Miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem? Sprawdź, co robić w takiej sytuacji!

19.11.2020

Ustal rodzaj kontaktu i obserwuj swoje samopoczucie – to najważniejsze kroki, gdy podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Co jeszcze powinieneś zrobić?

 

Na zdjęciu młoda kobieta z chusteczką przy nosie
Ustal, czy kontakt był bliski czy przelotny
 
 • Co w przypadku, gdy kontakt nie był bliski?

Przede wszystkim przypomnij sobie, w jakiej sytuacji miałeś styczność z osobą chorą. Jeśli spotkanie było przelotne, z odległości większej niż 2 metry, ryzyko zakażenia jest niewielkie. W takim przypadku obserwuj swój stan zdrowia, dbaj o siebie i zachowuj się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie musisz poddawać się kwarantannie.

 • Co w przypadku, gdy kontakt był bliski?

Jeśli jednak:

 • kontakt z zakażonym był bliższy niż 2 metry i dłuższy niż 15 minut (przebywanie
  w jednym pomieszczeniu, bezpośrednia rozmowa),
 • jeśli nastąpił kontakt fizyczny (np. podanie ręki, dotknięcie zużytej chusteczki, narażenie na kaszel),

– istnieje większe prawdopodobieństwo zakażenia.

W takiej sytuacji:

 1. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus w zakładce Kontakt.
 2. Zostań w domu do momentu otrzymania decyzji o nałożeniu kwarantanny.
 3. Informacja ta zostanie Ci przekazana telefonicznie, poprzez automatyczne powiadomienie o kwarantannie.
 4. Zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa po otrzymaniu powiadomienia

 

Ważne! W tej sytuacji Twoi domownicy nie są objęci kwarantanną.

Jeśli masz pytania dotyczące kwarantanny – sprawdź koniecznie portal gov.pl/koronawirus, na którym znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

O kwarantannie poinformuj swojego pracodawcę telefonicznie, ZUS zrobi resztę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje Twojego pracodawcę o objęciu kwarantanną. Nie potrzebujesz eZLA czy zaświadczenia z sanepidu. Warto jednak, żebyś  mailowo lub telefonicznie zawiadomił szefa o przyczynie nieobecności w pracy.

Gdy jednak zdarzy się, że w systemie nie będzie informacji dla pracodawcy – złóż oświadczenie o przebywaniu na kwarantannie. Masz na to 3 dni od zakończenia kwarantanny.

Oświadczenie powinno zawierać kilka niezbędnych informacji:

 1. Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),
 1. Dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia,
 2. Twój podpis.

 

Jeśli nie masz objawów, zakończysz kwarantannę po 10 dniach

Po 10 dniach, w sytuacji braku objawów, Twoja kwarantanna jest zakończona. Możesz upewnić się o tym, sprawdzając informacje na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Pamiętaj! Obserwuj swoje samopoczucie. Jeśli poczujesz się gorzej i będziesz miał objawy COVID-19 – zadzwoń do lekarza pierwszego kontaktu. On oceni stan Twojego zdrowia i w razie potrzeby wystawi skierowanie na test.

Jeśli zostanę skierowany na test, to…
Zlecenie testu przez lekarza POZ zmieni Twoją sytuację. Negatywny wynik automatycznie kończy kwarantannę. Pozytywny oznacza zakażenie i izolację. W tej sytuacji Twoi współdomownicy zostaną poddani kwarantannie.

Wideo

 

 

Komunikat międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy – czwarta część 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:59619b36-fccf-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:59619b36-fccf-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla akrylonitrylu: ośmiogodzinne – 1 mg/m3 (0,45 ppm); krótkotrwałe – 4 mg/m3 (1,8 ppm) i propozycję oznakowania „skóra”. Wartości te będą miały zastosowanie po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE.

Akrylonitryl to substancja rakotwórcza kategorii zagrożenia 1B. Główne zastosowania akrylonitrylu to produkcja włókien akrylowych i modakrylowych, tworzyw sztucznych ABS (akrylonitryl-butadien-styren) i SAN (styrenakrylonitryl) oraz synteza akrylamidu i nitrylu kwasu adypinowego. W 2016 r. w 29 zakładach pracy w Polsce na akrylonitryl było narażonych ponad 900 osób. Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w latach 2016-2017 nie odnotowano przypadków przekroczenia dotychczas obowiązującej wartości NDS (2 mg/m3) lub wartości chwilowej, NDSCh (10 mg/m3).

Informacje dotyczące akrylonitrylu w środowisku pracy można znaleźć w:

Prosimy o przekazywanie do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) informacji dotyczących:

 • stosowania akrylonitrylu w przedsiębiorstwach
 • poziomów stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy
 • liczby narażonych pracowników
 • stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.

W celu ograniczenia narażenia zawodowego na akrylonitryl do proponowanych przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN poziomów dopuszczalnych stężeń, tj. NDS – 1 mg/m3 oraz NDSCh – 3 mg/m3, wskazane jest opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Zapraszamy także do korzystania z forum zadawania pytań w bazie CHEMPYł (www.ciop.pl/chempyl), a także do dzielenia się na forum dyskusyjnym bazy Państwa doświadczeniami związanymi z narażeniem na akrylonitryl, a szczególnie informacjami na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem tego czynnika, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładach.

 

Informacja dla ubezpieczonych o podstawie wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia w związku z odbywaniem kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych lub opieki nad takimi osobami

(stan prawny na dzień 2.12.2020 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), obowiązujące od dnia 2.12.2020 r. przewiduje w § 7, że podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych (od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie EWP o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie tę informację płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w ten sposób, osoba poddana kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w takim oświadczeniu. Wzór oświadczenia dostępny tutaj (oświadczenie nr 1)

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat, chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym chorym członkiem rodziny jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Wzór oświadczenia dostępny tutaj (oświadczenie nr 2)

Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie w związku z faktem, że jest osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującą, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbywania takiej kwarantanny. Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Wzór oświadczenia dostępny tutaj (oświadczenie nr 3)

Nowe zasady obejmowania osób kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych - brak wydawania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(stan prawny na dzień 2.12.2020 r.)

1. W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

2. Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

3. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwemprzeznaczonego do tego celu systemu teleinformatycznego.  Obowiązek ten jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, 567i 1493), ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Uwaga! Obowiązku poddania się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny w  rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

4. Obowiązek kwarantanny dotyczy osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkujących.

Obowiązek ten powstaje od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, i trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

UWAGA! Obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującej z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, za okres nieobecności w pracy z  powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia, o którym mowa w art.92 ustawy z  dnia 26czerwca 1974r. –Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o  konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132).

Oświadczenie zawiera imię i  nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Uwaga! W przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, kwarantanna ulega zakończeniu w momencie zakończenia izolacji osoby, z którą wspólnie zamieszkują lub gospodarują, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jeżeli osoba ta (uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2), będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.

5. Do dnia 27 grudnia 2020 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną UE, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Obowiązek ten jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. 

Kontakt z PSSE w Krakowie

 

+48 22 25 00 115

Ponadto istnieje możliwość kontaktu z PSSE w Krakowie za pomocą poczty elektronicznej:

e-mail:

 • Oddział Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Epidemiologii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Higieny PracyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Higieny Komunalnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w KrakowieTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Administracji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP: (/pssekrakow/SkrytkaESP)

Dodatkowy kontakt w sprawie SARS-COV-2/COVID-19:

1. Kontakt dla osób, które uzyskały dodatni wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Osoba, która zakończyła odbywanie kwarantanny związanej z przekroczeniem granicy RP i chce uzyskać świadczenia od pracodawcy lub ZUS, powinna przedłożyć pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Przykładowy wzór oświadczenia można znaleźć np. na stronie ZUS (oświadczenie - wzór). Osoby, wspólnie zamieszkujące z taką osobą, także zobowiązane do odbycia kwarantanny, składają swoim pracodawcom lub ZUS oświadczenie według następującego wzoru - oświadczenie - osoba wspólnie zamieszkująca.  Oświadczenia takie można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

Jeśli dla pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie zgłaszającego jest niewystarczające, wówczas to ZUS lub PRACODAWCA może wystąpić do tut. Inspektora o potwierdzenie odbycia kwarantanny, a złożony wniosek musi być UZASADNIONY (Inspektor wyda w takiej sytuacji zaświadczenie w oparciu o dane z systemu EWP).

Z uwagi na fakt, że decyzje nakładające obowiązek poddania się kwarantannie mogą być przesyłane ich adresatom na wskazane adresy poczty elektronicznej z opóźnieniem (co związane jest z podejmowaniem przez tut. organ w pierwszej kolejności takich działań przeciwepidemicznych jak m.in. zbieranie wywiadów epidemiologicznych oraz opracowywanie informacji dotyczących potwierdzonych zakażeń) PPIS w Krakowie prosi by w oczekiwaniu na taką decyzję nie występować o wydanie zaświadczenia o odbywaniu kwarantanny, albowiem potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego wynikać będzie z treści tej decyzji.

3. Zgłoszenie przez pracodawcę listy osób z bliskiego kontaktu z pracownikiem, u którego potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. 

Lista powinna zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, datę ostatniego kontaktu z osobą zakażoną/chorą

 • branża żywieniowo-żywnościowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • obiekty służby zdrowia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • obiekty użyteczności publicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l
 • pozostałe zakłady pracy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • placówki oświatowo-wychowawcze: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie