Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zakresu działania Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

1) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

2)  opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

3) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych  i zdrowotnych dot. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

4) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje.

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien posiadać właściwą wentylację. Wentylacja ma za zadanie usuwanie z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Dopływ świeżego powietrza do budynku zapewnia użytkownikom odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperaturę i wilgotność. Prawidłowa wentylacja ma także znaczenie w zachowaniu właściwego stanu technicznego budynku. Kondensacja pary wodnej, nieprzyjemny zapach, pleśń, grzyb, to konsekwencje niesprawnego systemu wentylacji. W gęstej zabudowie miejskiej nieprawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja, ze względu na uciążliwość dotyczącą intensywnego zapachu, stanowić może przyczynę wielu skarg i interwencji wnoszonych przez okolicznych mieszkańców.

Podstawowym aktem wykonawczym mającym zastosowanie już na etapie projektowania systemu wentylacji jest:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422) (§ 147 - §154)

Konieczność stosowania wentylacji wynika z § 147 przywołanego  wyżej rozporządzenia

pkt. 1:

„Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu (…)”

 

pkt. 2:

„Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza”

 

Szczegółowe wytyczne obejmujące zagadnienie wentylacji oraz urządzeń towarzyszących zawarte są w Polskich Normach:

PN-83/B-03430„Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”  (zmiana z dnia 8 lutego 2000 normy PN-83/B-03430/Az3:2000).

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-92/M-43011 - Wentylatory - Podział i terminologia

PN-77/M-43021 - Wentylatory - Ogólne wymagania i badania

 

Podział wentylacji:

1.    Wentylacja grawitacyjna: działająca w oparciu o siłę napędową będącą różnicą gęstości powietrza zimnego - na zewnątrz budynku i ciepłego - w pomieszczeniach,

2.    Wentylacja mechaniczna:

a)    nawiewna (dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny)

b)    wywiewna (powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew)

c)    nawiewno-wywiewna(praca systemu opiera się o wymuszony i kontrolowany nawiew świeżego i wywiew zużytego powietrza)

 

Klimatyzacja

Rozumiana jako proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego.

W budynkach użyteczności publicznej strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:

- 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby,

- 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu.

- 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki, przedszkola).

 

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nieotwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m3/h, jeżeli dozwolone jest palenie tytoniu.

 

Znaczenie odpowiednich założeń projektowych

Miarą właściwie wykonanego systemu wentylacji jest:

- skuteczność (rozumiana jako stopień usuwania zanieczyszczeń: szkodliwych substancji gazowych, nadwyżek ciepła, zapachów lub cząstek substancji stałych w powietrzu )

- krotność wymian powietrza, która określa jak szybko powietrze w pomieszczeniu jest wymieniane.

 

Wentylacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy zapewnia ciągłą wymianę powietrza zużytego na świeże, napływające z zewnątrz. Aby był spełniony ten warunek należy zapewnić:  niezakłócony nawiew, skuteczny wywiew, swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

 

Na etapie projektowania należy:

• przyjąć aktualne założenia projektowe oraz dostosować się do aktualnych wymogów normatywnych i wytycznych technologicznych

• przeanalizować źródła i rodzaje zanieczyszczeń w wentylowanej strefie oraz wybrać optymalny proces uzdatnienia powietrza w urządzeniu wentylacyjnym, dostosowany do wymogów procesu technologicznego

 

Należy przewidzieć odciągi miejscowe – okapy kuchenne do usuwania oparów tłuszczowych – przeznaczone do montażu nad urządzeniami kuchennymi typu: frytownice, patelnie, grille, piece konwekcyjno- parowe, trzony kuchenne-  będącymi źródłem dużej ilości energii termicznej oraz oparów tłuszczowych lub kondensacyjne – przeznaczone do instalacji nad urządzeniami emitującymi znaczne ilości ciepła oraz pary wodnej (np. zmywarki do naczyń). 

• dobrać odpowiednie prędkości przepływu powietrza przez sieć kanałów

• dobrać optymalny sposób rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem możliwie najlepszego usytuowania elementów zakończeniowych

 

W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i higienicznych. Wentylacja z kilku pomieszczeń może być łączona do jednego przewodu wentylacyjnego pod warunkiem, że pomieszczenia te mają podobne przeznaczenie/zastosowanie.

 

System wentylacji będzie spełniał właściwą funkcję w sposób prawidłowy, tylko wówczas gdy nie zostaną popełnione błędy na etapie jego projektowania, realizacji a także późniejszej eksploatacji.

 

 

Wyk. Weronika Murzyn

Każda osoba planująca założyć placówkę opiekuńczo - wychowawczą, przed jej rejestracją w jednostce samorządu terytorialnego musi uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (właściwego terytorialnie) dot. spełnienia wymogów higieniczno – zdrowotnych. 

Aby uzyskać w/w opinię dotyczącą pomieszczeń żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola i punktu przedszkolnego należy zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i sanitarne, które są określone w następujących przepisach prawnych:

 

Przepisy ogólne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

 

Przepisy szczegółowe dla poszczególnych rodzajów placówek:

 

Żłobki / Kluby Dziecięce:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 157),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.z 2014 r., poz. 925)

 

Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

Przedszkola:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

 

Dodatkowo w związku z tym, że w placówce oświatowej zapewnia się dzieciom możliwość spożywania posiłków, niezbędne będzie też uzyskanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przechowywania żywności, higienicznego przygotowywania posiłków i dezynfekcji pomieszczeń zawarte są w:

 • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1—54, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 34 P. 319 - 337);

 

Ogólne wymagania lokalowe, sanitarne i bezpieczeństwa

 

Wymagania lokalizacyjne

Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek/klub dziecięcy lub punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego powinien znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach i wymaganiach związanych z ochroną przeciwpożarową.

Dopuszcza się prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego (dla nie więcej niż 15 dzieci), lub punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego (dla nie więcej niż 25 dzieci),   w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, jeżeli lokal znajduje się na parterze budynku.

Przedszkole może być zlokalizowane –

 • w samodzielnym budynku wolnostojącym,
 • w wydzielonej części parteru budynku mieszkalnego lub mieszkalno – usługowego
 • w wydzielonej części budynku użyteczności publicznej,
 • w wydzielonej części szkoły,

Poziom podłogi w pomieszczeniach na pobyt ludzi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku.

 

Informacje dotyczace powierzchni i wysokości.

 

 • Żłobek i klub dziecięcy:

Lokal, w którym ma być tworzony żłobek powinien posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci, natomiast w przypadku klubu dziecięcego wymagane jest  jedno pomieszczenie i miejsce na  odpoczynek dla dzieci.

Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci winna wynosić co najmniej 16 m² (dot. każdego pomieszczenia).

W przypadku liczby dzieci powyżej 5 powierzchnia ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby dzieci tj.:  2 m² w przypadku, gdy czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie oraz 2,5 m² w przypadku, gdy czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin.

Wysokość pomieszczeń w obydwu przypadkach winna wynosić minimum 2,5 m.

 

 • Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego

Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci winna wynosić co najmniej 16 m². W przypadku liczby dzieci powyżej 5 powierzchnia ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby dzieci tj.: 2 m² w przypadku gdy czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie oraz 2,5 m² w przypadku gdy czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin lub jest zapewnione leżakowanie.

Wysokość pomieszczeń winna wynosić minimum 2,5 m.

 

 • Przedszkole

Powierzchnia przypadająca na każde dziecko w salach zajęć powinna wynosić 2,4 m2 (zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji)

Wysokość pomieszczeń winna wynosić min. 3,0 m;

W przypadku, gdy uzyskanie wymaganej wysokości nie jest możliwe, należy wystąpić o zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów, która może być udzielona przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – na wniosek strony. Podobną zgodę uzyskuje się w przypadku braku możliwości zapewnienia normatywnego oświetlenia w pomieszczeniach stałej pracy w rozumieniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt dzieci.

 

Wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych:

 

Dzieci:

Należy zapewnić dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci:

 • w żłobkach/klubach dziecięcych –co najmniej  1 miska ustępowa (na nie więcej niż 20 dzieci), 1 umywalka (na nie więcej niż 15 dzieci), 1 brodzik z natryskiem
 • w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla max 15 dzieci oraz 1 brodzik z natryskiem;
 • w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 brodzik z natryskiem;

 

Personel:

W punktach przedszkolnych/zespołach wychowania przedszkolnego oraz w żłobkach/klubach dziecięcych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące prace w przedmiotowych placówkach  z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci.

Jednakże w przypadku osób przygotowujących posiłki, należy przewidzieć toaletę przeznaczoną wyłącznie dla pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych nalży zapewnić:

 • podłogi i ściany - wykonane w taki sposób, aby było możliwe łatwe utrzymanie ich w czystości (ściany  do wysokości  co  najmniej  2  m powinny  być pokryte  materiałami zmywalnymi,  nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  wilgoci  oraz  materiałami  nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych)
 • bieżącą ciepłą i zimną wodę z możliwością  centralnej  regulacji  mieszania ciepłej wody

 

Wymagania sanitarne i bezpieczeństwa

 • W  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  dzieci  należy  zapewnić  właściwą temperaturę  (co  najmniej  20⁰C) oraz  oświetlenie  o  parametrach   zgodnych z Polską Normą PN - EN 12464 - 1:2004;
 • Na grzejnikach  centralnego  ogrzewania należy umieścić osłony  ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
 • Co  najmniej  50%  powierzchni  okien  powinno  mieć  zapewnioną  możliwość otwierania (w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację).
 • Pościel  i  leżaki  należy  wyraźnie  oznakować, przypisać  do  konkretnego  dziecka i odpowiednio przechowywać, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń
 • W przypadku żłobka i klubu dziecięcego należy zapewnić  stanowisko  do  przewijania  dzieci  oraz  miejsce  do  przechowywania wierzchniej odzieży dzieci
 • Wyposażenie pomieszczeń powinno posiadać atesty lub certyfikaty. Meble winny być  dostosowane  do  wymagań  ergonomii,  a  zabawki  spełniać  wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE
 • Zapewnić  warunki  do  przechowywania  i  podawania  mleka  matki  dla  dzieci  je pijących
 • Wentylacja pomieszczeń:grawitacyjna lub mechaniczna winna nadawać się do użytkowania w zakresie planowanej funkcji i potrzeb użytkowych (Wentylacja pomieszczeń musi zapewnić odpowiednią wielkość wymiany powietrza stosownie do ich przeznaczenia)
 • Nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci; (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego osobne urządzenie sanitarne przeznaczone wyłącznie do płukania nocników nie jest wymagane).

 

Postępowanie proceduralne w sprawie uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Krakowie

W przypadku, gdy Inwestor zamierza otworzyć w/wym. zakład, jako nową działalność w danym lokalu, winien dokonać następujących czynności:

 • wykonać adaptację przedmiotowych pomieszczeń, w pełni je wyposażyć i przygotować do rozpoczęcia planowanej  działalności,
 • złożyć wniosek o wydanie stosownej opinii o spełnieniu odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych w obiekcie,
 • umożliwić przeprowadzenie kontroli obiektu przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a następnie w  toku prowadzonego postępowania odbiorowego sporządzona zostanie opinia sanitarna orzekająca, że zostały (lub nie zostały) spełnione warunki higieniczno-sanitarne do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem,
 • tut. Inspektor Sanitarny zwraca uwagę na fakt, że  pomocnym narzędziem  do wykonania w sposób właściwy adaptacji pomieszczeń jest sporządzenie projektu adaptacyjnego/ budowlanego obiektu celem dostosowania pomieszczeń do prowadzenia działalności w zakresie planowanym przez Inwestora, zgodnie z w/wym. przepisami. Sporządzony projekt zaleca się uzgodnić (nie jest to obowiązkowe) pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  lub rzeczoznawcę ds. sanitarno – higienicznych. W takim przypadku adaptację pomieszczeń należy wykonać zgodnie z takim projektem.

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, pok. 18 i 17 (tel. 430-69-91, wew.: 112; 128; 125) udzielane są informacje w sprawie odbioru obiektów. Dodatkowo na stronie internetowej: pssekrakow.wsse.krakow.pl można zapoznać się z przepisami prawa i warunkami, procedurami odbioru obiektów.

 

Opracowała: M. Drozdowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż zagadnienie oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (miejsc pracy), zostało przedstawione w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650  z późń. zm.).

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:

wg. przywołanego  powyżej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., § 4:

1 - pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny;

- pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie,

natomiast, wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., § 2 pkt. 3 przez „pomieszczenie pracy rozumie się pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w których wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

a)2 łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności maja charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,

b) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,

c)  jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą”.

 

Zagadnienie dotyczące oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń, w tym przeznaczonych na pobyt ludzi (miejsc pracy), szczegółowo zostało przedstawione w przywołanym powyżej Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,  w rozdziale 2, i tak:

 • § 57.

1.Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • 2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie — co najmniej 1:12.
 • § 58. 1.Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:
  1. oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych,
  2. jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.
 • 2. W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.
 • 3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynków służących obronności państwa.
 • § 59. 1.Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym.
 • 2. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni.
 • 3. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać różnic natężenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami.
 • § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00—16.00, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 7.00—17.00.
 • 2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

 

Prawidłowe oświetlenie pomieszczeń wpływa na zdrowie ludzi i warunki pracy m.in. poprzez znaczne ograniczenie ryzyka wypadku, uzyskanie lepszej jakości i efektywności pracy, zapobieganie przedwczesnemu osłabieniu wzroku oraz dobre samopoczucie psychiczne.

 

Negatywne skutki niewłaściwego oświetlenia pomieszczeń wyrażają się m.in. poprzez bóle głowy, zmniejszenie ostrości widzenia i przedwczesne osłabienie wzroku, pobudzenie nerwowe oraz mniejszą efektywność pracy.

 

Opracował: st. asystent Robert Jarosz

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z głównych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) ma za zadanie dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja przedsięwzięcia na środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w  szeroko rozumianym środowisku. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko najprościej można zatem zdefiniować jako postępowanie oceniające wpływ planowanej inwestycji   na środowisko (łącznie z wpływem na zdrowie ludzi).

Podstawowym aktem prawnym regulującym ocenę oddziaływania na środowisko w prawie polskim jest ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

Ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, przeprowadza organ właściwy dowydania tej decyzji. Jest to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Starosta lub wójt, burmistrz, czy prezydent miasta. Kompetencja organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zależna jest od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia.

OOŚ jest wymagana w przypadku planowanych przedsięwzięć uznanych za mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  Dla tej grupy przedsięwzięć przeprowadzenie oceny jest obligatoryjne (przeprowadza się ją zawsze). Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla zadań inwestycyjnych z grupy przedsięwzięć uznawanych  za mogące potencjalnie znacząco wpływać na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej. Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięć z drugiej grupy jest stwierdzany postanowieniem. Postanowienie wydaje się również, jeśli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Kwalifikacja jest dokonywana w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz kryteria określone w art. 63 wyżej wymienionej ustawy. Listę przedsięwzięć z obu tych grup zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71).

Udział społeczeństwa w ocenie środowiskowej został zapewniony w art. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r., zgodnie z którym  „każdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa”. Dopełnieniem tego przepisu jest art. 29 - „każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa” i art. 30, który mówi, że „Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą”. Kolejne przepisy są jedynie doprecyzowaniem i ustaleniem warunków na jakich można brać udział w postępowaniu środowiskowym.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z art. 28 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) stroną postępowania „jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Natomiast art. 29 informuje, że „stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej”.

Osoba biorąca udział w postępowaniu na prawach strony, może na każdym jego etapie wyrazić swoją opinię oraz zgłosić uwagi. Fakt bycia stroną postępowania uprawnia do składania wniosków i uwag. Oznacza to także, że w trakcie prowadzonego postępowania strona powinna otrzymywać do wiadomości postanowienia urzędu w drodze pisemnej. Jednak, jeśli stron postępowania jest więcej niż dwadzieścia, to na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, urząd ma prawo nie zawiadamiać każdej strony osobno, tylko za pomocą podania informacji do publicznej wiadomości (BIP, tablica ogłoszeń, prasa itp.) W takim przypadku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje strony prowadzonego postępowania poprzez obwieszczenie na stronie internetowej www.krakow.psse.alte.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9.

Zarówno strony postępowania, zainteresowana społeczność oraz społeczeństwo mogą się zapoznać z dokumentacją złożoną przez inwestora, natomiast urząd prowadzący postępowanie ma obowiązek ją udostępnić. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ uzgadniający decyzję podaje do publicznej wiadomości m.in. informację o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją, wskazuje miejsce jej wyłożenia oraz informuje o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie sposoby i termin, w którym należy takie uwagi wnieść.

Prawodawca w wyżej przywołanej ustawie z dnia 3 października 2008 r. zobowiązał Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do zajęcia stanowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje opinię na użytek postępowania głównego i na wniosek organu to postępowanie prowadzącego (zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 3  przedmiotowej ustawy).

W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tut. Inspektor Sanitarny opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla określonego przedsięwzięcia (zgonie art. 77 ust. 1 pkt 2 i art.78 ust 1 pkt przywołanej wyżej ustawy).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie jest tylko organem, który wydaje opinię, (co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), na użytek postępowania głównego i na wniosek organu to postępowanie prowadzącego. Zatem zgodnie z art. 30 w/w ustawy ewentualne skargi i uwagi dotyczące określonego przedsięwzięcia winny zostać kierowane do organu właściwego do wydania tej decyzji (najczęściej jest to: wójt, burmistrz, prezydent miasta lubRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska).

W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydał łącznie 185 opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto wydano 43 opinie sanitarne dla uwarunkowań środowiskowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  2opinie sanitarne przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Na koniec warto podkreślić iż, każda sprawa dotycząca inwestycji mogącej mieć wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko jest przez tut. Inspektora Sanitarnego wnikliwie analizowana  i rozpatrywana ze szczególną starannością przed wydaniem i sprecyzowaniem ostatecznej opinii.

 

Opracował: mgr inż. J. Polak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje:

 

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników (dzieci i młodzieży), w placówkach oświatowo  - wychowawczych materiały wykończeniowe, elementy wyposażenia czy też zabawki winny posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Takie wytyczne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)  - § 9 ust.3 mówi o tym, iż „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty”

 

Wśród wyrobów które są objęte wymogiem posiadania certyfikatu znajdują się:

 • meble szkolne i przedszkolne – krzesła, ławki, stoliki, biurka a także regały, szafy itp. – przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych użytkowanych przez dzieci i młodzież,
 • urządzenia sportowe takie jak: drabinki, kozły, skrzynie, bramki do piłki ręcznej, nożnej, sprzęt do siatkówki, koszykówki itp.,
 • urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw dla dzieci: huśtawki, wieże, zjeżdżalnie, kolejki linowe, karuzele, urządzenia kołyszące itp.

Natomiast atesty są wymagane między innymi w odniesieniu do środków czystości, wykładzin, dywanów, farb do malowania ścian i sufitów.

Certyfikacja mebli szkolnych obejmuje certyfikaty zgodności z wymaganiami  określonymi w polskich normach. Normy te dotyczą wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań. Certyfikacja jest potwierdzeniem przez jednostkę certyfikującą (upoważnioną przez Polski Komitet Normalizacyjny), iż wyrób spełnia wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych. Zatem certyfikat jest potwierdzeniem, że wyrób jest dobrej jakości i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

 

Meble i sprzęt zakupione po 1997 powinny posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą:

 • PN-EN 1729-1  październik 2007 – Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych – Część 1: Wymiary funkcjonalne
 • PN-EN 1729-2 październik 2007 – Meble – Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Wyżej wymieniona norma podaje wymiary funkcjonalne i oznakowanie stolików i krzeseł w szkołach i przedszkolach. Dotyczy ona: mebli (stolików i krzeseł) o stałej wysokości oraz regulowanych, stołów wysokich, przy których pracuje się w pozycji stojącej i mebli, na których użytkowane są komputery lub inne urządzenia przenośne. Nie dotyczy: miejsc pracy specjalnego przeznaczenia  ( np. laboratoria, warsztaty),ławek z siedziskami szeregowymi i mebli używanych przez personel nauczycielski.

Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z art. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 1412),  jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym higieny procesów nauczania i wychowania. Art. 4.1 ust 6  w/w ustawy określa zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego: „kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących (...) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku”

Z uwagi na fakt, iż uczniowie w szkołach oraz dzieci w przedszkolach i żłobkach spędzają w takich obiektach znaczną ilość czasu, wyposażenie w/w placówek w odpowiedni sprzęt jest z punktu widzenia zdrowia dziecka bardzo ważne. W związku z tym dyrektorzy szkół, właściciele przedszkoli, żłobków winniprzy zakupie wyposażenia do swoich placówek  żądać od dostawców okazywania aktualnych certyfikatów zgodności z wymaganiami właściwych norm i atestów. 

Każdorazowo powinni też zwracać uwagę na to czy sprzęt nie stanowi zagrożenia dla dzieci tj. ostre krawędzie, niska wytrzymałość, stabilność połączeń poszczególnych elementów, zaślepienie końcówek elementów, stosowanie nietoksycznych materiałów (barwników, farb, klejów), materiałów odpornych na ścieranie, wodę, tłuszcz i stosowanie w miarę możliwości materiałów nie pogarszających wzroku dziecka( matowe, nie jaskrawe).

 

 

Opracowała: Magdalena Drozdowska

 

 

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie