Rozporządzenie (We) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów stanowi prawo obowiązujące bezpośrednio w Państwach Członkowskich.

 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia reguły, których celem jest osiągnięcie swobodnego przepływu detergentów i środków powierzchniowo czynnych na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

 

W tym celu, niniejsze rozporządzenie harmonizuje następujące zasady wprowadzania do obrotu detergentów i substancji powierzchniowo czynnych dla detergentów:

·         podatność na biodegradację substancji powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach,

·         ograniczenia lub zakazy stosowania środków powierzchniowo czynnych na podstawie ich podatności na biodegradację,

·         oznakowanie detergentów,

·         informacje, jakie producent musi przechowywać do dyspozycji właściwych urzędów danego Państwa Członkowskiego i personelu medycznego.

 

Detergentoznacza jakąkolwiek substancję lub preparat zawierający mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczony do procesów prania, mycia i czyszczenia.

Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka itp.) i wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych.

 

Inne produkty, uważane za detergenty, to:

 

·         pomocniczy preparat piorący, przeznaczony do zamaczania (wstępne pranie), płukania lub wybielania ubrań, domowej bielizny itp.,

·         preparat zmiękczający do płukania tkanin, przeznaczony do zmiany chwytu tkaniny, w procesach, wykonywanych po operacji prania,

·         preparat czyszczący, przeznaczony do różnego rodzaju mycia w gospodarstwie domowym i/lub do oczyszczania innych powierzchni (np.: materiałów, produktów, maszyn, urządzeń mechanicznych, środków transportu i wyposażenia dodatkowego, instrumentów, aparatów itd.),

·         inne preparaty czyszczące, myjące i piorące, przeznaczone do jakichkolwiek innych procesów prania, mycia i czyszczenia.

 

Pranie i mycieoznacza usuwanie zabrudzeń z wyrobów tekstylnych, naczyń i innych twardych powierzchni.

 

Wprowadzenie do obrotuoznacza wprowadzenie na rynek wspólnotowy, skutkiem czego produkt staje się dostępny dla osób trzecich, czy to na drodze nabycia czy innej.

 

Producentoznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za wprowadzenie do obrotu detergentu bądź środka powierzchniowo czynnego do detergentów; a w szczególności wytwórcę, importera, konfekcjonera pracującego na własny rachunek lub jakąkolwiek osobę zmieniającą właściwości detergentu bądź środka powierzchniowo czynnego do detergentu, lub tworzącą bądź zmieniającą jego oznakowanie. Dystrybutor, który nie zmienia właściwości, oznakowania czy opakowania detergentu lub środka powierzchniowo czynnego do detergentu, nie może być uważany za producenta, chyba, ze działa on jako importer.

 

Detergent przemysłowy i instytucjonalnyoznacza detergent do prania, mycia i czyszczenia poza sferą gospodarstw domowych, przeprowadzanych przez wyspecjalizowany personel używający specyficznych produktów.

 

Podatność na biodegradację środków powierzchniowo czynnych

Rozporządzenie w sprawie detergentów wprowadza wymóg potwierdzenia całkowitej biodegradacji tlenowej dla środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach.

 

Do badania podatności na biodegradację należy stosować metody wymienione w załączniku III A rozporządzenia. Kryterium podatności na biodegradację całkowitą stanowi 60%-owa mineralizacja (rozkład do dwutlenku węgla, wody i soli mineralnych) w okresie 28 dni.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w aktu prawnego można wystąpić o odstępstwo dla środków powierzchniowo czynnych przeznaczonych do specjalnych detergentów przemysłowych lub instytucjonalnych, które nie spełniają kryterium podatności na biodegradację całkowitą. W tym celu należy m.in. wykazać, że poziom podatności na biodegradację częściową tych środków powierzchniowo czynnych w podanym okresie wynosi co najmniej 80%. Metody badania podatności na biodegradację częściową środków powierzchniowo czynnych zawartych w detergentach wymienione są w załączniku II.

 

Oznakowanie detergentów

Na opakowaniach detergentów, przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi, muszą być umieszczone trwale, za pomocą czytelnych, widocznych liter następujące informacje:

 

·         nazwa i nazwa handlowa produktu;

·         nazwa lub nazwa handlowa lub znak towarowy i pełny adres oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu;

·         adres, adres e-mailowy, o ile jest dostępny, oraz numer telefonu, pod którym dostępny jest arkusz danych.

 

Takie same informacje muszą być zawarte w dokumentach towarzyszących detergentom transportowanym luzem.

 

Opakowanie detergentów powinno nadto wskazywać:

 

·         zawartość, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku VII A.

·         instrukcję użycia i specjalne środki ostrożności, jeśli to wymagane;

·         informacją określoną w załączniku VII B (w przypadku opakowania detergentów przeznaczonych do prania, sprzedawanych na rynku detalicznym).

 

Na opakowaniu w którym detergenty są zapakowane do sprzedaży dla użytkownika nie powinno występować graficzne przedstawienie owoców, mogące wprowadzać użytkownika w błąd, co do przeznaczenia produktów ciekłych.

 

Oznakowanie dotyczące zawartości, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku VII A.

 

Stosuje się następujące postanowienia w sprawie oznakowania opakowań detergentów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.

Następujące zakresy procentowe (wagowo):

·          mniej niż 5 %,

·         5 % lub więcej, ale mniej niż 15 %,

·         15 % lub więcej, ale mniej niż 30 %,

·         30 % i więcej,

stosuje się do wskazania zawartości składników wyszczególnionych poniżej, gdy są one dodawane w stężeniu powyżej 0,2 % wagowo:

·          fosforany,

·          fosfoniany,

·          anionowe środki powierzchniowo czynne,

·          kationowe środki powierzchniowo czynne,

·          amfoteryczne środki powierzchniowo czynne,

·          niejonowe środki powierzchniowo czynne,

·          związki wybielające na bazie tlenu,

·          związki wybielające na bazie chloru,

·          EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole,

·          NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole,

·          fenole i chlorowcowane fenole,

·          paradichlorobenzen,

·          węglowodory aromatyczne,

·          węglowodory alifatyczne,

·          chlorowcowane węglowodory,

·          mydło,

·          zeolity,

·          polikarboksylany.

 

W wykazie, niezależnie od ich stężenia, należy umieścić następujące rodzaje składników w przypadku gdy zostały one dodane:

·          enzymy,

·          substancje dezynfekujące,

·          rozjaśniacze optyczne,

·          kompozycje zapachowe,

·         środki konserwujące

a także jeżeli zostały dodane, w stężeniach przekraczających 0,01 % wagowo, substancje pochodzące z kompozycji zapachowych mogące powodować alergie.

 

Na opakowaniu podaje się adres strony internetowej, na której można zapoznać się z wykazem składników, o którym mowa w części D załącznika VII.

 

Dla detergentów przeznaczonych do użytku w sektorze przemysłowym i detergentów instytucjonalnych, które nie są udostępnione ogółowi społeczeństwa, wyżej wymienione wymagania nie muszą być spełnione, jeżeli równoważną informację dostarcza się w formie arkusza danych technicznych, karty charakterystyki lub w podobny właściwy sposób.

 

Oznakowanie dotyczące informacji o dozowaniuprzedstawione w załączniku VII B

 

Opakowania detergentów sprzedawanych na rynku detalicznym przeznaczonych do prania powinny być opatrzone następującymi informacjami:

 

·         zalecane ilości i/lub sposób dozowania wyrażone w mililitrach lub gramach, odpowiednie dla standardowego wsadu pralki, dla wody o klasach twardości: miękka, średnia oraz twarda z uwzględnieniem prania jedno- lub dwukąpielowego,

·         dla detergentów przeznaczonych do prania energicznego, liczba standardowych wsadów pralki dla »średnio zabrudzonych« tkanin, oraz dla detergentów do prania tkanin delikatnych, liczba standardowych wsadów pralki dla »lekko zabrudzonych tkanin«, które mogą być wyprane przy wykorzystaniu zawartości opakowania i zastosowaniu wody o twardości średniej odpowiadającej 2,5 milimolom CaCO3/l,

·         objętość każdego dozownika, jeśli takowy dołączono, powinna być wyrażona w mililitrach lub gramach oraz powinna być oznaczona ilość detergentu właściwa dla standardowego wsadu pralki dla wody o klasach twardości: miękka, średnia i twarda.

 

Standardowym wsadem pralki jest 4,5 kg suchej tkaniny dla detergentów do prania energicznego i 2,5 kg suchej tkaniny dla detergentów do prania delikatnego.

 

Arkusz danych składników

 

Arkusz danych zawiera nazwę detergentu i producenta.

Na arkuszu danych, w porządku malejącym według wagi, należy umieścić wszystkie składniki.

Wykaz jest podzielony na następujące zakresy procentowe (wagowo):

·          10 % lub więcej,

·          1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %,

·          0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %,

·          mniej niż 0,1 %.

 

Dla każdego składnika podaje się zwyczajową nazwę chemiczną lub nazwę wg IUPAC i, jeśli są dostępne, nazwę INCI, numer CAS oraz nazwę Farmakopei Europejskiej.

 

Publikacja wykazu składników

 

Producenci powinni udostępnić na stronie internetowej arkusz danych składników, z wyjątkiem informacji dotyczących zakresów procentowych (wagowo) oraz numerów CAS.

 

Nazwy składników podaje się według nazewnictwa INCI lub, jeśli taka nazwa nie jest dostępna, podaje się nazwę z Farmakopei Europejskiej. Jeżeli żadna z nazw nie jest dostępna, stosuje się zwyczajową nazwę chemiczną lub nazwę wg IUPAC.

 

W odniesieniu do substancji zapachowych stosuje się wyrażenie »parfum«, a w odniesieniu do barwników wyrażenie »colorant«.

 

Dostęp do strony internetowej nie podlega żadnym ograniczeniom lub warunkom, a zawartość strony powinna być aktualizowana.

 

Strona internetowa powinna zawierać link do strony internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej lub innej odpowiedniej strony internetowej, która zawiera tabelę korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS.

 

Niniejsze wymaganie nie ma zastosowania do przemysłowych i instytucjonalnych detergentów ani do środków powierzchniowo czynnych dla przemysłowych lub instytucjonalnych detergentów, dla których dostępne są arkusze danych technicznych lub karty charakterystyki.

 

 

 

Wyk. A. Żelazny

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie