Zasady odbywania kwarantanny i izolacji

I. KWARANTANNA

1. Jest nakładana na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną). Kwarantannie podlegają również osoby, która wróciła z zagranicy i przekroczyły granicę zewnętrzną UE.

2. Kwarantanna wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

4. Miejsce odbywania kwarantanny:

Kwarantannę odbywa się w swoim miejscu zamieszkania lub wskazanym przez siebie miejscu pobytu, a jeżeli nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować do wyznaczonego ośrodka.

Uwaga! W trakcie kwarantanny nie można zmieniać miejsca pobytu.

5. Jeśli w trakcie kwarantanny wykonano test na koronawirusa, a wynik jest negatywny, można wystąpić do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zwolnienie z kwarantanny. Jeśli natomiast w trakcie kwarantanny wystąpią objawy chorobowe należy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga! Osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca z osobą chorą na COVID-19 lub zakażoną wirusem SARS-CoV-2 odbywa kwarantannę przez cały okres izolacji osoby zakażonej lub chorej, a następnie przez 10 dni od dnia ostatniego kontaktu z osobą chorą lub zakażoną.

Skorzystaj z formularza teleporady

6. Co grozi za złamanie kwarantanny?

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna do 30 tys. zł.

7. Jeżeli przebywasz w kwarantannie przestrzegaj następujących zasad:

  • zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo.

  • jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowuj odstęp min. 1,5 m.

  • monitoruj swój stan zdrowia:

    • regularnie mierz temperaturę,

    • zwracaj uwagę na Twoje samopoczucie, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,

    • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.

Osoby przebywające w kwarantannie mogą być sprawdzane przez funkcjonariuszy Policji, czy przestrzegają kwarantanny.

8. Czy wydawane jest zaświadczenie o kwarantannie?

Nie. Nie ma takiej potrzeby, bo informacje są przetwarzane elektronicznie od momentu skierowania osoby na kwarantannę.

9. Aplikacja na kwarantannę

Osoba odbywająca kwarantannę ma obowiązek pobrać i zainstalować aplikację „Kwarantanna domowa”, która monitoruje przestrzeganie kwarantanny, ale również daje m.in. możliwość podstawowej oceny stanu zdrowia, zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Osoby przebywające w kwarantannie otrzymują SMS zachęcający do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Aplikację należy pobrać z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu należy zarejestrować się za pomocą numeru telefonu. Konto użytkownika zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który użytkownik otrzymał w wiadomości SMS.

II. IZOLACJA, W TYM IZOLACJA DOMOWA

1. Ostateczny czas jej trwania będzie zależał od stanu zdrowia (objawów klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo w izolatorium.

2. Osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) nie później niż w siódmej dobie odbywania izolacji w warunkach domowych otrzymują na numer telefonu wskazany w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania izolacji domowej.

3. Zakończenie izolacji następuje:

1) po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów - w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:

a) w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,

b) w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;

2) po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

Uwaga! W przypadku osób, o których mowa w pkt 3, warunku zakończenia izolacji szpitalnej albo w izolatorium nie stanowi wykonanie testu molekularnego RT-PCR.

4. W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie, zakończenie izolacji, o której mowa w ust. 2, pacjenta, w przypadku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych.

5. W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych (słaba odporność organizmu), okres izolacji może zostać przedłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w szpitalu albo izolatorium albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwaga! W każdym przypadku nagłego nasilenia dotychczasowych objawów i pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Skorzystaj z formularza teleporady

Uwaga! Osoby, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”, lub podejrzenie zachorowania mogą być objęci opieką w izolatorium.

6. Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”, lub podejrzenie zachorowania, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:

1) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;

2) hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

Standard opieki medycznej w izolatorium:

1) wizyta pielęgniarska - nie rzadziej niż raz na dobę; dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

2) porada lekarska - w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium; dopuszcza się wykonanie porady za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

3) pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypadkach uzasadnionych klinicznie; 

4) zapewnienie transportu lub transportu sanitarnego w przypadku konieczności przewiezienia osoby izolowanej do szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie