Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

I. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;
 2. higieny pracy w zakładach pracy;
 3. higieny radiacyjnej;
 4. higieny procesów nauczania i wychowania;
 5. higieny wypoczynku i rekreacji;
 6. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega za sprawowaniu zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

II. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

 

 1. uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji,
  a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych dotyczących:
  1. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  2. statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych.

 

 

III. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, a w szczególności:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na państwowych inspektorów sanitarnych,
 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
 3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
 4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
 5. działalność przeciwepidemiczna,
 6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego,
 7. wydawanie decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji,
 8. przygotowywanie wniosków w sprawach wykroczeń do właściwych sądów,
 9. przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie
  i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów,
 10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
 11. opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji,
 12. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych,
 13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie