Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, sprawując zapobiegawczy nadzór sanitarny nad obiektami dopuszczanymi do użytkowania przypomina o istotnej kwestii jaką jest procedura uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu.

Zagadnienie uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań sanitarno-higienicznych ujęte zostało w poniższych podstawach prawnych:

  • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
  • ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1261),
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in.: odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Ponadto przepisy prawa budowlanego nakazują uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych (m.in. potwierdzających zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych) w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.

Wskazać należy także na zapis art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którym do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy między innymi uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczącej:

  • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
  • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.

Uzgodnienie w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych.

Tutejszy Inspektor Sanitarny informuje także, że możliwe jest uzgodnienie pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu adaptacji lokalu z przeznaczeniem dla określonej działalności. Sporządzony i poprawnie uzgodniony projekt ułatwia wykonanie prac adaptacyjnych i uzyskanie pozytywnej opinii potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych.

Dokumentacja projektowa obiektu/lokalu powinna uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów m.in.:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r. poz. 1422;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm.) oraz przepisami szczegółowymi dla danej działalności;

oraz przepisów szczegółowych związanych z przedmiotem planowanej działalności.

Zaopiniowanie dokumentacji projektowej może być przeprowadzone przez osoby prywatne, posiadające stosowną wiedzę oraz uprawnienia nadane na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych. Aktualna lista osób posiadających uprawnienia do tego typu czynności zamieszczona jest na ogólnodostępnej stronie internetowej Wojewódzkiej Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl.

Wnioseko uzgodnienie dokumentacji projektowej składany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie można złożyć osobiście (lub poprzez pełnomocnika) na dzienniku podawczym przy ul. Makuszyńskiego 9/ul. Gazowej 15 w Krakowie, przesłać: pocztą na adres Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (Nasza Skrytka w EPUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP), a także wnieść w pozostały  sposób określony w Art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257). Wniesione podanie winno czynić zadość wymaganiom określonym w przepisach prawa.

Zgodnie z zapisami Art. 35. § 1 oraz Art. 35. §3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), sprawy związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż wymagają one prowadzenia postępowania wyjaśniającego (konieczność szczegółowej analizy przedłożonych materiałów) termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.

Procedura uzgodnienia dokumentacji projektowej, choć nie jest zawsze bezwzględnie obowiązkowa, niesie ze sobą nieocenioną korzyść dla inwestora. Jak wiadomo, każde zamierzenie inwestycyjne (budowa nowego obiektu, adaptacja istniejących pomieszczeń do nowej funkcji, modernizacja i dostosowanie w związku ze zwiększeniem zakresu działalności) powoduje przeznaczenie określonych nakładów finansowych przez podmiot planujący owe zamierzenie. Opracowanie dokumentacji (technologicznej) ujmującej w sposób możliwie wyczerpujący założeń, funkcji obiektu (lub poszczególnych pomieszczeń), a następnie uzyskanie pozytywnej opinii organów opiniujących, daje gwarancję, iż wydatkowanie środków będzie celowe, a użytkowanie obiektów będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami higieniczno-sanitarnymi.

 

 

Opracował: Michał Gibas

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie