Zasady odbywania kwarantanny i izolacji

(stan prawny na dzień 2.12.2020 r.)

I. KWARANTANNA

1. Dotyczy osób, które miały lub mają styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną w szkole, pracy etc., mieszkają z osobą zakażoną lub chorą) i nie wykazują objawów choroby. Kwarantannie podlegają również osoby, po przekroczeniu granicy RP, stanowiącej granicę zewnętrzną UE, których nie dotyczy wyłączenie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny oraz osoby skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku tych ostatnich obowiązek poddania się kwarantannie powstaje od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu systemu teleinformatycznego.

 

Uwaga!  Obowiązku poddania się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  Obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się także wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

2. Czas trwania kwarantanny:

a) 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia;

b) 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy RP (tzw. kwarantanna graniczna);

c) od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,  ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2;

d) od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą osoba podlegająca kwarantannie prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.

Uwaga! W przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, kwarantanna ulega zakończeniu w momencie zakończenia izolacji osoby, z którą wspólnie zamieszkują lub gospodarują, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jeżeli osoba ta (uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2), będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

4. Miejsce odbywania kwarantanny:

Kwarantannę odbywa się w swoim miejscu zamieszkania lub wskazanym przez siebie miejscu pobytu, a jeżeli nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować do wyznaczonego ośrodka.

Uwaga! W trakcie kwarantanny nie można zmieniać miejsca pobytu. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu w celu przeprowadzenia przez lekarza lub felczera badania fizykalnego zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej lub na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2–oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny.

5. Jeśli w trakcie kwarantanny wykonano test na koronawirusa, a wynik jest negatywny, można wystąpić do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zwolnienie z kwarantanny. Jeśli natomiast w trakcie kwarantanny wystąpią objawy chorobowe należy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga! Osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca z osobą chorą na COVID-19 lub zakażoną wirusem SARS-CoV-2 odbywa kwarantannę przez cały okres izolacji osoby zakażonej lub chorej, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje, doupływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.Uzyskany negatywny wynika badania tej osoby w trakcie trwania izolacji domowej osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje, nie stanowi przesłanki do zwolnienia lub skrócenia kwarantanny. Przesłanką do zwolnienia lub skrócenia kwarantanny jest negatywny wynik badania przeprowadzonego nie wcześniej niż w 7 dobie po ostatnim dniu styczności z osobą zakażoną/chorą. Aktualnie dzień ten jest równocześnie ostatnim dniem kwarantanny osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osoba zakażoną lub chorą na COVID-19.

Skorzystaj z formularza teleporady

6. Co grozi za złamanie kwarantanny?

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara pieniężna do 30 tys. zł.

7. Jeżeli przebywasz w kwarantannie przestrzegaj następujących zasad:

 • zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo.
 • jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowuj odstęp min. 1,5 m.
 • monitoruj swój stan zdrowia:
  • regularnie mierz temperaturę,
  • zwracaj uwagę na swoje samopoczucie, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,
  • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.

Osoby przebywające w kwarantannie mogą być sprawdzane, czy przestrzegają obowiązku kwarantanny. Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej

8. Czy wydawane jest zaświadczenie o kwarantannie?

Nie, ponieważ:

 • Aktualnie informacje przetwarzane są elektronicznie. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym o objęciu tej osoby kwarantanną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie powyższą informację, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w powyższy sposób osoba odbywająca kwarantannę, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. 

Oświadczenie zawiera:

 1)  dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:

 a)  imię i nazwisko,

b)  numer PESEL, jeżeli go posiada,

c)  serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, w przypadku kwarantanny granicznej;

2)  dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;

3)  podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Pracodawca albo podmiot obowiązanydo wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującej z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, za okres nieobecności w pracy z  powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia, o którym mowa w art.92 ustawy z  dnia 26czerwca 1974r. –Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o  konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132).

Oświadczenie zawiera imię i  nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego.

 Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

9. Aplikacja na kwarantannę

Osoba odbywająca kwarantannę ma obowiązek pobrać i zainstalować aplikację „Kwarantanna domowa”, która monitoruje przestrzeganie kwarantanny, ale również daje m.in. możliwość podstawowej oceny stanu zdrowia, zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Osoby przebywające w kwarantannie otrzymują SMS zachęcający do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Aplikację należy pobrać z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu należy zarejestrować się za pomocą numeru telefonu. Konto użytkownika zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który użytkownik otrzymał w wiadomości SMS.

II. IZOLACJA, W TYM IZOLACJA W WARUNKACH DOMOWYCH

1. Ostateczny czas jej trwania będzie zależał od stanu zdrowia (objawów klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo w izolatorium.

2. Osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) nie później niż w siódmej dobie odbywania izolacji w warunkach domowych otrzymują na numer telefonu wskazany w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania izolacji domowej.

3. Zakończenie izolacji następuje:

1) po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów - w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:

a) w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,

b) w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;

2) po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

Uwaga! W przypadku osób, o których mowa w pkt 3, warunku zakończenia izolacji szpitalnej albo w izolatorium nie stanowi wykonanie testu molekularnego RT-PCR.

4. W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie, zakończenie izolacji, o której mowa w ust. 2, pacjenta, w przypadku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych.

5.W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych (słaba odporność organizmu), okres izolacji może zostać przedłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w szpitalu albo izolatorium albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwaga! W każdym przypadku nagłego nasilenia dotychczasowych objawów i pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Skorzystaj z formularza teleporady

Osoby przebywające w izolacji w warunkach domowych mogą być sprawdzane, czy przestrzegają obowiązku izolacji. Kontrolę realizacji izolacji w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej.

Uwaga! Osoby, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”, lub podejrzenie zachorowania mogą być objęci opieką w izolatorium.

6. Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”, lub podejrzenie zachorowania, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:

1) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;

2) hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

Standard opieki medycznej w izolatorium:

1) wizyta pielęgniarska:

a) nie rzadziej niż raz na dobę; dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,

b) nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego, poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiar temperatury ciała oso-by izolowanej oraz podawanie leków – w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samo- dzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów;

2) porada lekarska:

a) w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium,

b) zapewnienie wizyty lekarskiej obejmującej badanie kontrolne lub ocenę stanu zdrowia nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz porady w razie potrzeby – w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów,

c) dopuszcza się wykonanie porady w przypadku, o którym mowa w lit. a i b, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

3) pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypadkach uzasadnionych klinicznie;

4) zapewnienie transportu lub transportu sanitarnego w przypadku konieczności przewiezienia osoby izolowanej do szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia;

5) w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów:

a) zapewnienie całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych,

b) zapewnienie wyrobów medycznych oraz wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia osoby izolowanej.

7. Czy wydawane jest zaświadczenie o przebywaniu w izolacji lub izolacji domowej?

Nie, ponieważ:

 • W przypadku objęcia osoby izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym. Aktualnie informacje przetwarzane są elektronicznie.
 • Podstawą wypłaty osobie poddanej izolacji w warunkach domowych za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym o objęciu tej osoby izolacją w warunkach domowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie powyższą informację, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w powyższy sposób osoba odbywająca izolację w warunkach domowych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Oświadczenie zawiera: 

 1)  dane osoby, która odbyła izolację w warunkach domowych:

 a)  imię i nazwisko,

b)  numer PESEL, jeżeli go posiada,

2)  dzień rozpoczęcia odbywania izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;

3)  podpis osoby, która odbyła izolację w warunkach domowych.

Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Uwaga! W trakcie odbywania izolacji w warunkach domowych nie można zmieniać miejsca pobytu. Zakaz opuszczania miejsca izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu w celu przeprowadzenia przez lekarza lub felczera badania fizykalnego zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej lub na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2–oraz powrotu do miejsca izolacji w warunkach domowych.

Uwaga! Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia oprogramowanie służące do potwierdzania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, realizacji obowiązku izolacji w warunkach domowych.

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie