Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina:

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien mieć zapewnioną właściwą wentylację. Wentylacja ma za zadanie usuwanie z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. 

Dopływ świeżego powietrza do budynku zapewniając, użytkownikom odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperaturę i wilgotność sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu mieszkańców, pracowników czy klientów. Prawidłowa wentylacja ma także znaczenie w zachowaniu właściwego stanu technicznego budynku. Właściwie zaprojektowany i wykonany system wentylacji ma szczególne znaczenie w przypadku prowadzonej działalności gastronomicznej. Kondensacja pary wodnej, nieprzyjemny zapach, pleśń, grzyb, to konsekwencje niesprawnego systemu wentylacji. W gęstej zabudowie miejskiej nieprawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja, ze względu na uciążliwość dotyczącą intensywnego zapachu,  stanowić może  przyczynę wielu skarg i interwencji wnoszonych przez okolicznych mieszkańców.

 

Podstawa prawna:

Podstawowym aktem wykonawczym mającym zastosowanie już na etapie projektowania systemu wentylacji jest:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75  poz. 690) (§ 147 - §154)

 

Konieczność stosowania wentylacji wynika z § 147 przywołanego  wyżej rozporządzenia

 

pkt. 1:

„Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu (…)”

 

pkt. 2:

„Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza”

 

Szczegółowe wytyczne ujmujące zagadnienie wentylacji oraz urządzeń towarzyszących zawarte są w Polskich Normach:

 

Najważniejszą normą z punktu widzenia projektantów wentylacji jest norma:
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”  (zmiana z dnia 8 lutego 2000 normy PN-83/B-03430/Az3:2000).

ponadto:

  • PN-EN 13465:2004 (U) - Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w pomieszczeniach
  • PN-EN 13779:2005 (U) - Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
  • PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
  • PN-B-76001:1996 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania
  • PN-92/M-43011 - Wentylatory - Podział i terminologia
  • PN-77/M-43021 - Wentylatory - Ogólne wymagania i badania

 

Ogólny podział wentylacji

Ogólny podział systemu wymiany powietrza wyodrębnia:

 

Wentylację grawitacyjną:

działającą w oparciu o siłą napędową będącą różnicą gęstości powietrza zimnego - na zewnątrz budynku i ciepłego - w pomieszczeniach,

 

Wentylację mechaniczną:

- nawiewną

dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny,

 

- wywiewną

powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew

 

- nawiewno-wywiewna

praca systemu opiera się o wymuszony i kontrolowany nawiew świeżego i wywiew zużytego powietrza

 

Klimatyzacja

Rozumiana jest jako proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego

 

Znaczenie odpowiednich założeń projektowych

Miarą właściwie wykonanego systemu wentylacji  jest jej skuteczność (rozumiana jako stopień usuwania zanieczyszczeń: szkodliwych substancji gazowych, nadwyżek ciepła, zapachów lub cząstek substancji stałych w powietrzu) oraz  krotność wymian powietrza, która określa jak szybko powietrze w pomieszczeniu jest wymieniane.

Niezależnie od rodzaju wentylacji,  jest ona skuteczna tylko wtedy, gdy zapewnia ciągłą wymianę powietrza zużytego na świeże, napływające z zewnątrz. Aby było to możliwe, muszą zostać spełnione warunki:  niezakłócony nawiew, skuteczny wywiew, swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

 

Od strony projektowej należy zatem:

 

  • przyjąć aktualne założenia projektowe  oraz dostosować się do aktualnych wymogów normatywnych i wytycznych technologicznych

Niewłaściwy dobór materiałowy oraz miejsce lokalizacji np. wyrzutni powietrza może stanowić uciążliwość zapachową oraz źródło ponadnormatywnej wartości hałasu.

 

  • przeanalizować źródła i rodzaje zanieczyszczeń w wentylowanej strefie  oraz wybrać optymalny proces uzdatnienia powietrza w urządzeniu wentylacyjnym, dostosowany do wymogów procesu technologicznego

Należy przewidzieć odciągi miejscowe – okapy kuchenne do usuwania oparów tłuszczowych – przeznaczone do montażu nad urządzeniami kuchennymi typu: frytownice, patelnie, grille, piece konwekcyjno-parowe, trzony kuchenne-  będącymi źródłem dużej ilości energii termicznej oraz oparów tłuszczowych lub kondensacyjne – przeznaczone do instalacji nad urządzeniami emitującymi znaczne ilości ciepła oraz pary wodnej (np. zmywarki do naczyń).

 

  • dobrać odpowiednie prędkości przepływu powietrza przez sieć kanałów
  • dobrać optymalny sposób rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem możliwie najlepszego usytuowania elementów zakończeniowych (nawiewników)

 

System wentylacji będzie spełniał zadaną funkcję w sposób prawidłowy, jeśli nie zostaną popełnione błędy na etapie jego projektowania, realizacji a także późniejszej eksploatacji.

 

Wyk. mgr inż. Jacek Polak

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie