Wnioski o skrócenie lub zwolnienie z tzw. Kwarantanny granicznej

(stan prawny na dzień 28.11.2020 r.)

Straż Graniczna weryfikuje na granicy, czy dana osoba odpowiednio podlega lub nie podlega tzw. urzędowej kwarantannie po przekroczeniu granicy RP, stanowiącej zewnętrzną granicę UE. Weryfikacja dokumentów i uznanie na podstawie ich analizy, czy dana osoba kwalifikuje się do uznania, że nie podlega kwarantannie, nie leży w kompetencjach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednakże właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna, państwowy inspektor sanitarny w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia. Możliwość taka wynika z przepisu § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091), zgodnie z którym „Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma się odbyć obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.”Owo zwolnienie lub skrócenie dotyczy sytuacji wyjątkowych  (np. nagłe zdarzenia losowe, choroba i konieczność udania się do kliniki/szpitala celem leczenia etc.). Przesłankę zwolnienia lub skrócenia kwarantanny może stanowić także negatywny wynik badania w kierunku SARS-CoV-2, wykonany metodą RT-PCR, przy braku innych okoliczności przemawiających przeciw pozytywnemu rozpatrzeniu podania.

Zwolnienie lub skrócenie kwarantanny odbywa się na wniosek odpowiednio uzasadniony i spełniający wymogi padania, określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że:.

„Art. 63 § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391§ 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego zawiera:

1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391§ 1d.”

Spełniający wymogi podania wniosek o skrócenie/zwolnienie z kwarantanny jest rozpatrywany i w wyniku jego rozpatrzenia państwowy powiatowy inspektor sanitarny decyduje o skróceniu/zwolnieniu z kwarantanny lub odmawia skrócenia/zwolnienia z kwarantanny.

Wnioski o skrócenie/zwolnienie z kwarantanny, spełniające wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, kierowane do PPIS w Krakowie należy przesyłać przez platformę ePUAP lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie