Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie podaje podstawowe wymogi sanitarno-higieniczne dla obiektów, w których wykonywane mogą być usługi w zakresie odnowy biologicznej lub świadczenia rehabilitacyjne.

Zakłady odnowy biologicznej  to zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji ciała poprzez między innymi ćwiczenia fizyczne , naświetlanie, opalanie , masaż , oddziaływanie suchym lub wilgotnym , gorącym powietrzem , jak i zabiegi relaksujące. Zakłady odnowy biologicznej prowadzone są przez podmioty gospodarcze  w branży usługowej. Rodzaj świadczonej działalności jest w Europejskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowany jako :  działalność związana z usługami mającymi na celu zapewnienie komfortu fizycznego. Zakłady odnowy biologicznej winny spełniać wymagania zawarte w :

 

1.Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, pozycja 690  z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. Dz. U. nr 169 poz.1650).

Zakład rehabilitacji leczniczejprowadzony jest jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego przez podmiot leczniczy . W zakładzie rehabilitacji leczniczej udziela się świadczeń zdrowotnych ( stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne) polegających na kompleksowych działaniach usprawniających, które służą zachowaniu ,  przywracaniu oraz poprawie zdrowia.  W zakładzie rehabilitacji leczniczej prowadzona jest działalność lecznicza w myśl Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.217). Zakłady rehabilitacji leczniczej winny spełniać wymagania zawarte w :

1.Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, pozycja 690  z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. Dz. U. nr 169 poz.1650).

3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r. poz.739)

Ponadto w ramach usług rehabilitacyjnych polegających na udzielaniu świadczeń zarówno w ramach usług mających na celu zapewnienie komfortu fizycznego  , jak i zachowania , przywracania oraz poprawy zdrowia ludzi istnieją pracownie zespołu rehabilitacji oraz gabinety rehabilitacyjne ( jednostki prowadzone na ogół przez podmioty gospodarcze). Przedmiotowe placówki powinny spełniać wymogi sanitarno – higieniczne,  jak dla zakładów odnowy biologicznej ( jednostki te prowadzone są przez podmioty gospodarcze). W przypadku realizacji przedmiotowych świadczeń przez podmiot leczniczy dodatkowo obiekt winien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r. poz.739).

Wszystkie w/wym. jednostki powinny być zlokalizowane w odrębnym budynku lub stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu, podłączonego do sieci uzbrojenia terenu. W obiektach winno się wydzielić pomieszczenia , gdzie świadczone będą usługi , pomieszczenia/ miejsca do spożywania posiłków przez personel oraz szatnie/ miejsca wyposażone w szafki do higienicznego przechowywania odzieży własnej i ochronnej pracowników zatrudnionych w zakładzie ,  jak i poczekalnię z miejscem wydzielonym , przeznaczonym na odzież wierzchnią klientów. Dodatkowo w placówkach trzeba zapewnić możliwość korzystania z węzła sanitarnego dla klientów i personelu ( może to być węzeł wspólny). Pomieszczenia higieniczno – sanitarne muszą być wyposażone w miskę ustępową oraz umywalkę z ciepłą i zimną bieżącą wodą. W zakładach rehabilitacji leczniczej lub obiektach prowadzonych przez podmioty lecznicze - co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno  - sanitarne winno być dostosowane dla osób niepełnosprawnych (  w  szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich). W lokalach winno się wydzielić miejsce na przechowywanie środków i sprzętów do sprzątania. Wszystkie pomieszczenia pobytu ludzi powinny być odpowiednio wentylowane oraz z dostępem oświetlenia naturalnego i sztucznego. Przy wszystkich punktach wodnych musi być ciepła i zimna bieżąca woda. Pomieszczenia , w których wykonywane są zabiegi lub badania wyposaża się w co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną bieżącą wodą. Pomieszczenia, w których wykonywane są badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielorazowego użycia, niezależnie od umywalek , wyposaża się w zlew z ciepłą i zimną bieżącą wodą. Podłogi, ściany , meble i sprzęty w zakładzie powinny być pokryte materiałem gładkim, łatwym do utrzymania w czystości. Urządzenia muszą posiadać atesty (certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania). Zaleca się ,  aby w placówkach, w których są sale ćwiczeń, masażu wodnego lub sauny wydzielone zostały szatnie męskie i damskie , jak i pomieszczenia higieniczno – sanitarne wyposażone w toaletę,  umywalkę oraz natrysk ,  jak i pomieszczenie do wypoczynku dla osób korzystających z usług tego zakładu. Pomieszczenia i wyposażenie muszą być utrzymane w dobrym stanie sanitarno – porządkowym i sanitarno – technicznym. Placówki prowadzone przed podmiot leczniczy powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych ( w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). Sala usług kinezyterapii winna stanowić wyodrębnione pomieszczenie. Urządzenia służące do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych muszą być zlokalizowane w sposób zapewniający intymność pacjenta. Diatermie krótkofalowe i mikrofalowe,  jak i urządzenia laseroterapii powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach) zgodnie z Polskimi Normami. Pomieszczenia i wyposażenie muszą być utrzymane w dobrym stanie sanitarno – porządkowym i sanitarno – technicznym. W obiektach winien być wprowadzony i przestrzegany zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Wyk: Agnieszka Generowicz

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie