Witamy na stronie PSSE Kraków

 

Logo Niepodległa 2018  

Logo 100 lat służb sanitarnych w Polsce

  Logo Służby Cywilnej

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE Kraków

14 grudnia 2019 r. dniem pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. wolnego od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej – 14 grudnia 2019 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia - IX edycja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, że trwają zapisy szkół do IX edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia.

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, adresowanym do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak również do tych, które nie realizują programu, a chciałyby wziąć udział w konkursie.

Rejestracja szkół poprzez platformę elektroniczną www.konkurs.trzymajforme.pl odbywa się do 20.12.2019 r.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl

 

Opracowała: Mariola Koziarz

 

 

Zmiana przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych (…) wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności pochodzenia niezwierzęcego z państw trzecich oraz obowiązku stosowania systemu TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

Informacje dla importerów żywności w zakresie instrukcji dot. wnioskowania o funkcję w systemie TRACES-NT, zakładania konta w systemie EU Login oraz instrukcję wypełniania części CHED-D dostępne są na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/.

W przypadku pozostałych produktów nie objętych tymi przepisami stosuje się przepisy krajowe opisane w poniższym artykule „Zasady importu środków spożywczych z krajów z poza Unii Europejskiej”.

Zasady importu środków spożywczych z krajów z poza Unii Europejskiej

Import żywności z krajów trzecich objętej rozporządzeniem krajowym

Środki spożywcze niezwierzęcego pochodzenia wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz.U. z 2011 Nr 272 poz. 1612) importowane z państw trzecich i wprowadzane w Polsce do obrotu podlegają granicznej kontroli sanitarnej. Graniczną kontrolą objęte są również materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością znajdujące się w tym wykazie.

Sposób i tryb przeprowadzania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej urzędowej kontroli żywności, w tym również granicznej kontroli sanitarnej żywności pochodzenia niezwierzęcego, określa rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Szczegółowe przepisy w tym zakresie znajdują się w art. 79 – 84 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252, z późn. zm.).

Graniczne kontrole sanitarne przeprowadzają w przejściach granicznych państwowi graniczni inspektorzy sanitarni oraz w miejscu przeznaczenia towarów (w siedzibie importera albo odbiorcy) państwowi powiatowi lub państwowi graniczni inspektorzy sanitarni.

Osoba odpowiedzialna za przywóz towaru, zgodnie z art. 81 ww. ustawy składa wniosek o przeprowadzenie kontroli do właściwego organu PIS nie później niż na 48 godzin, a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny, przed planowanym przywozem.

Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych (Dz. U. z 2007 Nr 44 poz. 286)

Zgodnie z art. 16 ww. rozporządzenia (WE) 882/2004 kontrole urzędowe obejmują m.in. kontrolę dokumentacji, wyrywkową kontrolę identyfikacyjną oraz w stosownych przypadkach kontrolę bezpośrednią.

Kontrola bezpośrednia oznacza kontrolę żywności, która może obejmować kontrolę środków transportu, opakowania zbiorczego, etykietowania oraz temperatury oraz pobieranie próbek do analizy i badania laboratoryjne, a także wszelkie inne kontrole niezbędne do sprawdzenia zgodności z prawem żywnościowym.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w przypadku podejrzenia niezgodności z wymaganiami zdrowotnymi, albo gdy istnieją wątpliwości odnośnie identyfikacji towaru przeprowadzane są kontrole bezpośrednie. Oznacza to, że organy urzędowej kontroli żywności, w tym ograny Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w wyniku dokonanych oględzin, mogą każdorazowo pobrać próbki w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do jakości zdrowotnej badanego towaru lub jeżeli jest to uzasadnione ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa żywności.

W wyniku przeprowadzonej kontroli właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje świadectwo stwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych przez kontrolowane towary, a na podstawie świadectwa organy celne nadają dopuszczalne przeznaczenie celne.

Opłaty związane z przeprowadzeniem granicznych kontroli sanitarnych ponoszą przedsiębiorcy na podstawie przepisów art. 75 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz.U. z 2017 poz. 2012, z późn. zm.).

W zakresie granicznej kontroli sanitarnej obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz. U. z 2017 poz. 567).

Kontrola graniczna nie dotyczy towarów, które wwożone są w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter, m.in. w celu wykonania badań i doświadczeń lub w celach promocji i reklamy. Wynika to z art. 79 ust. 5 ww. ustawy.

Import żywności z krajów trzecich objętej rozporządzeniami unijnymi

Sposób i tryb przeprowadzania przez organy urzędowej kontroli żywności granicznej kontroli sanitarnej żywności pochodzenia niezwierzęcego określa rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200). Zgodnie z art. 16 ww. rozporządzenia (WE) nr 882/2004 kontrole urzędowe obejmują m.in. kontrolę dokumentacji, wyrywkową kontrolę identyfikacyjną oraz w stosownych przypadkach kontrolę bezpośrednią.

Kontrola bezpośrednia oznacza kontrolę żywności, która może obejmować kontrolę środków transportu, opakowania zbiorczego, etykietowania, temperatury oraz pobieranie próbek do analizy i badania laboratoryjne, a także wszelkie inne kontrole niezbędne do sprawdzenia zgodności z prawem żywnościowym.

W czasie granicznej kontroli sanitarnej próbki do badań laboratoryjnych pobiera się m.in.:

  1. W przypadku powzięcia, w wyniku dokonanych oględzin, uzasadnionego podejrzenia co do zgodności z wymaganiami zdrowotnymi towaru objętego kontrolą graniczną lub, jeżeli jest to uzasadnione, ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa żywności,
  2. Zgodnie z postanowieniami obowiązujących wprost przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli towarów przywożonych z państw trzecich.

Zgodnie z przepisami unijnymi importer powiadamia o planowanej dacie i czasie bezpośredniego przybycia przesyłki do wyznaczonego miejsca wprowadzenia (Designated Piont of Entry – DPE) przedkładając właściwemu organowi część I wspólnotowego dokumentu wejścia (Common Entry Document – CED), określonego w załączniku II do rozporządzenia nr 669/2009, przynajmniej na jeden dzień roboczy przed fizycznym przybyciem przesyłki.

Szczegółowe wymagania określają poszczególne rozporządzenia unijne.

 

Opracował: Andrzej Kadłub

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazuje informacje, że Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie organizuje konferencję „Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) - propozycje zajęć profilaktyczno-edukacyjnych”.

Czytaj więcej...

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie