Oddział Higieny Komunalnej

Zakres działania Oddziału Higieny Komunalnej

Do zakresu działania Oddziału Higieny Komunalnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności

 1. kontroli utrzymania stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego.
 2. nadzoru nad utrzymaniem stanu sanitarno – higienicznego w obiektach noclegowych i turystycznych;

Czytaj dalej ...

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w trakcie sezonu turystycznego przeprowadzono kontrole w obiektach świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania turystów tj. hotelach, pokojach gościnnych, hostelach, apartamentach na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Przeprowadzono łącznie 178 kontroli w zakresie stanu sanitarno-higienicznego w 165 obiektach.

W 112 skontrolowanych obiektach stan sanitarno-porządkowy oceniono jako dobry.

W przypadku 53 obiektów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i technicznego. W związku z powyższym wszczęto postępowania administracyjne.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były: uszkodzone, zużyte wyposażenie pomieszczeń, zabrudzone ściany i sufity w pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych, zużyte poprzez eksploatację podłogi w pokojach dla gości, uszkodzone kabiny prysznicowe, a także brak badań ciepłej wody użytkowej pod kątem spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Do chwili obecnej, w toku kontroli sprawdzających potwierdzono usunięcie ww. uchybień w 90% placówek, w pozostałych 10% nie upłynął jeszcze ustalony termin wykonania zarządzeń decyzji nakazujących i zaleceń pokontrolnych.

 

Wyk. Hanna Poliwka-Modliborek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku  z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r., poz. 2111 ze zm.), w okresie od 16 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. przeprowadzono łącznie 81 kontroli sanitarnych solariów (pod nadzorem tut. organu znajduje się 41 obiektów świadczących usługi solaryjne).

Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego solariów, a także sprawdzono wykonanie obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji  o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r., poz. 275) tj. odpowiedniego oznakowania obiektów o ryzyku korzystania z solarium oraz zakazie udostępniania osobom niepełnoletnim tego typu urządzeń.

Ogólny stan sanitarno-higieniczny podczas kontroli solariów został oceniony jako dobry, z wyjątkiem dwóch obiektów, gdzie stwierdzono naruszenie art. 8 ust. 3 ww. ustawy, mówiącym o zakazie reklamy lub promocji usług w zakresie udostępniania solariów. W związku z powyższym, wydano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie wymienionych uchybień oraz nałożono na przedsiębiorców kary pieniężne zgodnie z art. 4 powyższej ustawy. W ww. obiektach przeprowadzono kontrole sprawdzające, w wyniku których stwierdzono usunięcie niedozwolonych reklam.

 

Ref. Hanna Poliwka-Modliborek

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie okresowej oceny jakości wody dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2018 r. na terenie objętym nadzorem tut. Inspektora Sanitarnego. W ramach przedmiotowej oceny uwzględnione zostały dane zgromadzone podczas prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również weryfikacja wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznych.

Opracowała: A. Zając

Pliki do pobrania
Download this file (oceny obszarowe calosc.pdf)oceny obszarowe calosc.pdf

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie ostrzega przed kąpielą w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Decydując się na kąpiel w miejscu niestrzeżonym i oznakowanym „zakazem kąpieli” narażamy się na szereg niebezpieczeństw, tj.:

 • skaleczenia - na dnie takich obszarów wodnych mogą być gałęzie, szkło i inne przedmioty, o które łatwo można się skaleczyć,
 • skurcz mięśni i w konsekwencji podtopienie – na dnie mogą występować bardzo duże skoki głębokości, przez co mogą tworzyć się obszary wody o różnej temperaturze
 • zatrucia pokarmowe, choroby skóry i inne poważne schorzenia -wywołane przez bakterie, które mogą pojawić się w niebadanej wodzie, dodatkowo przy wysokich temperaturach w wodzie mogą pojawić się sinice wydzielające toksyny.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroba wywołana przez toksyny sinic zależy od rodzaju toksyny, rodzaju wody oraz drogi, jaką doszło do skażenia wodą (kontakt ze skórą, wypicie, itp.) Zazwyczaj toksyny sinicowe wywołują szereg objawów, w tym: podrażnienie skóry, skurcze żołądka, nudności, wymioty biegunkę, gorączkę, ból gardła, ból głowy, bóle mięśni, pęcherze w jamie ustnej, uszkodzenie wątroby.

Ponadto osoby, które zetknęły się z toksycznymi sinicami w wodzie, mogą cierpieć na reakcje alergiczne, takie jak: podrażnienie oczu, wysypki i pęcherze wokół ust i nosa.

Rodzaje toksyn sinicowych:

 • hepatotoksyny, czyli substancje wywierające działanie toksyczne na wątrobę - ich celem jest uszkodzenie komórek wątroby, odnotowuje się także szkodliwe działanie na nerki.

 • neurotoksyny to rodzaj toksyn działających na układ nerwowy. Powodują one porażenie mięśni, a następnie uduszenie wskutek niewydolności oddechowej,

 • dermatotoksyny produkują związki działające toksycznie na skórę. Swędzenie skóry, pieczenie, obrzęk, rumień, wysypka grudkowa lub pęcherzowa, pokrzywka i zapalenie spojówek pojawiają się po kilku godzinach po kontakcie z wodą,

W związku z powyższym nie należy wchodzić do wody, gdy:

 • dno akwenu jest zanieczyszczone,
 • nie jest znana głębokość w akwenie, jak również ukształtowanie terenu,

Dodatkowo nie należy kąpać się, a nawet wchodzić do wód mętnych, o zmienionej barwie lub zapachu, zwłaszcza, gdy towarzyszy temu pienienie się wody. Jeżeli wejdziemy do wody po kolana, a zmętnienie wody spowodowane obecnością sinic utrudni nam zobaczenie własnych stóp, wówczas powinniśmy powstrzymać się od kąpieli. Po ewentualnym kontakcie należy umyć i spłukać dokładnie skórę, a strój kąpielowy wyprać.

Absolutnie nie należy kąpać się na tzw. dzikich kąpieliskach oraz na kąpieliskach będących np. zalanymi żwirowniami – mają one nierówne dno (tzn. w jednym miejscu może być płytko, a po przejściu kilku kroków można wpaść w głębię), a przede wszystkim nie ma na nich ratowników.

Do kąpieli należy wybierać miejsca bezpieczne, odpowiednio oznakowane, strzeżone (z ratownikami). Tylko na zorganizowanych kąpieliskach/miejscach wykorzystywanych do kąpieli – osoby korzystające z kąpieli znajdują się pod stałą opieką ratowników z uprawnieniami, a woda jest badana (takie miejsca znajdują się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Przy wyborze bezpiecznego miejsca do kąpieli należy zwrócić uwagę, czy jest odpowiednio oznakowane – tzn. posiada tablicę informacyjną, na której znajdują się następujące dane:

 • w przypadku kąpieliska:

 • napis „Kąpielisko” i jego nazwa,
 • adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za określenie wykazu kąpielisk i prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz udzielanie informacji społeczeństwu,
 • nazwa (albo imię i nazwisko) adres, numer telefonu organizatora kąpieliska,
 • adres i numer telefonu właściwego inspektora sanitarnego kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpielowego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku,
 • klasyfikacje jakości wody w kąpielisku,
 • ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku (przedstawiony w języku nietechnicznym)
 • w przypadku wód, w których mogą występować krótkotrwałe zanieczyszczenia dodatkowo informacje o: możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń, o liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego (z uwagi na takie zanieczyszczenia), ostrzeżenie o każdym takim występującym i przewidywanym zanieczyszczeniu
 • rodzaj i spodziewany czas trwania sytuacji wyjątkowej podawany w trakcie wydarzeń lub splotu wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowanie przewiduje się częściej niż raz na cztery lata,
 • informacje o zakazie kąpieli albo zalecenie niekąpania się wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu,
 • informacja o sezonie kąpielowym,
 • dane o temperaturze wody, temperaturze powietrza i sile wiatru.

 

 • w przypadku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli:

 • napis „Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli” i jego nazwa,
 • adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za określenie wykazu kąpielisk i prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz udzielanie informacji społeczeństwu,
 • nazwa (albo imię i nazwisko) adres i numer telefonu organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
 • adres i numer telefonu właściwego inspektora sanitarnego kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpieli,
 • bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
 • informacja o sezonie kąpielowym określonym dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
 • informacje o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn zakazu.

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego (www.sk.gis.gov.pl) prowadzony jest „Serwis Kąpieliskowy”. Jest to serwis informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, przedstawiający na mapie Polski wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin.

W przedmiotowym serwisie znajdują się przede wszystkim informacje o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zachęca do zapoznania się z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego dot. namnażania się bakterii Legionella sp. w instalacji ciepłej wody użytkowej.

Przedmiotowy dokument zawiera podstawowe informacje w zakresie czynników sprzyjających występowaniu i namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella sp. takich jak: czynniki fizykochemiczne, obecność biofilmu czy sposoby eksploatacji obiektu. Ponadto, w przedmiotowym piśmie znajdują się wskazówki dla zarządców obiektów hotelarskich jak mogą zapobiec namnażaniu się ww. bakterii.

Opracowała: A. Zając

Pliki do pobrania
Download this file (pismo_GIS.pdf)pismo_GIS.pdf

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie