Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje o podstawowych wymogach obowiązujących przy prowadzeniu działalności w zakresie usług kosmetycznych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna(Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1261), powołana została m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy.Wszystko to w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Działalność ta opiera się zawsze o wymogi zawarte w obowiązujących przepisach prawnych. Tak też dzieje się w przypadku nadzoru nad zakładami kosmetycznymi. Istnieje w nich bowiem niebezpieczeństwo zakażenia wirusami krwiopochodnymi, bakteriami chorobotwórczymi oraz wszelkimi grzybicami skóry.

Praca w salonie kosmetycznym jest nierozerwalnie związana z zachowaniem reżimu sanitarnego i przestrzeganiem wymogów zawartych w przepisach prawa.

Każdy Inwestor, który chce prowadzić działalność w zakresie usług kosmetycznych powinien przygotować do tego celu lokal, zespół pomieszczeń, które będą odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności.

Wymagania ogólnoprzestrzenne i sanitarne zawarte są w obowiązujących przepisach prawnych:

  • ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1866),
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zakład kosmetyczny powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu, podłączonego do sieci uzbrojenia terenu. W obiekcie winno się wydzielić pomieszczenia, gdzie świadczone będą usługi, pomieszczenia/ miejsca do spożywania posiłków przez personel oraz szatnie/ miejsca wyposażone w szafki do higienicznego przechowywania odzieży własnej i ochronnej pracowników zatrudnionych w zakładzie,  jak i poczekalnię z miejscem wydzielonym, przeznaczonym na odzież wierzchnią klientów. Dodatkowo w placówce trzeba zapewnić możliwość korzystania z węzła sanitarnego dla klientów i personelu (może to być węzeł wspólny). Pomieszczenia higieniczno – sanitarne muszą być wyposażone w miskę ustępową oraz umywalkę. W obiekcie winno się wydzielić miejsce na przechowywanie środków i sprzętów do sprzątania. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone napobyt ludzi powinny być odpowiednio wentylowane oraz z dostępem oświetlenia naturalnego i sztucznego. Przy wszystkich punktach wodnych musi być ciepła i zimna bieżąca woda. Pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi wyposaża się w co najmniej jedną umywalkę. Podłogi, ściany, meble i sprzęty w zakładzie powinny być pokryte materiałem gładkim, łatwym do utrzymania w czystości.

Tutejszy Inspektor Sanitarny informuje także, że możliwe jest uzgodnienie pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu adaptacji lokalu z przeznaczeniem dla określonej działalności. Poprawnie sporządzony przez Inwestora i pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie projekt ułatwia przedsiębiorcy  późniejsze wykonanie prac adaptacyjnych i właściwe wyposażenie obiektu.  Zrealizowanie inwestycji zgodnie z zaopiniowanym projektem gwarantuje uzyskanie opinii potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno – higienicznych (po dokonanej uprzednio kontroli sanitarnej obiektu).

Pomimo braku obowiązku prawnego dot. uzyskania opinii sanitarnej odnośnie prowadzonej działalności, zaleca się wystąpienie z uzupełnionym wnioskiem (dostępnym na stronie internetowej: wniosek) w sprawie wydania tego typu opinii.

Rolą inwestora przy adaptacji pomieszczeń jest stworzenie takiego obiektu, w którym będą wykonywane zabiegi bezpieczne zarówno dla klientów, jak i personelu, a  w trakcie działalności zachowanie takich warunków, które pozwolą na utrzymanie higieny i nie będą źródłem zakażeń.

W trakcie prowadzonej działalności zakładu pomieszczenia powinny być utrzymane w dobrym stanie porządkowym. W przypadku używania narzędzi wielokrotnego użytku wymagających mycia, czyszczenia i dezynfekcji, w obiekcie wydziela się stanowisko wyposażone w umywalkę lub zlew z bieżącą zimną i ciepłą wodą oraz pojemniki, wanienki, myjki ultradźwiękowe do przeprowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Powinna być prowadzona sterylizacja używanych narzędzi,które mogą powodować przerwanie ciągłości tkanki skórnej. Sterylizację narzędzi można wykonać we własnym zakresie przy użyciu autoklawu lub zlecić prowadzenie procesu sterylizacji placówce zewnętrznej. Wykonanie sterylizacji poza gabinetem wymaga zawarcia umowy z podmiotem mającym możliwość zapewnienia właściwych warunków sterylizacji. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2014 r. poz. 1923) kwalifikowane są do odpadów grupy 20, tj. do odpadów komunalnych.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, pok. 18 i 17 (tel. 430-69-91, wew.: 112; 128; 125) udzielane są informacje w sprawie odbioru obiektów. Dodatkowo na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/pssekrakow można zapoznać się z przepisami prawa i warunkami, procedurami odbioru obiektów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: mgr inż. G. Wcisło

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie