Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Zadaniem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:
 
Czytaj dalej ...

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych oraz administratorom osiedli o konieczności sprawdzenia stanu sanitarno-technicznego sprzętu zabawowego na placach zabaw oraz wymiany piasku w piaskownicach.


Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570) oraz z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008).

Zabawa w piasku jest jednym z ulubionych zajęć dzieci, dlatego nie można bagatelizować problemu, jakim są brudne piaskownice. Należy pamiętać, iż w zanieczyszczonym piasku mogą znajdować się liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i pasożyty, będące źródłem groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych m. in. salmonellozy, grzybic skóry i paznokci, toksokarozy, toksoplazmozy. Aby zminimalizować zagrożenie wystąpienia tychże chorób u najmłodszych dzieci należy wymieniać piasek w piaskownicach bezwzględnie w okresie wiosennym i przynajmniej raz w sezonie letnim.

 Nie mniej istotny dla bezpieczeństwa dzieci jest także stan techniczny piaskownic, dlatego przed rozpoczęciem sezonu należy przeprowadzić stosowne przeglądy i konserwacje. Zaleca się również ochronę piaskownic w postaci odpowiedniego ogrodzenia oraz osłon chroniących przed zwierzętami . Na terenie, w którym zlokalizowana jest piaskownica powinna być widoczna informacja o zakazie wprowadzania na teren placu zabaw zwierząt. Natomiast rodzice i opiekunowie dzieci bawiących się w piaskownicach, powinni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie podstawowych zasad higieny tj. staranne mycie rąk i twarzy dziecka po zakończonej zabawie oraz nie spożywanie przez dziecko posiłków bądź napojów podczas zabawy w piaskownicy.

Stan techniczny piaskownic oraz czystość piasku będą sprawdzane w trakcie kontroli prowadzonych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

 

 

Poradnik bezpiecny plac zabaw

Ulotka

 

 

 • Ustawa dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 135).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 1457).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 672).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 947).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 1399.).
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964).
 • Rozporządzenie Ministra zdrowia z 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowaniu miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty chemiczne (Dz.U. 2012 r. poz. 601).
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U z 2011 r. Nr 69 poz. 367).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 r. Nr 69 poz. 368).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 r. Nr 33. poz. 166 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpniu 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z póżn.zm).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 138 poz. 935).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009 Nr 139 poz. 1133 ).
 • Art. 43 Ustawy z dnia 18 stycznia I996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 226 poz. 1675).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 715)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. z 2007 r. Nr 128, poz. 897).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACI1. zmieniające dyrektywy 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji
 • (WE) nr 1488/94. jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG. 93/67/EWG. 93/105/WE i 2000/21 /WE (Dz. Urz. UE L; I, 396/30.12.2006r. z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 r. Nr 259. poz. 2173).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz.U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438 z późn.zm).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200, poz. 2047 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003r. Nr 6. poz. 69 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 r.  Nr 169. poz. 1650 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 r. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z I997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U. 1996r. Nr 10. poz. 55 z późn. zm.).

 

w opracowaniu

Środowisko Szkolne / Poradnik Żlobkowy

Witamy w Poradniku Żłobkowym

Opracowano:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Pliki do pobrania
Download this file (PSSE_Poradnik zlobkowy.pdf)PSSE_Poradnik zlobkowy.pdf

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie