Zapytanie ofertowe - świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług medycznych polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Zakres świadczonych usług medycznych obejmujew szczególności: badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania lekarskie i wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie, z poniżej podanym zakresem:

Lp.

Rodzaj stanowiska/ zakres badań

Cena z analityką

Cena bez analityki

Czas oczekiwania na badanie

1.

Stanowisko techniczne (bez szkodliwości i czynników narażenia):

- morfologia krwi ,OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

2.

Stanowisko biurowe (praca przy komputerze):

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie okulistyczne oraz ewentualne wydanie zaświadczenia o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

3.

Praca na stanowisku decyzyjnym (+praca przy komputerze)

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne, cholesterol całkowity,

- EKG spoczynkowe,

- badanie okulistyczne oraz ewentualne wydanie zaświadczenia o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

4.

Stanowisko techniczne (praca na wysokości pow. 3 m):

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne,

- badanie okulistyczne,

- badanie laryngologiczne,

- badanie neurologiczne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

5.

Kierowca pojazdu służbowego kat. B – badanie wstępne:

- morfologia krwi , OB, mocz - badanie ogólne, poziom glukozy we krwi,

- badanie neurologiczne,

- badanie okulistyczne,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (i badań kierowców) z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

Badanie psychologiczne w czasie badań wstępnych

 

 

 

6.

Kierowca pojazdu służbowego kat. B – badanie okresowe

- morfologia krwi ,OB, mocz - badanie ogólne, poziom glukozy we krwi,

- badanie okulistyczne,

- badanie widzenia zmierzchowego,

- badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (i badań kierowców) z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

 

 

 

Badanie psychologiczne w czasie badań okresowych

 

 

 

7.

Badanie kontrolne (po zwolnieniu chorobowym pow. 30 dni)

 

 

 

8.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

 

 

 

 1. Przewidywana liczba badań lekarskich:
  1. badania wstępne – 10 osób.
  2. badania okresowe – 59 osób,
  3. badania kontrolne – 15 osób.

Powyżej podana została szacunkowa liczba badań. Liczba ta jest jedynie założeniem. Wykonawca składający ofertę wyraża gotowość zrealizowania większej liczby usług (o ile zaistnieje taka konieczność) stosując zaoferowaną w postępowaniu cenę. W przypadku mniejszej liczby zleceń Wykonawca nie będzie występował z roszczeniem do Zamawiającego z związku z mniejszym zakresem w stosunku do przewidywanego. W takim przypadku ceny również pozostaną bez zmian.

 1. Świadczenia medycyny pracy powinny być wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
 2. Podstawą świadczenia usług medycznych będzie imienne skierowanie wystawione przez Zamawiającego.
 3. Wykonywanie badań powinno się odbywać się w każdy dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00.
 4. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
  1. przyjęcia osób kierowanych z możliwością zakończenia badań skierowanej osoby w ciągu jednego dnia,
  2. wykonania badań wstępnych i okresowych nie później niż, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia się skierowanej osoby. W przypadku badań kontrolnych wykonywanych po długotrwałym zwolnieniu lekarskim w dniu wystawienia skierowania, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością wykonania dodatkowych badań dopuszcza się możliwość zakończenia powyższych badań w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty udzielenia skierowanemu pierwszego świadczenia,
  3. wydania osobie skierowanej na badania dokumentów stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
  4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji lekarskiej z przeprowadzonych badań przez cały okres sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2019 r. godz. 11:00, podając ceny brutto.

KONTAKT:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew.120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

 1. Termin wykonania usługi od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w okresach miesięcznych, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych usług.
 3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług, na podstawie złożonej oferty oraz warunków określonych w zapytaniu cenowym.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 5. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane ceny pozostaną niezmienne przez okres obowiązywania umowy.
 6. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dochowanie 30 dniowego terminu związania z ofertą. (liczonego od terminu składania ofert).

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Ogłoszenia wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych dla PSSE w Krakowie

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne

Zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na usługi pocztowe na rok 2020.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,

tel.: 12 430-70-46, faks: 12 430-69-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres strony internetowej: www.pssekrakow.pl,

NIP: 675-11-59-603, REGON: 351371049.

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia sąusługi przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz obsługa zwrotów nadawanych przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w podziale na pakiety, zgodnie ze specyfikacją ilościową znajdującą się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką pocztową w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego.
 2. Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego pod warunkiem uwzględnienia tej usługi w cenie oferty.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV:

64110000-0 Usługi pocztowe

III. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca musi załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.).

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić:

 1. aktualne zezwolenie wydane przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub
 2. zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa UKE w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Dokument należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 1. posiadają zdolność techniczną do wykonania zamówienia, tj. dysponują przynajmniej jedną placówką pocztową znajdującą się w miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia listy placówek pocztowych spełniających wyżej wymienione wymagania.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Maria Lisak, tel. 12 430 70 46 w. 120 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Oferta (wraz z załącznikami przewidzianymi przez Zamawiającego) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 4. Dokumenty wymagane od wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za zgodność z oryginałem”.
 5. Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 1do Ogłoszenia o zamówieniu.
 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną pieczęcią Wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na usługi pocztowe na rok 2020 - postępowanie nr AD-281-2/19

NIE OTWIERAĆ PRZED 7 listopada 2019 r. GODZ. 12:00”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

 1. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być ponumerowane. Wymagane, jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111, w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. do godziny 11:45.
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2019 r. o godzinie 12:00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro p. 113.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
 3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
 4. Obliczając cenę oferty należy podać: wartość brutto (cena oferty), wartość netto oraz stawkę podatku VAT.
 5. Ceny należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.
 6. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

X. Kryteria i sposób oceny ofert

Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych kryteriów:

Oferty będą oceniane z określonym procentowym znaczeniem:

 • Cena                  100%

 

Ocena punktowa w kryterium cena zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

 

 C n

 C = X 100 pkt

       C o

 

C – ocena punktowa w kryterium cena

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Co – cena oferty ocenianej brutto

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium cena – 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w ofercie.
 3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, zamówienie nie zostanie udzielone.

XII. Istotne postanowienia umowy

Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

XIII. Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoo wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro na „Usługi pocztowe na rok 2020” (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

 

 1. Formularz ofertowy                                                                               - załącznik nr 1
 2. Istotne postanowienia umowy                                                                - załącznik nr 2

 

Aktualizacja 9.12.2019: Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Zapytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę papieru termicznego

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę 45 ryz papieru termicznego A4 do drukarek Brother PJ-622, 662, 762 pakowanego w ryzach po 1000 arkuszy, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków
cena brutto – 5 728,73zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych RICOH

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych RICOH, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

COPY FELIX ul. EISENBERGA 7, 31-523 Kraków
cena brutto – 7 205,34zł,

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych RICOH

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę tonerów do niżej wymienionych urządzeń wielofunkcyjnych RICOH w następujących ilościach:

Lp.

Rodzaj urządzenia

Ilość tonerów

Jednostkowa cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Uwagi

1.

Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP 201 SPF

24

 

 

 

Toner oryginalny

2.

Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP 301 SPF

30

 

 

 

Toner oryginalny

3.

Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP 2554 SP

16

 

 

 

Toner oryginalny

Razem

 

 

 

Warunki płatności:

Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Dostawa:

Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę tonerów pod adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,

w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. godz. 11:00, podając cenę netto i brutto.

Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46 w. 120 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inne informacje:

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamawianej ilości towaru do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.

 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie