Witamy na stronie PSSE Kraków

 

Logo Niepodległa 2018

 

Logo Służby Cywilnej

  

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE Kraków

 

Scenariusze zajęć - Zaszczep się wiedzą o szczepieniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na stronie internetowej http://zaszczepsiewiedza.pl/, w zakładce: DLA NAUCZYCIELI, zamieszczona została publikacja ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli na temat szczepień, która powstała w ramach konkursu "Zaszczep się wiedzą o szczepieniach" zorganizowanego pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Część scenariuszy jest oparta na książce Izabeli Filc-Redlińskiej pt.: „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”, dostępnej pod adresem http://zaszczepsiewiedza.pl/przygody-niedzwiadka-szczepana/.

W publikacji umieszczono scenariusze lekcji zarówno dla przedszkoli, klubów dziecięcych, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy do pobrania publikacji oraz realizacji proponowanych zajęć.

Załącznik:

  1. Publikacja „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach

 

Opracowała: Mariola Koziarz

 

Podstawowe warunki sanitarno-higieniczne dla pomieszczeń, w których zorganizowane zostaną stanowiska pracy.

Mając na uwadze postęp gospodarczy, a co za tym idzie licznie tworzone podmioty gospodarcze wykorzystujące dla swojej działalności dostępne na rynku komercyjnym pomieszczenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie pragnie zwrócić uwagę na zagadnienia związane z podstawowymi warunkami higieniczno-sanitarnymi dla pomieszczeń, w których mają być zorganizowane stanowiska pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu stron oraz mając świadomość problematyki związanej z właściwą organizacją stanowisk pracy wskazuje się, że głównymi aktami prawnymi regulującymi kwestie dotyczące miejsc przeznaczonych na pobyt ludzi (w budynkach), jak również lokalizacji stanowisk pracy są:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1065);
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Podstawowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę oraz z którym wiążą się wymogi higieniczno-sanitarne dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jest czas pobytu w danym pomieszczeniu.

W ustawodawstwie polskim rozróżnia się dwa rodzaje pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi tj.:

- pomieszczenia na pobyt czasowy (pobyt: 2-4h/d),

- pomieszczenia na pobyt stały (pobyt powyżej: 4h/d).

W związku z powyższym, jeśli czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, wówczas pomieszczenia takie nie są uważane za przeznaczone na pobyt ludzi.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy kolejny element, który powinien być uwzględniony przez podmiot organizujący stanowisko pracy tj. wysokość pomieszczenia. Wysokość pomieszczeń w zależności od charakteru przeznaczenia (w tym rodzaju i czasu pracy jaka będzie wykonywana) określona została w § 72 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (1) jak również w § 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (2).

Pamiętać należy, że pomieszczenia, których wysokość, z uwagi na możliwość występowania warunków uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia (np. pomieszczenia kuchenne, warsztaty mechaniczne, pralnie chemiczne) nie spełnia określonej minimalnej wartości, mogą być obniżone do poziomu nie mniej niż 2,5 m, pod warunkiem uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Równie ważnym aspektem jest położenie stanowiska pracy względem poziomu terenu przy budynku. Zgodnie z zapisami § 73 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (1) oraz w § 18 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (2), pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny być lokalizowane w poziomie terenu (lub powyżej). Analogicznie do kwestii wysokości pomieszczeń, dopuszczalne jest odstępstwo od powyżej wskazanych przepisów, jednak sytuacja taka zgodnie z § 73 ust. 2wymaga uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto, dbając o właściwe warunki pracy pamiętać należy o konieczności zapewnienia na stanowisku pracy stałej dostępu oświetlenia naturalnego. Wymóg ten określony został w § 57 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (1) oraz w § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (2). Dopuszczalne jest zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego na stanowisku pracy stałej, jednak sytuacja taka zgodnie z § 58 ust. 2 wymaga uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydanej w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy.

Niezwykle istotną kwestią, mającą ogromny wpływ na zdrowie i życie osób wykonujących pracę jest właściwa i skuteczna wymiana powietrza w pomieszczeniach, w których urządzone są stanowiska pracy. Konieczność zapewnienia wentylacji pomieszczeń, jak również szczegółowe wymogi, jakim winna ona odpowiadać, określone zostały w § 147 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (1) oraz § 32 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (2). Co więcej § 30 ww. rozporządzenia wskazuje, że na stanowiskach pracy niezbędne jest zapewnienie temperatury odpowiedniej do charakteru wykonywanej pracy.

Wyżej wskazane aspekty mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie ludzi i warunki pracy. Dlatego przy planowaniu poszczególnych rodzajów działalności należy mieć na uwadze wymogi zawarte w przepisach prawnych.

 

Wykonał. M. Gibas

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie informuje, iż z dniem 01.01.2020 r. w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie zostaje zlikwidowany sekretariat (w tym dziennik podawczy)

W związku z powyższym ulegają zmianie połączenia telefoniczne:

Oddział Epidemiologii Magazyn Szczepionek

(12) 430-69-30

Oddział Administracyjny

(12) 430-70-69

Centrala telefoniczna

(12) 430-70-46 (12) 430-70-59 oraz (12) 430-69-92

-  należy wybrać numer wewnętrzny zgodnie z nagranym komunikatem.

Numery wewnętrzne:

115  Magazyn Szczepionek 

117 Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

127 Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

125 Windykacja

134 Sekcja Finansowo-Księgowa

124 Sekcja Spraw Pracowniczych

120 i 121 Oddział Administracyjny

 

 

Data aktualizacji: 19 grudnia 2019 r.

 

 

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania-uczenia się w szkołach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zaleca zapoznanie się z  „Poradnikiem do oceny higieny procesu nauczania-uczenia się w szkołach podstawowych”, który stanowi pomoc merytoryczną i metodyczną dla dyrektorów szkół, a także może służyć jako wskazówka do stworzenia właściwych warunków dotyczących higieny procesu nauczania.

 

Źródło:

http://www.zgierz.pis.lodz.pl/zgierz/pliki/poradnik_higiena_nauczania_A4.pdf

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie