Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.  Obowiązek ten dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się na formularzu „Zgłoszenie Podejrzenia Choroby Zawodowej”.

Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia.

W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz, lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta, kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

 

Jednostkami orzeczniczymi  I stopnia są:

 • poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;

 • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);

 • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego — w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;

 • jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja —  w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

Po przeprowadzeniu badań lekarskich jednostka orzecznicza I stopnia wydaje orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej. W przypadku wydania orzeczenia o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, pacjent w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia może złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania do jednostki orzeczniczej II stopnia. Wniosek składa się za pośrednictwem jednostki, która wydała orzeczenie.

 

Procedura stwierdzania choroby zawodowej

Przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych uwzględnia się choroby ujęte w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanym dalej "narażeniem zawodowym". Ocenę narażenia zawodowego przeprowadza się:

 • w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, lekarz zgłaszający podejrzenie, jeżeli sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem, którego dotyczy podejrzenie;
 • w toku ustalania rozpoznania choroby zawodowej, lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej;
 • w toku podejmowania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, zwany dalej "właściwym państwowym inspektorem sanitarnym".

Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję w I instancji w sprawie choroby zawodowej, od której w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji strony mogą złożyć odwołanie do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który po rozpoznaniu wydaje decyzję w II instancji w sprawie choroby zawodowej. Na tę decyzję w terminie 30 dni od daty otrzymania stronom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Formularze dokumentowania chorób zawodowych

 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 • Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - wystawia lekarz
 • Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - wystawia PPIS
 • Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie