Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w sprawie ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego

Zamawiający informuje, że w dniu  26 listopada 2018 r. jeden z Wykonawców zwrócił siędo niego z prośbąo wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający przedstawia poniżej treśćpytania i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

 1. Potrzebuję informacji o wypłaconych odszkodowaniach - z jakiego tytułu zostały wypłacone i w jakich latach?

Odpowiedź na pytanie 1.

Kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 3 115,99 zł i dotyczyła:

Odszkodowanie w kwocie 1238,33 zł z tytułu uszkodzonego zasilacza i nadtopionego wejścia zasilania na płycie głównej w laptopie ASUS PU301 - wypłata w sierpniu 2016 r.

Odszkodowanie w kwocie 1398,60 zł z tytułu uszkodzonej mechanicznie płyty głównej w drukarce Brother PJ622 - wypłata w styczniu 2017 r.

Odszkodowanie w kwocie 398,62 zł z tytułu uszkodzenia mechanicznego gniazda USB na płycie głównej w drukarce Brother PJ622 - wypłata w lutym 2017 r.

Odszkodowanie w kwocie 80,44 zł z tytułu uszkodzonej dolnej obudowy oraz uszkodzonego i/o board usb/rj45 w laptopie Lenovo PU301LA - wypłata w grudniu 2017 r.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego.

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego tj.:

 

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Klauzula dodatkowa w polisie

Suma ubezpieczenia

1.

136 sztuk laptopów

 

Opcja ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia

427 184 zł

2.

116 sztuk drukarek termicznych

Opcja ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia

245 777 zł

3.

131 sztuk oprogramowania zainstalowanego w ww. laptopach

Opcja ubezpieczenia mienia, użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia

118 209 zł

 

Okres ubezpieczenia: od 5 grudnia 2018 r. do 4 grudnia 2019 r.

Wykaz sprzętu i oprogramowania znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Wraz z ofertą cenową należy przedstawić ogólne warunki ubezpieczenia.

Warunki płatności: 12 grudnia 2018 r.

Informacje dodatkowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Krakowie jest państwową jednostką budżetową, finansowaną z budżetu państwa. Stacja nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym nie osiąga przychodów.

Sprzęt użytkowany będzie wyłącznie na terytorium RP.

W okresie 36 ostatnich miesięcy zgłoszono 4 szkody.

Kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 3035,55 zł.

W przypadku finalizacji umowy ubezpieczenia Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz sprzętu wraz z numerami inwentarzowymi.  

W zapytaniu ofertowym wymieniono sumy brutto.

Informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela Pani Małgorzata Szewczyk pod nr telefonu 12 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ofertę cenową wraz z podpisanym załącznikiem nr 2 prosimy przesłać na adres email: adTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 29 listopada 2018 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15 w Krakowie.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1)    Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2)    Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 3. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 4. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

1)    usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

2)    prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

3)    prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 2).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Rapid nr rej. KR3C097 na okres od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia 25 listopada 2019 r.

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Rapid nr rej. KR3C097 na okres od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia 25 listopada 2019 r. jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Compensa TU SA, Vienna Insurance Group I Oddział w Krakowie, ul. Kordylewskiego 1, 31-542 Kraków.
Cena brutto – 1 615,00 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne

zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotychrównowartości kwoty 750 000 euro,


na usługi pocztowe na rok 2019.

I.  Nazwa i adres zamawiającego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,

tel.: 12 430-70-46, faks: 12 430-69-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres strony internetowej: www.pssekrakow.pl,

NIP: 675-11-59-603, REGON: 351371049.

II.  Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia sąusługiprzyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz obsługa zwrotów nadawanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w podziale na pakiety, zgodnie ze specyfikacją ilościową znajdującą się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką pocztową w miejscowości,
  w której znajduje się siedziba Zamawiającego.
 2. Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego pod warunkiem uwzględnienia tej usługi w cenie oferty.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV:

64110000-0 Usługi pocztowe

III. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca musi załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.).

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić:

a)      aktualne zezwolenie wydane przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
lub

b)      zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa UKE w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Dokument należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

2)      posiadają zdolność techniczną do wykonania zamówienia, tj. dysponują przynajmniej jedną placówką pocztową znajdującą się w miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia listy placówek pocztowych spełniających wyżej wymienione wymagania.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Maria Lisak, tel. 12 430 70 46 w. 120 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.      Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim.

3.      Oferta (wraz z załącznikami przewidzianymi przez Zamawiającego) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz
z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4.      Dokumenty wymagane od wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za zgodność z oryginałem”.

5.      Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 1do Ogłoszenia o zamówieniu.

6.      Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną pieczęcią Wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na usługi pocztowe na rok 2019 - postępowanie nr AD-281-2/18

NIE OTWIERAĆ PRZED 30 listopada 2018 r. GODZ. 13:00”

Nieoznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

7.      Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być ponumerowane. Wymagane jest, aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111,
w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 12:30.

2.      Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r. o godzinie 13:00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro p. 113.

4.      Otwarcie ofert jest jawne.

5.      Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

6.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.      Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1.      Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.

3.      Wykonawca może podać tylko jedną cenę.

4.      Obliczając cenę oferty należy podać: wartość brutto (cena oferty), wartość netto oraz stawkę podatku VAT.

5.      Ceny należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.

6.      Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174).

X. Kryteria i sposób oceny ofert

Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych kryteriów:

Oferty będą oceniane z określonym procentowym znaczeniem:

-      Cena                  100%

 

Ocena punktowa w kryterium cena zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

 

                  C n

      C =    ----------   X 100 pkt

                        C o

 

C – ocena punktowa w kryterium cena

 

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Co – cena oferty ocenianej brutto

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium cena – 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty

1.      Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert.

2.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną, na adres mailowy podany
w ofercie.

3.      Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

4.      Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, zamówienie nie zostanie udzielone.

XII. Istotne postanowienia umowy

Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

XIII. Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

      1.            Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

      2.            Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

      3.            W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1)      Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2)      Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro na „Usługi pocztowe na rok 2019” (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 3. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 4. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

1)      usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

3)      prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 1. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 3).

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż wpłynęło zapytanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym na usługi społeczne <Kliknij tutaj>.

 

Informacja z otwarcia ofert - „Usługi pocztowe na rok 2019”

 

Informacja o udzieleniu zamówienia „Usługi pocztowe na rok 2019”

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

 

1.             Formularz ofertowy                                                         - załącznik nr 1

2.             Istotne postanowienia umowy                                         - załącznik nr 2

3.             Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  - załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe - oferta na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych RICOH

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę tonerów do niżej wymienionych urządzeń wielofunkcyjnych RICOH w następujących ilościach:

Lp.

Rodzaj urządzenia

Ilość tonerów

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP 201 SPF

60

 

 

Toner oryginalny

2.

Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP 301 SPF

15

 

 

Toner oryginalny

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 7 grudnia 2018 r.
 2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Dostawa

Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę tonerów pod adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Krakóww terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018 r. godz. 12:00, podając cenę netto i brutto.

Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

Kontakt

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46 w. 120 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamawianej ilości towaru do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych RICOH

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie