+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem: Pytania i odpowiedzi

 

Ważna informacja dla mieszkańców miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, którzy uzyskali dodatni wynik wymazu potwierdzający zakażenie SARS-COV-2


Dodatkowy kontakt z PSSE w Krakowie w sprawie SARS-COV-2/COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie celem usprawnienia komunikacji obywateli z urzędem w sprawach dot. epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 przedstawia poniżej dodatkowe dane kontaktowe.

Uprzejmie Państwa proszę, aby bezwzględnie podane kontakty były wykorzystywane tylko i wyłącznie zgodnie z przedstawioną niżej tematyką. E-maile niedotyczące przedmiotowej tematyki nie będą rozpatrywane.

1. Numer telefonu do kontaktu dla osób, które uzyskały dodatni wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2: 538 418 288 Adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Wnioski o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny”  składane m.in. celem przedłożenia u pracodawcy/w ZUS, należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga:

  • Zgodnie z  § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632) decyzjawłaściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy. Nadto zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 1a  ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870) „1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. 2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy: 1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 1a) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.”

W PRZYPADKU OTRZYMANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PPIS W KRAKOWIE ŻADANIE DODATKOWO WYDANIA ZAŚWIADCZENIA JEST BEZPRZEDMIOTOWE

  • W razie odbywania obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP należy złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie  później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa powyżej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.

Szczegółowe informacje dotyczące składania oświadczeń oraz wzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne są na stronie ZUS:

 https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001

W TAKIM PRZYPADKU ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY WYDAWANE JEST WYŁĄCZNIE NA UMOTYWOWANY WNIOSEK PRACODAWCY LUB PODMIOTU  ZOBOWIĄZANEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU CHOROBY.

 

3. Zgłoszenie uzyskania ujemnego wyniku wymazu w kierunku SARS-CoV-2 przez osoby, które takowy wynik uzyskały, celem zwolnienia z kwarantanny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Zgłoszenie przez pracodawcę listy osób z bliskiego kontaktu z pracownikiem, u którego potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. 

Lista powinna zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, datę ostatniego kontaktu z osobą zakażoną/chorą

  • branża żywieniowo-żywnościowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • obiekty służby zdrowia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • obiekty użyteczności publicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pozostałe zakłady pracy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • placówki oświatowo-wychowawcze: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeszcze raz uprzejmie Państwa proszę o wykorzystywanie ww. kontaktów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 


POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE
ul. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:05

NIP: 675-11-59-603
REGON: 351371049

Infolinia: tel. (12) 644-91-33

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64,
(12) 684 41 83.Wyświetl większą mapę


ePUAP:
Nasza Skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
Link do ePUAP: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego

 

Jak przekazać pismo do nas na platformie ePUAP ?
1. Wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego
2. ( ustaw / zmień ) adresata oraz wpisz : pssekrakow


WWW:
Link do strony BIP: Strona główna BIP
 

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:05
 

Wyświetl większą mapę

 

 

Kontakt do Oddziałów i Sekcji PSSE Kraków, ul. Makuszyńskiego 9:
 

ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA, PRZEDMIOTÓW UŻYTKU I KOSMETYKÓW

ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII

ODDZIAŁ HIGIENY PRACY

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ

ODDZIAŁ ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

SEKCJA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW JAKOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

DYREKCJA W PSSE

 

 

 

Kontakt do Oddziałów i Sekcji PSSE Kraków, ul. Gazowa 15:
 

ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

SEKCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA

SEKCJA DO SPRAW PRACOWNICZYCH

MAGAZYN SZCZEPIONEK

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie