zamówienie nie zostanie udzielone.

XII. Istotne postanowienia umowy

Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacja z otwarcia ofert - „Usługi pocztowe na rok 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2018”

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

 

  1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  2. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń UPS dla niżej wymienionych grup.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących firm:

Grupa 1– Komputer przenośny typu laptop - 4 szt.
RAM – SERWIS Sp. z o. o. ul. Ładna 29, 31-444 Kraków
cena brutto - 13 992,48zł

Grupa 2 – Urządzenie UPS - 2 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 30-072 Kraków
cena brutto 5 098,00zł

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie