Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego oraz programu biurowego

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego, programu biurowego oraz drukarki termicznej, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących firm:

Grupa 1 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 1 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 30-072 Kraków
cena brutto 2 194,00 zł.

Grupa 2 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 3 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 30-072 Kraków
cena brutto 11 694,00 zł.

Grupa 3 – Program biurowy – 4 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 30-072 Kraków
cena brutto 4 032,00 zł.

Grupa 4 – Drukarka termiczna – 1 szt.
Centrum Druku Sp. J. ul. ul. Czarnowiejska 43, 30-054 Kraków
cena brutto 2 799,00 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - dostawa 1450 ryz papieru kserograficznego o wymiarach A4

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 1450 ryz papieru kserograficznego o wymiarach A4, gramaturze minimum 80g/m2, pakowanego w ryzach po 500 arkuszy i białości (CIE ) minimum 160.

DOSTAWA:

Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę papieru kserograficznego do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.

w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 14:00, podając cenę netto i bruttozakupu z dostawą do siedziby Stacji oraz wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku.

KONTAKT:

Informacji udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI:

 1. Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamawianej ilości towaru do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji zamówienia.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru kserograficznego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1).

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę papieru kserograficznego

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Grupa 1 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 1 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Twardowskiego 31, 30-001 Kraków
cena brutto 6 918,75.

Grupa 2 – Serwer – 2 szt.
Zapytanie ofertowe w tej grupie unieważnione z uwagi na brak ofert.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi sprzątania i odśnieżania obejścia nieruchomości PSSE w Krakowie zlokalizowanej przy ul. Gazowej 15

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

JURMA Sprzątanie Budynków ul. Krowoderska 53/13, 31-141 Kraków
cena brutto - 3 180,00 zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliwa do samochodów służbowych PSSE w Krakowie.

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

FLOTEX Polska II Sp. z o. o. Sp. K. ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów
cena brutto -  33 334,00 zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie