Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Zadaniem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:
 
Czytaj dalej ...

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zachęca do zapoznania się i skorzystania z poradnika „Ocena higieny procesów nauczania – uczenia się  w szkole podstawowej”, wydanego przez Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Promocji Zdrowia, Biostatyki i Analiz.

Poradnik może służyć  nie tylko pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako pomoc merytoryczna i metodyczna, ale także dyrektorom szkół jako wskazówka do stworzenia właściwych warunków higienicznych, mających istotny wpływ na proces nauczania. W poradniku można znaleźć informacje dotyczące: przepisów prawnych -  warunków nauczania - uczenia się, higieny i medycyny szkolnej. Autorzy definiują cztery główne grupy czynników odpowiadających za zmienność cech jakościowych człowieka (genetyczne - endogenne, paragenetyczne – matczyne, tryb życia, środowisko). W dalszej części opracowania znajdujemy opis rozwoju biologicznego, jak i psychicznego dzieci, w podziale na odpowiednie grupy wiekowe. Kolejno odnaleźć można opis kryteriów oceny higieny procesu nauczania – uczenia się uczniów w aspektach dotyczących przestrzeni, sal zabaw, aktywności fizycznej, odżywiania i planowania zajęć. Zostały one przedstawione z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych dzieci (dzieci 5-6 letnie, uczniowie klas I – III, IV – VI oraz starszych).

W opracowaniu podkreślono istotność zapewnienia zieleni w szkole, aktywizacji na świeżym powietrzu – boiskach szkolnych, odpowiednio zorganizowanych zajęć na świetlicy oraz właściwego asortymentu sklepików szkolnych.

Na końcu opracowania znajdują się przydatne wzory arkuszy oceny higieny procesu nauczania – uczenia się uczniów szkoły podstawowej.

Poradnik dostępny jest pod linkiem: Poradnik do oceny higieny procesu nauczania

 

Opracowała: Ewa Kisielewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z inauguracją nowego roku szkolnego 2018/19 oraz planowanym przez rodziców uczniów zakupem wyposażenia i przyborów szkolnych, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego:

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania, jak go prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

 • waga tornistra z wyposażeniem nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia, 

 • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,

 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,

 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, natomiast lżejsze wyżej,

 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,

 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie  i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,

 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,

 • tornister należy nosić na obu ramionach,

 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec noszeniu przez uczniów zbędnych rzeczy,

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa.

Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

 • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,

 • noszenie dodatkowych słowników i książek,

 • noszenie przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, a także butelki z napojami,

 • rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),

 • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,

Istotne jest aby tornister lub plecak wyposażony był w elementy, które zwiększą bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły. Obowiązkowym wyposażeniem każdego plecaka są odblaskowe elementy. Dzięki nim dzieci będą lepiej widoczne w ruchu ulicznym.

Problem nazbyt ciężkich tornistrów stał się na tyle poważny, iż podjęto stosowne działania. Od kilku lat prowadzona jest w całej Polsce akcja ważenia tornistrów/plecaków w ramach projektu „Lekki Tornister”. Program został opracowany przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria w partnerstwie z GIS. Obecnie trwają przygotowania do VI już edycji programu. Z roku na rok staje się on coraz bardziej popularny, a świadomość opiekunów, rodziców, jak i dzieci jest coraz większa.

Przez ostatnich kilka lat w ramach akcji „Lekki Tornister” koordynowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny zważono prawie 500 ton tornistrów polskich uczniów. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż przeciętny tornister waży ok. 4 kg. Rekordzista, uczeń 2. klasy szkoły podstawowej, dźwigał plecak o wadze 11 kg, co stanowiło aż 50% masy jego ciała. Badanie przeprowadzone zostało w blisko 700 szkołach i objęło uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów, w sumie prawie 115 tys. osób.

Dyrektorzy placówek zgodnie z §4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.03.6.69 z późn. zm.) mają obowiązek zapewnić w pomieszczeniach szkoły wszystkim uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów w indywidualnych bądź zbiorowych szafkach.

Aby zapobiegać i niwelować dysfunkcje narządów układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić właściwą ilość aktywności fizycznej, a także odpowiednie stanowisko do pracy i nauki, zarówno w szkole, jak i w domu oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych np. przy oglądaniu telewizji lub odrabianiu lekcji).

 

Źródło:

 1. www.gis.gov.pl
 2. http://lekkitornister.org/
 3. www.kuratorium.bialystok.pl     

 

Opracowała: Anna Kowalcze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  przypomina, że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci młodzieży określają przepisy:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198,2203,2361),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Formami wypoczynku mogą być: kolonia, półkolonia, obóz, biwak i inne formy określone w w/w ustawie. Wypoczynek mogą organizować: szkoły i placówki, przedsiębiorc

y podlegający ustawie o usługach turystycznych a także osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Bezpośredni nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju pełni Kurator Oświaty, współpracując z Państwowym Inspektorem Sanitarnym i Komendantem Powiatowym (Miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym poza granicami kraju sprawuje Kurator Oświaty, właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania organizatora.

Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić zamiar jego zorganizowania kuratorowi oświaty:

 • właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora,
 • właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku – w przypadku organizatora posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP.

Wypoczynek letni można zgłaszać od 1 marca, jednak nie później niż 21 dni przed terminem wypoczynku lub nie później niż 14 dni przed terminem wypoczynku w formie półkolonii

i wypoczynku za granicą. Kurator oświaty na podstawie przepisów weryfikuje zgłoszenie wypoczynku i niezwłocznie: odsyła do korekty lub uzupełnienia albo akceptuje, zamieszczając w bazie wypoczynku.

Baza wypoczynku znajduje się na stronie Internetowej: http://wypoczynek.men.gov.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawując nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas czynności kontrolnych ocenia:

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne
 • żywienie uczestników wypoczynku
 • możliwość korzystania z kąpielisk
 • wyposażenie techniczne obiektu
 • sposób gromadzenia odpadów stałych
 • teren placówki
 • program zajęć dla uczestników
 • zapewnienie opieki medycznej
 • przestrzeganie zakazu palenia
 • w przypadku obozów pod namiotami sposób zaopatrzenia w wodę

Podczas kontroli prowadzone będą również działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywających w miejscach wypoczynku mające na celu:

 • promocję zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej
 • profilaktykę uzależnień
 • zapobieganie chorobom zakaźnym oraz zatruciom pokarmowym

Rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić w internetowej bazie danych wypoczynku czy dany turnus został zgłoszony do kuratorium oświaty i wiarygodność organizatora.

 

Problemy związane z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu sanitarnemu i zdrowiu dzieci i młodzieży w miejscu wypoczynku należy zgłaszać do właściwych terenowo stacji sanitarno- epidemiologicznych.

 

Opracowała: Magdalena Kocoł

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina informacje, dotyczące wymiany piasku w piaskownicy. Zapoznaj się z przepisami prawnymi dotyczącymi eksploatacji tych obiektów.

Kto jest zobowiązany do wymiany piasku w piaskownicy.

Stosownie do art. 3 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), piaskownice należą do grupy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej.

W świetle przepisów Prawa budowlanego odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury, w należytym stanie technicznym i estetycznym w sposób niedopuszczający do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej ponosi ich właściciel lub zarządca, który ma obowiązek poddawać powyższe obiekty kontroli okresowej przynajmniej raz na pięć lat.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

 • prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,
 • zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki,
 • usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości,
 • usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Bezpieczeństwo placów zabaw

Piaskownice, jak wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw, muszą spełniać wymagania przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047, ze zm.), implementującej dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 11, str. 4). Stosowane normy europejskie dla placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje oznaczone są: PN-EN 1176 dla urządzeń na placach zabaw oraz PN-EN 1177 dla nawierzchni).

Właściciele placów zabaw, czyli m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, powinni nabywać wyłącznie urządzenia zgodne z przywołaną powyżej normą PN-EN 1176 (zgodność potwierdzona certyfikatem lub deklaracją zgodności) oraz zabezpieczać piaskownice przed zanieczyszczeniem. Stałe zabezpieczanie piaskownic poprzez np. ogradzanie terenów zabaw lub piaskownic, zasłanianie piaskownicy na noc i w innych okresach jej nieużytkowania, ma przede wszystkim służyć niedopuszczeniu do zanieczyszczenia piaskownicy i piasku przez psy, koty, ptaki oraz inne zwierzęta, a także chronić przed innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku.

W celu zabezpieczenia dziecka przed odzwierzęcymi chorobami pasożytniczymi (tasiemczyca, glistnica, toksokaroza) rodzice oraz wychowawcy przedszkolni powinni zwracać uwagę na to, aby dzieci nie wchodziły do piaskownicy z cukierkami i gumami do żucia, nie jadły podczas zabawy w piaskownicach, a po opuszczeniu piaskownicy dokładnie myły ręce i twarz.

Jednocześnie konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych) stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci, z uwagi na ich słabo rozwinięty układ odpornościowy. Obowiązek wymiany piasku w piaskownicach wynika z potrzeby zminimalizowania zagrożenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi, zakaźnymi.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego kontroluje piaskownice zarówno ogólnodostępne w przestrzeni publicznej (w parkach, ogródkach jordanowskich, na osiedlowych placach zabaw), jak również na terenach przedszkoli, żłobków i innych form opieki nad dziećmi. Przedmiotem kontroli sanitarnej jest stan sanitarno-techniczny piaskownic, a także stan czystości piasku sprawdzany pod kątem obecności widocznych zanieczyszczeń.

Jakie zagrożenia stwarza zanieczyszczona piaskownica i piasek

Warto wskazać, że pasożyty mogą wywołać groźne choroby – toksoplazmozę, którą można się zarazić przez kontakt z odchodami kota i toksokarozę, którą wywołuje glista psia, znajdująca się w psich odchodach. Toksokarozę leczy się wyłącznie w szpitalu, przy czym choroba ta niesie ze sobą ryzyko groźnych powikłań. Bakteriami, mogącymi występować w zanieczyszczonym piasku są m.in. bakterie z grupy coli – mogące wywołać nawet posocznicę (czyli sepsę) oraz bakterie salmonelli – powodujące poważne zatrucia pokarmowe.

Systematyczna wymiana piasku w piaskownicach przy jednoczesnym stosowaniu fizycznych barier chroniących przed dostępem zwierząt oraz innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku stanowi najskuteczniejszą metodę utrzymywania jego czystości oraz minimalizuje zagrożenia jakie mogą być związane z jego zanieczyszczeniem.

 

Źródło: gis.gov.pl/zdrowie/piaskownica-wymagania

 

Opracowała: Karolina Ślęczkowska

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że dnia 12 lutego 2018 roku, w województwie małopolskim rozpoczynają się ferie zimowe. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można uzyskać w:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/448-11-10,  można również zgłaszać drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Komenda Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615-29-05, 12/615-41-44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
 • Komendzie  Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowymtel. 601 100 300 – bezpieczeństwo na terenach górskich
 • Centralnym Rejestrze Zezwoleń Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Gospodarkitel. 22/693-46-47, lub Zespole ds. Usług Turystycznych w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego tel. 12/630-33-61 – informacja dotycząca organizatorów wypoczynku (np. biur podróży)
 • Krakowskiej Izbie Turystykitel. 12/429-44-50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas ferii zimowych:

 1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
 2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
 3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
 4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
 5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
 6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
 7. Korzystaj z zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
 8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
 9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych. 
 10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!
 11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
 12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i  kierowcy potrzebują więcej  czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź tylko w miejscu wyznaczonym, uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
 13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
 14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz  o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

 

Przydatne linki:

http://wypoczynek.men.gov.pl/

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczne-ferie-2014-z-malopolska-policja

http://www.bezpiecznienastoku.pl

 

Źródła:

http://wsse.krakow.pl/page/

http://zstil.type.pl/wp-zstil/wp-content/uploads/2017/02/577_wywieszka.pdf

 

Opracowała: Beata Gołąb

 

 

 
 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie