Zapytanie ofertowe - na wykonanie konserwacji zwykłej dźwigu osobowego Q=630 kg

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie konserwacji zwykłej dźwigu osobowego Q=630 kg, zamontowanego w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15 w Krakowie w zakresie i w sposób ustalony dokumentacją:

 1. Obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie dotyczącym konserwacji dźwigów.
 2. Instrukcji Konserwacji i Obsługi Elektrycznych Dźwigów Pionowych w zakresie dotyczącym konserwacji dźwigów oraz do przeprowadzania drobnych napraw. Przez naprawy drobne rozumie się naprawy lub wymianę uszkodzonych elementów dźwigowych takich jak: cewki, styki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, osprzęt śrubowy, instrukcje, uzupełnienia oleju w smarowniczkach.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dźwigu w stałej sprawności technicznej i gotowości,  z wyjątkiem postojów niezbędnych dla czynności konserwacyjnych i naprawczych.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług bez wezwania ze strony Zamawiającegoi bez zlecenia – raz w miesiącu.
 5. Wykonawca wykonuje stosownie do potrzeb za dodatkowym zleceniem Zamawiającego sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji uziemień roboczych i rezystancji stanu izolacji dźwigu, za co Zamawiający obciążony zostanie dodatkowo niezależnie od ryczałtu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 grudnia 2018 r. godz. 12:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.

KONTAKT:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

 1. Termin wykonania usługi od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie konserwacji.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji dźwigu osobowego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi konserwacji dźwigu osobowego w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Informacja z otwarcia ofert - „Usługi pocztowe na rok 2019”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2019”.

Na realizację całości przedmiotu zamówienia Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, zamierza przeznaczyć kwotę 197 000,00 złotych brutto, w tym na realizację zamówienia „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” kwotę 72 000,00 złotych brutto, natomiast na realizację zamówienia „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” 125 000,00 złotych brutto.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, iż w dniu 30 listopada 2018 r. dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły do postępowania na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące oferty:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Oferta nr 1 – LANDE Sp. z o. o.ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków – cena brutto 72 631,67 złotych.

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 129 581,30 złotych.

 

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 120 468,00 złotych

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia „Usługi pocztowe na rok 2019”

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz programu biurowego

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego” według załączników tj. specyfikacji technicznej dla niżej wymienionych grup:

Grupa 1 – Komputer stacjonarny z monitorem – 2 szt.

Grupa 2 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 1 szt.

Grupa 3 – Program biurowy – 3 szt.

GWARANCJA:

 1. Dostawca zapewnia gwarancję na sprzęt komputerowy nie krótszą niż 36 miesiące od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.

 2. Dostawca nie jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej.

 3. Dostawca nie ma prawa stosować plomb uniemożliwiających otworzenie wnętrza obudowy komputera.

 4. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowej gwarancji uruchomieniowej dla wszystkich grup w systemie DOA (dead-on-arrival), w ramach której na podstawie protokołu odbioru wymieni dostarczony niesprawny sprzęt na nowy, w terminie do 3 dni roboczych bez uruchamiania procedury serwisowej. Sprawdzenie sprzętu przez Zamawiającego odbędzie się w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego.

 5. Składając ofertę należy podać, na jaki okres udziela się gwarancji.

DOSTAWA: Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego pod adres:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków,

w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia
4 grudnia 2018 r. godz. 12:00, podając cenę netto i brutto.

Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

KONTAKT:

Informacji w sprawie specyfikacji technicznej sprzętu udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI: Oferty będą rozpatrywane w trzech grupach. Dopuszcza się złożenie ofertczęściowych.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

 8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

 9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług medycznych, polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami PSSE w Krakowie. Świadczenie usług medycznych powinno obejmowaćw szczególności: badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania lekarskie i wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie, z poniżej podanym zakresem:

Lp.

Rodzaj stanowiska/ zakres badań

Cena z analityką

Cena bez analityki

Czas oczekiwania na badanie

          1.         

Stanowisko techniczne (bez szkodliwości i czynników narażenia):

- morfologia krwi ,OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          2.         

Stanowisko biurowe (praca przy komputerze):

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie okulistyczne oraz ewentualne wydanie zaświadczenia o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          3.         

Praca na stanowisku decyzyjnym (+praca przy komputerze)

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne, cholesterol całkowity,

- EKG spoczynkowe,

- badanie okulistyczne oraz ewentualne wydanie zaświadczenia o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          4.         

Stanowisko techniczne (praca na wysokości pow. 3 m):

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie okulistyczne,

- badanie laryngologiczne,

- badanie neurologiczne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          5.         

Kierowca pojazdu służbowego kat. B – badanie wstępne:

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne, poziom glukozy we krwi,

- badanie neurologiczne,

- badanie okulistyczne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (i badań kierowców) z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

Badanie psychologiczne w czasie badań wstępnych

 

 

 

          6.         

Kierowca pojazdu służbowego kat. B – badanie okresowe

- morfologia krwi ,OB, mocz - badanie ogólne, poziom glukozy we krwi,

- badanie okulistyczne,

- badanie widzenia zmierzchowego,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (i badań kierowców) z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

          7.         

Badanie kontrolne (po zwolnieniu chorobowym pow. 30 dni)

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2018 r. godz. 12:00, podając cenę brutto.

KONTAKT:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew.120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

1.      Termin wykonania usługi od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2.      Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług.

3.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12)644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1) Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych, polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami PSSE w Krakowie (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

1) usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

2) prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych dla PSSE w Krakowie

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych RICOH

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych RICOH, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

COPY FELIX ul. Witkowicka 72, 31-242 Kraków
cena brutto – 5 276,70 zł,

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie