Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, należy między innymi uzgadnianie, pod względem wymagań higieniczno – sanitarnych dokumentacji projektowej dotyczącej:

 • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.

Uzgodnienie w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych.

Dokumentację projektową obiektu (projekt adaptacji, projekt przebudowy lub projekt budowlany), celem dostosowania funkcji pomieszczeń do zamierzonego sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zaplanowanym przez Inwestora, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j.:

 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202);
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm.)  oraz przepisami szczegółowymi dla danej działalności;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm)  projekt  powinien zawierać część graficzną oraz część opisową.

Dokumentacja projektowa składana do uzgodnienia winna spełniać wymogi:

 • zapewniać czytelność oraz właściwą formę (symbolikę) i skalę dokumentacji projektowej
 • zawierać adres lokalizacji i podpis autora na przedłożonych rysunkach
  • zawierać informacje dotyczące:
  • rodzaju budynku
  • miejsca lokalizacji (kondygnacji) obiektu w budynku
  • zaopatrzenia w media (w tym dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, rodzaj kanalizacji)
  • wysokości i powierzchni pomieszczeń
  • planowanego systemu wentylacji
  • sposobu wykończenia: ścian, sufitów i posadzek oraz mebli i sprzętów stanowiących wyposażenie obiektu
  • planowanego zatrudnienia
  • ewentualnych uzyskanych zgód na odstępstwa od warunków technicznych (dot. nienormatywnej wysokości pomieszczeń, braku oświetlenia dziennego oraz obniżenia poziomu podłogi pomieszczeń poniżej terenu urządzonego przy budynku) 
  • szczegółowego opisu i zakresu planowanej działalności (np. w przypadku działalności żywnościowo – żywieniowej należy określić czy posiłki będą przygotowywane od surowca do gotowej potrawy czy wyłącznie z półproduktów; należy wskazać drogę dostaw towarów oraz drogę ekspedycji wyrobu gotowego)

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że nie są przyjmowane do uzgodnienia szkice, dotyczące aranżacji i technologii małych obiektów handlowych i usługowych. Wszelka dokumentacja przedkładana do uzgodnienia winna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Opracowała: Anna Suchecka

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie